Děláme podnikání jednodušší

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Pohledávky v cizí měně, kurzové rozdíly a opravné položky k pohledávkám

Zákon o účetnictví udává povinnost účtovat o obchodních operacích, které vzniknou v zahraničí, jak v českých měnách, tak i zahraničních. Ke dni uskutečnění účetního případu může účetní jednotka použít, pro přepočet cizí měny na českou měnu, denní kurzy podle České národní banky. Také je možnost použití pevných kurzů.

Kurzové rozdíly vznikají v praxi na základě časového nesouladu mezi okamžikem vzniku pohledávky a okamžikem její úhrady. Tyto kurzové rozdíly vznikají vlivem kolísání kurzů měn a ovlivňují hospodářský výsledek. Účtují se na výsledkové účty prostřednictvím nákladových a výnosových účtů.

Mám zájem o konzultaci/služby ALTAXO.
Jak Vás mohu kontaktovat?

Volejte: +420 607 044 665

Pište na: info@altaxo.cz

Použití účtů:

Účet 563 – kurzové ztráty.

Účet 663 – kurzové zisky.

Kurzové rozdíly je možné členit podle období jejich vzniku:

1.     Vznikají v průběhu účetního období při vypořádání položky vedené v cizí měně.

2.     Vznikají k rozvahovému dni. Zde je nutné k rozvahovému dni přepočítat hodnotu cizích měnových položek aktuálním kurzem.

Úkolem opravných položek k pohledávkám je upravit ocenění majetku v případě, že se při jeho inventarizaci prokáže, že tržní cena majetku je přechodně nižší, než je cena, v níž je majetek zachycen v účetnictví. Hodnotí se zde zejména pohledávky po lhůtě jejich splatnosti. U nich dochází k možné existenci rizika, že nebudou dlužníkem v plné jejich výši uhrazeny.

Při operaci s těmito opravnými položkami je nezbytné rozlišit účetní a daňové hledisko těchto položek.

Opravné položky (zákonné) se vytvářejí k pohledávkám za dlužníky v konkurzním a vyrovnávacím řízení a dále k nepromlčeným pohledávkám, které jsou zaúčtovány v účetnictví a jsou splatné po 31. 12. 1994.

Při účtování opravných položek k pohledávkám se požívají tyto účty:

Účty 558 a 559 – Tvorba a zúčtování zákonných opravných položek v provozní činnosti.

Účet 391 – Opravná položka k pohledávkám.

© 2015, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!