Děláme podnikání jednodušší

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Oprava účetní chyby minulých let

Spolu s 1. lednem 2013 přišla i změna v opravách chyb účtování nákladů a výnosů v minulých letech. Změny v opravě chyb minulých let se netýkají účetních jednotek, které sestavují účetní závěrku ve zjednodušeném rozsahu (např. církve, občanská sdružení, nadační fondy apod.) a účetních jednotek, které nemají povinnost ověřovat účetní závěrku auditorem.

Oprava účetní chyby minulých let před 1. 1. 2013

Na základě významnosti chyby je následně provedena oprava takto (jako příklad jsme vybrali opomenutí zaúčtovat fakturu od dovatele za služby):

1.     Významné chyby: 588 (Ostatní mimořádné náklady) / 321 (Dodavatelé)

2.     Nevýznamné chyby: 518 (Ostatní služby) / 321 (Dodavatelé)

Účetní jednotka na základě základních principů, které jsou definovány v zákoně o účetnictví, rozhodne, jak významná tato chyba byla. Významnou chybou může být chyba, která by mohla ovlivnit rozhodnutí určité osoby.

Oprava účetní chyby minulých let po 1. 1. 2013

U oprav účetní chyby je postup obdobný, můžeme zde však nalézt rozdíly, a to u chyby významné, která ovlivní účetní rozvahu za běžné období (příkladem nám bude opět opomenutí zaúčtovat fakturu od dodavatele za služby):

1.     Významné chyby: 426 (Jiný výsledek hospodaření minulých let) / 321 (Dodavatelé)

2.     Nevýznamné chyby: 518 (Ostatní služby) / 321 (Dodavatelé)

Místo účtu 426 (Jiný výsledek hospodaření minulých let) lze použít i účty 428 (Nerozdělený zisk minulých let) nebo 429 (Neuhrazená ztráta minulých let).

Oprava účetní chyby minulých let v rozvaze a daňovém přiznání

Dle vyhlášky § 15a č. 413/2011 Sb., která novelizuje vyhlášku 500/2002 Sb., musí účetní jednotka významné chyby zapsat do rozvahy do položky A. IV. 3. – Jiný výsledek hospodaření minulých.

Dále je nutné podat dodatečné daňové přiznání, což znamená, že budeme muset zaúčtovat snížení nebo zvýšení daně z příjmů:

1.     snížení daně z příjmů: 341 (Daň z příjmů) / 428 (Nerozdělený zisk minulých let)

2.     zvýšení daně z příjmů: 428 (Nerozdělený zisk minulých let) / 341 (Daň z příjmů)

© 2015, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!