Děláme podnikání jednodušší

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Opravné položky k dlouhodobému nehmotnému a hmotnému majetku

Opravné položky se obecně vytváří k majetku účetní jednotky. Je to vhodné z hlediska účetní zásady opatrnosti. Tato zásada říká, že podnik by měl ve svém účetnictví zobrazit i potenciální hrozící rizika a ztráty, resp. v účetnictví se promítají všechna předpokládaná a očekávaná rizika a znehodnocení majetku, i když ještě nenastala. Zásada se realizuje tvorbou rezerv a opravných položek. V rámci určitých daných pravidel by se měl podnik ve vztahu k účetnictví spíše podhodnocovat.

Opravné položky je možné tvořit především k dlouhodobému majetku, k zásobám, k pohledávkám a ke krátkodobému finančnímu majetku.

Správnost účtování se ověřuje inventurou a následně inventarizací majetku. Součástí této inventarizace je i správnost posouzení ocenění majetku, kterého je použito ve vztahu k možné prodejní ceně. Jestliže při inventarizaci zjistíme, že se tržní hodnota majetku pohybuje níže než cena, za kterou je majetek veden v účetnictví a tento rozdíl je dočasný, je vzhledem právě k zásadě opatrnosti vhodné vytvořit opravnou položku. Tato opravná položka sníží ocenění majetku v účetnictví a zvýší náklady této účetní jednotky.

Opravná položka u dlouhodobého majetku, jehož užitná hodnota se běžně snižuje opotřebením (například formou odpisů), se vytvoří v případech, kdy je tato užitná hodnota nižší (ta je zjištěná při inventarizaci), než je jeho ocenění v účetní evidenci (je nutné od této hodnoty odečíst oprávky) a dalším předpokladem je, že toto snížení hodnoty majetku nelze považovat za snížení trvalého charakteru.

Tvorba opravných položek se účtuje na stranu MD na účet 558 nebo 559 se souvztažným zápisem na příslušný oprávkový účet. Pokud zanikne důvod pro existenci této opravné položky, rozpustí se obráceným zápisem. Náklad, který plyne z tvorby těchto opravných položek, bývá daňově neuznatelný (výjimkou je opravná položka vytvořená na základě zákona o rezervách).

© 2015, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!