Děláme podnikání jednodušší

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Účtování o rezervách

Dle zákona o účetnictví se rezervy tvoří z nákladů a pro účetní jednotku jsou z účetního hlediska dočasným zdrojem, který se tvoří ze zisku a zahrnují se do vlastního kapitálu. Rezervou se v účetnictví rozumí rezerva na rizika a ztráty, rezerva na daň z příjmu, či rezerva na důchody. Rezervy jsou zpravidla určeny k pokrytí budoucích závazků, či výdajů, u nichž je znám účel a u nichž je pravděpodobné, že nastanou, avšak není jistá částka, datum ke kterému vzniknou.

Obecně rezervy rozdělujeme na dvě skupiny:

 • Rezervy dle zvláštních předpisů, jinak řečeno zákonné rezervy jsou rezervy jejich tvorba. Výše a využití je stanoveno zvláštním právním předpisem.
 • Ostatní rezervy (účetní rezervy) jsou rezervy jejichž tvorba a využití spadají vnitropodnikového rámce.

K zákonným rezervám lze ještě říci, že nejsou upraveny jen zvláštním právním předpisem, ale též mohou být upraveny zákonem o rezervách, či zákonem o dani z příjmu. K realizování těchto zákonných rezerv se využívají tzv. bankovní rezervy, které tvoří banky. Dále existují technické rezervy  tvořené v oboru pojišťovnictví, patří sem tyto typy rezerv:

 • Rezervy na opravy hmotného majetku
 • Rezervy na pěstební činnost
 • Ostatní rezervy stanovené zákonem o rezervách

Účetní rezervy jsou ty rezervy o nichž účetní jednotka, tedy podnikatel, nebo firma rozhodne sama a které jsou tvořeny a využívány vnitropodnikově. Tyto rezervy se tvoří na budoucí podnikatelská rizika, či ztráty. Zákon o dani z příjmu tyto rezervy neuznává, jako náklady nezbytné k dosažení, zajištění a udržení příjmů. Účetní jednotky vytváří rezervy v případě, že: jsou známa budoucí odhadnutelná rizika. Rezervy jsou v tomto případě tvořeny individuálně dle specifických případů, proto jsou nazývány účelovými rezervami. Existují například účelové rezervy na záruční opravy, či na závazky, které mohou vyplynout např. ze soudního sporu apod.

Samotná tvorba rezervy probíhá tak, že rezervy s dlouhodobým zdrojem financování jsou zařazeny do účtové skupiny 45 Rezervy.

Tvorba rezervy se zaúčtuje ve prospěch příslušného účtu účtové skupiny 45 se souvztažným zápisem na vrub:

 • Provozních nákladů v účtové skupině 55
 • Finančních nákladů v účtové skupině 57
 • Mimořádných nákladů v účtové skupině 58

Čerpání, nebo rozpouštění rezervy se účtuje na vrub příslušného účtu účtové skupiny 45? Ve prospěch účtu:

 • V účtové skupině 55, jde-li o provozní činnost
 • V účtové skupině 57, jde-li o finanční činnost
 • V účtové skupině 58, jde-li o mimořádnou činnost

© 2015, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!