Děláme podnikání jednodušší

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Specifika odpisování nehmotného majetku

U nehmotného majetku z hlediska odpisování, nalezneme v Zákoně o dani z příjmu několik specifik.

Jinak platí, že pro nehmotný majetek se užijí obdobná ustanovení jako pro dlouhodobý hmotný majetek.

Mám zájem o konzultaci/služby ALTAXO.
Jak Vás mohu kontaktovat?

Volejte: +420 607 044 665

Pište na: info@altaxo.cz

Zvláštní ustanovení nalezneme ohledně toho, kdo může nehmotný majetek odpisovat. V Zákoně o dani z příjmu je stanoveno, že nehmotný majetek může kromě vlastníka odpisovat poplatník, který k němu nabyl právo užívání za úplatu.

U nehmotného majetku, ke kterému má poplatník právo užívání na dobu určitou, se roční odpis stanoví jako podíl vstupní ceny a doby sjednané smlouvou. V ostatních případech se nehmotný majetek odpisuje rovnoměrně bez přerušení, a to audiovizuální dílo 18 měsíců, software a nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 36 měsíců, zřizovací výdaje 60 měsíců a ostatní nehmotný majetek 72 měsíců.

U nehmotného majetku, nabytého vkladem nebo přeměnou, pokračuje nabyvatel v odpisování započatém původním vlastníkem za podmínky, že vkladatelem, zanikající nebo rozdělené obchodní společnosti nebo družstva, mohly být odpisy u tohoto nehmotného majetku uplatňovány.

U nehmotného majetku vloženého naopak poplatníkem může nabyvatel uplatnit v úhrnu odpisy jako výdaje (náklady), jen do výše úhrady prokázané vkladatelem. Odpisy se stanoví s přesností na celé měsíce, počínaje následujícím měsícem po dni, v němž byly splněny podmínky pro odpisování, přitom poplatník, který má právo užívání nehmotného majetku sjednané smlouvou na dobu určitou, má možnost stanovit odpisy s přesností na dny.

Při zahájení, popřípadě ukončení, odpisování v průběhu zdaňovacího období lze uplatnit odpisy pouze ve výši připadající na dané zdaňovací období v závislosti na použitém stanovení přesnosti odpisů. Odpisy se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.

© 2015, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!