Děláme podnikání jednodušší

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Operace k datu roční účetní závěrky

Účetní závěrka poskytuje uživatelům kompletní a pravdivý obraz o podniku a jeho hospodaření. Hlavními uživateli závěrky jsou hlavně banky, finanční úřady, dlužníci nebo akcionáři. Pro tyto uživatele bývají účetní knihy až moc podrobné a proto jejich potřebám plně vyhovují doklady jako je rozvaha, výkaz zisku a ztrát a další přílohy.

Harmonogram sestavení účetní závěrky by měl zahrnovat:

Mám zájem o konzultaci/služby ALTAXO.
Jak Vás mohu kontaktovat?

Volejte: +420 607 044 665

Pište na: info@altaxo.cz

 • přípravné práce

 • uzávěrkové operace

 • uzavření účetnictví pomocí účtů účetní skupiny 70 a 71

 • sestavení účetních výkazů včetně příloh

 • audit a schválení účetní závěrky a zveřejnění účetních výkazů

Právní rámec účetní závěrky

 • zákon o účetnictví a navazující právní předpisy (vyhlášky, ČÚS)

 • zákon o daních z příjmů

 • zákon o dani z přidané hodnoty

 • obchodní zákoník

 • občanský zákoník

Uzávěrkové operace

 • inventarizační rozdíly – přirozené úbytky, manka, schodky a škody, přebytky

 • korekce oceňování – opravné položky, odpisy, změna reálné hodnoty, kurzové rozdíly

 • časové rozlišení – náklady příštích období, komplexní náklady příštích období, výdaje příštích období, výnosy příštích období, příjmy příštích období

 • rezervy – zákonné, na daň z příjmů, na garanční opravy, na restrukturalizaci aj.

 • dohadné účty – pasivní (nevyfakturované dodávky), aktivní (na očekávaná plnění)

Účetní závěrku tvoří:

 • rozvaha (bilance)

 • výkaz zisku a ztráty

 • příloha, která vysvětluje a doplňuje informace obsažené v rozvaze a ve výkazu zisku a ztráty a obsahuje informace o výši splatných závazků pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

Účetní závěrku je možno sestavit

 • v plném rozsahu = sestavují a překládají a. s. a účetní jednotky, které mají povinnost ověřovat účetní závěrku auditorem dle § 20 a zveřejňovat údaje z ní dle §21a ZoÚ.

 • ve zjednodušeném rozsahu – mimořádná, řádná, mezitímní

Uzavření účetních knih

V rámci uzavření účetních knih se shrnují účetní informace za běžné období do informací souhrnných, tj. do podoby obratů a zůstatků na jednotlivých účtech. Obraty a zůstatky se zjišťují v hlavní knize, v knihách analytické evidence a v knihách podrozvahových účtů, v denících se zjišťují jen obraty.

1. uzávěrku výsledkových účtů převodem jejich zůstatků na účet 710 – Účet zisků a ztrát:

 • převod výnosových účtů 6xx/710

 • převod nákladových účtů 710/5xx

2. uzávěrku rozvahových účtů převodem jejich zůstatků na účet 702 – Konečný účet rozvážný:

 • převod aktivních účtů 702/aktiva

 • převod pasivních účtů pasiva/702

 • Převod zisku po zdanění 710/702

 • Převod ztráty 702/710

Po převodu zůstatků na závěrkové účty jsou všechny rozvahové a výsledkové účty vyrovnány. Po převodu disponibilního zisku (nebo ztráty) z účtu 710 na účet 702 jsou vyrovnány i závěrkové účty. Na začátku roku se disponibilní zisk otevírá přes účty 701/431.

 

Podrozvahová evidence

Vede se v účtových skupinách 75-79. Vytvoření účtů podrozvahové evidence není pro účetní jednotku povinné. Pomocí podrozvahové evidence účetní jednotka sleduje svou majetkoprávní situaci a využívání všech ekonomických zdrojů, které nejsou v účetnictví zachyceny např. využívání cizího majetku, závazky a pohledávky z leasingu.

 

Operace při účetní uzávěrce

Kurzové rozdíly

563 – Kurzové ztráty – zda se účtují se kurzové ztráty při přepočtu závazků a pohledávek k 31.12 podle kurzu ČNB. Při přepočtu valutové pokladny a devizového účtu k 31.12 podle kurzu ČNB.

Účtování:

 • kurzová ztráta u valutové pokladny (devizového účtu) k 31. 12. 563/211,221

 • kurzová ztráta u neuhrazené zahraniční pohledávky 563/311

 • kurzová ztráta u neuhrazeného zahraničního závazku 563/321

Opravné položky

559 – Tvorba opravných položek - opravné položky lze tvořit k DM, k zásobám, k cenným papírům, k pohledávkám, vytvářejí se k majetku při splnění 2 podmínek.

Účtování:

 • tvorba opravné položky k materiálu 559/191

 • zrušení opravné položky k materiálu 191/559

 • tvorba opravné položky k DM-H 559/092

 • zrušení opravné položky k DM-H 092/559 

© 2015, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!