Děláme podnikání jednodušší

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Účtování dotací ze státního rozpočtu

Dotace je nevratné finanční plnění, které je poskytnuto ze státního rozpočtu či veřejných financí na stanovený účel, jenž je dán podmínkami pro poskytnutí dotace.

Principy poskytnutí dotace:

Mám zájem o konzultaci/služby ALTAXO.
Jak Vás mohu kontaktovat?

Volejte: +420 607 044 665

Pište na: info@altaxo.cz

  • dotace je poskytována pouze účelově a žadatel musí tedy doložit, k čemu bude dotace využita,
  • dotace musí být spotřebována do určitého data a v souladu s účelem, jinak musí příjemce dotaci vrátit poskytovateli,
  • dotace může být použita pouze na úhradu investičních, provozních a finančních nákladů,
  • na dotaci není právní nárok.

V praxi se v účetnictví setkáváme většinou s dotacemi na pořízení dlouhodobého majetku (investiční dotace) a dotacemi na provoz (provozní či neinvestiční dotace).

Účtování dotace na pořízení dlouhodobého hmotného majetku

Příklad účtování dotace na pořízení stroje v pořizovací ceně 350 000 Kč, kdy účetní jednotce byla přiznána dotace ve výši 100 000 Kč. Postup účtování:

1.     Nárok na dotaci ve výši 100 000 Kč: 346 (Dotace ze státního rozpočtu) / 042 (Pořízení dlouhodobého hmotného majetku)

2.     Příjem dotace na bankovní účet (na základě výpisu z bankovního účtu) ve výši 100 000 Kč: 221 (Bankovní účty) / 346 (Dotace ze státního rozpočtu)

3.     Přijatá faktura na nákup stroje ve výši 350 000 Kč: 042 (Pořízení dlouhodobého hmotného majetku) / 321 (Dodavatelé)

4.     Úhrada faktury za nákup stroje z bankovního účtu 350 000 Kč: 321 (Dodavatelé) / 221 (Bankovní účty)

5.     Zařazení stroje do užívání: 250 000 Kč: 022 (Samostatné movité věci a soubory movitých věcí) / 042 (Pořízení dlouhodobého hmotného majetku) – dotace snižuje vstupní cenu dlouhodobého hmotného majetku

Účtování provozní dotace

Provozní dotace slouží jako podpora činností (krytí provozních nákladů), které účetní jednotka za tržních podmínek neprovádí. Účtují se ve věcné a časové souvislosti do provozních výnosů (účet 648 – Jiné provozní výnosy), aby v účetních obdobích nevznikal zisk ani ztráta.

Příklad účtování dotace na provozní náklady ve výši 30 000 Kč. Postup účtování:

1.     Nárok na dotaci ve výši 30 000 Kč: 346 (Dotace ze státního rozpočtu) / 648 (Jiné provozní výnosy)

2.     Příjem dotace na bankovní účet (na základě výpisu z bankovního účtu) 30 000 Kč: 221 (Bankovní účty) / 346 (Dotace ze státního rozpočtu)

© 2015, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!