Děláme podnikání jednodušší

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Účtování inventarizačních rozdílů dlouhodobého majetku

Po fyzické inventarizaci je třeba zkontrolovat, zda stavy dlouhodobého majetku v účetnictví souhlasí s operativní evidencí dlouhodobého majetku na inventárních kartách.

Především je třeba zkontrolovat tyto účty:

Účet 042 - Pořízení dlouhodobého hmotného majetku

Stav tohoto účtu musí na konci účetního období, tedy k 31.12. daného roku vykazovat nulu. Pokud tomu tak není, je třeba doložit doklady vykazující způsob zhodnocování dlouhodobého hmotného majetku.  

Účet 021 – Stavby

Účet 022 – Samostatné movité věci a soubory movitých věcí

U těchto účtů je nutné ověřit, zda pořizovací cena uvedená na účtech souhlasí s pořizovací cenou na kartách. Dále zda obrat na straně MD odpovídá pořizovacím cenám přírůstku majetku na evidenčních kartách a rovněž, zda případný úbytek majetku je zobrazen na straně D, a to v pořizovacích cenách.

Účet 08x – Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku

U těchto účtů je třeba zkontrolovat jednak zůstatek s výší oprávek na kartách. Následně případné obraty na straně MD, které musí odpovídat pořizovací ceně vyřazovaného majetku.

Účtování chybějící dlouhodobého odpisovaného majetku

Doúčtování zůstatkové ceny u odpisovaného majetku je daňově uznáno pouze za předpokladu, že se jedná o rozdíl v důsledku živelné pohromy nebo v důsledku škody způsobené krádeží neznámým pachatelem či byl-li zaúčtován reciproční výnos, a to minimálně ve výši škody.

DHM – MD 549/ D 08x

DNM – MD 549/ D 07x

Vyřazení chybějícího dlouhodobého majetku z evidence:

DHM – MD 08x/ D 02x

DNM – MD 07x/ D 01x

Předpis náhrady za manko:

Manko – MD 335/ D 648

Účtování chybějícího neodpisovaného dlouhodobého hmotného majetku:

Pořizovací cena MD 549/ D 03x

Účtování přebytků – nalezeného dlouhodobého majetku:

DNM – MD 01x/ D 07x

DHM odpisovaný MD 02x/ D 08x

DHM neodpisovaný MD 03x/ D 413

© 2015, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!