Děláme podnikání jednodušší

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Účtování o krátkodobém finančním majetku

Z hlediska účetnictví se krátkodobým majetkem rozumí hotovost, ceniny typu poštovních známek, či kolků, účty v bankách, majetkové, či dluhové cenné papíry a vlastní akcie.

Existují celkem dva způsoby oceňování krátkodobého finančního majetku. Oceňuje se: ke dni uskutečnění operace a ke konci rozvahového dne, či v okamžiku k němuž se sestavuje účetní uzávěrka.

Oceňováním ke dni uskutečnění operace rozumíme – peněžní prostředky a majetkové cenné papíry a podíly a dluhové cenné papíry.

Oceňováním ke konci rozvahového dne, či účetní uzávěrky rozumíme – dluhové cenné papíry splatné do jednoho roku a majetkové cenné papíry a podíly k obchodování.

Krátkodobé cenné papíry pořízené v zahraničí se oceňují v českých korunách ke dni uskutečnění transakce, vždy ke konci rozvahového dne, či účetní uzávěrky, Českou národní bankou.

Obecně krátkodobý finanční majetek spadá pod účetní třídu 2 nazvanou: Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé finanční úvěry v účtových skupinách: 21 peníze, 22 účty v bankách, 25 krátkodobý finanční majetek, 26 převody mezi finančními účty, 29 opravné položky ke krátkodobému finančnímu majetku.

Účet 211 nazývaný „Pokladna“ slouží k evidenci peněz v hotovosti, šeků, či poukázek k zúčtování. O pohybu hotovosti se účtuje na základě příjmových a výdajových pokladních dokladů.
V analytické evidenci se pak vede stav a pohyb valut, šeků a poukázek k zúčtování.

Účet 213 „Ceniny“  eviduje stav a pohyb poštovních známek, kolků, či dálničních známek
a ostatních karet před jejich vydáním. Jako ceniny se účtují i stravenky používané v restauračních zařízeních. Ceniny svěřené pracovníkům na předem promyšlené účely se účtují do doby vyúčtování. Analytická evidence se v tomto případě vede dle jednotlivých druhů cenin.

Účet 221 „Bankovní účty“ účtují o stavu a pohybu peněžních prostředků uložených na účtech  u bank. Jde zpravidla o běžné účty v českých korunách, ale i cizí měně. O pohybu na bankovních účtech se účtuje dle výpisů z účtů. Vkladově bankovní účty mají zpravidla aktivní zůstatky. Pasivní zůstatek je možný pouze ke dni účetní uzávěrky u běžného účtu, pokud je to bankou umožněno. Převody peněz mezi rozličnými bankovními účtu  se účtují prostřednictvím účtu 261 „ Peníze na cestě“.

Do krátkodobého finančního majetku patří i cenné papíry, které se účtují prostřednictvím následujících účtů: 251 „Majetkové cenné papíry k obchodování“, při pořízení se tyto papíry oceňují pořizovací cenou. V průběhu držby těchto papírů, ale vždy ke konci rozvahového dne se oceňují reálnou hodnotou, účet 253 slouží k účtování „ Dluhových cenných papírů k obchodování“, účet 256 spravuje „ Dluhové cenné papíry se splatností do jednoho roku držené do splatnosti“, tato třída účtuje papíry, které účetní jednotka neurčila k obchodování ani k prodeji, účet 252 v souladu s právními předpisy eviduje „ Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly“,  „Vlastní dluhopisy“ eviduje účet 255 a účet 257 eviduje“Ostatní realizovatelné cenné papíry“.

Těmito účtovými třídami by šlo pokračovat donekonečna, toto nekonečno však snad raději přenecháme dalšímu článku o účtování dlouhodobého majetku, který si také přečtěte…

© 2015, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!