Děláme podnikání jednodušší

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Příjmy z pronájmu

Do příjmů z pronájmu patří:

  • Příjmy z pronájmu nemovitostí a bytů.
  • Příjmy z pronájmu movitých věcí. Do této kategorie ovšem nespadají příjmy z příležitostných činností.

Dílčím základem pro výpočet daně jsou výše uvedené příjmy z pronájmu, které jsou ponížené o výdaje vynaložené na dosažení příjmů (z tohoto pronájmu), jejich zajištění a udržení.

Mám zájem o konzultaci/služby ALTAXO.
Jak Vás mohu kontaktovat?

Volejte: +420 607 044 665

Pište na: info@altaxo.cz

Pokud dojde k získání příjmu z pronájmu nemovitostí a bytů a z pronájmu movitých věcí, které jsou součástí bezpodílového spoluvlastnictví manželů, dochází ke zdanění tohoto příjmu jen u jednoho z manželů.

Pokud poplatník daně neuplatní výdaje, které jsou prokazatelně vynaložené na dosažení příjmů, může je uplatnit ve výši 30 % z příjmů z pronájmu nemovitostí nebo bytů, z pronájmu movitých věcí, kromě příležitostného pronájmu. Pokud ale poplatník uplatní výdaje, které jsou prokazatelně vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů, zahrnují se do těchto výdajů veškeré výdaje poplatníka vynaložené v souvislosti s dosažením příjmů z pronájmu. Nutností je vést důkladnou evidenci příjmů.

Poplatníci, kteří uplatňují výdaje na dosažení, zajištění a udržení příjmů, musí vést záznamy o příjmech a výdajích v časovém sledu, dále musí vést evidenci hmotného odpisovaného majetku, evidenci rezerv na opravy hmotného majetku, evidenci pohledávek a závazků v období, ve kterém dochází k ukončení pronájmu, mzdové listy.

Pokud dochází k nájmu podniku, jsou příjmem pronajímatele (který nevede účetnictví) pohledávky a závazky přecházející na nájemce (úhrada těchto pohledávek a závazků by byla výdajem, který snižuje základ daně) a neuhrazený rozdíl mezi hodnotou nemovitostí a movitých věcí, které jsou uloženy v podniku (na začátku nájemního období) a jejich vyšší hodnotou při ukončení nájmu.

© 2015, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!