Děláme podnikání jednodušší

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Účtování cenin

Pro ceniny byl vymezen účet číslo 213. Prostřednictvím tohoto účtu se účtuje o stavu a pohybu cenin. K syntetickému účtu ceniny je vhodné vytvořit také analytické účty podle jednotlivých druhů cenin. Například na účet 231/1 bude účetní jednotka účtovat pouze známky (poštovní), na účtu 231/2 bude účtovat o kolkách. Analytická evidence je vedena podle jednotlivých druhů cenin.

Za každý druh cenin, které spadají do účetní evidence, zodpovídá předem určený konkrétní pracovník (zaměstnanec), se kterým je sepsána Dohoda o hmotné odpovědnosti. Ta musí být uzavřena písemně, jinak je neplatná. Tuto dohodu je možné uzavřít pouze v případě, že zaměstnanec dosáhl věku 18 let. Zaměstnanec, který podepsal tuto dohodu, je plně zodpovědný za případný schodek. Na základě této dohody převzal zaměstnanec svěřené ceniny. Pokud vznikne škoda, je zaměstnanec povinen ji uhradit v plném rozsahu.

Ceniny podléhají inventarizaci a fyzické inventuře. Pokud v průběhu inventarizace a fyzické inventuře dojde ke zjištění inventarizačních rozdílů, je nutné je proúčtovat do účetního období, se kterým souvisí. Tento stav je vyžadován také u účtu pokladna.

Ceniny jsou nakupovány v hotových penězích nebo na fakturu.

Při účtování cenin se využívají účty:

518 – na tento účet se účtují poštovní známky, telefonní karty.

538 – na tento účet se účtují kolky, dálniční známky.

527 a 528 – tyto účty jsou vymezeny pro účtování stravenek.

Při účtování stravenek se hodnotí dva případy. V prvním případě se účtují příspěvky od zaměstnavatele, maximálně 55 % ceny hlavního jídla. Částka ale nesmí být vyšší než 70 % stravného při tuzemské pracovní cestě trvající 5 až 12 hodin. Použije se k účtování účet číslo 527.

V druhém případě se účtují příspěvky od zaměstnavatele nad rámec příslušných předpisů. Pak je tento náklad daňově neuznatelný. Použije se nákladový účet 528.

Příklady účtování:

Nákup cenin za hotové                       213/ 211

 (kolků, poštovních známek, telefonních karet, stravenek a jiných cenin)

Spotřeba cenin:      

Známky                                             518/ 213

Kolky                                                 538/ 213

Poukázky na pohonné hmoty               501/ 213

© 2015, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!