Děláme podnikání jednodušší

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Účtování o směnkách

Obecně platná definice směnky zní: „ Směnka je krátkodobý cenný papír obsahující písemný závazek se psaný v zákonem schválené podobě, zaplatit určitou částku peněz, na určitém místě, v určité době, určité osobě.“  Operace se směnkami upravuje zákon č. 191/1950 Sb., o směnkách a šecích.

Směnky se dle ČSÚ 008 člení do tří skupiny, přičemž každá směnka je považována za cenný papír:

  • Směnky nakoupené jako cenný papír, se nakupují většinou za účelem uložení volných peněžních prostředků ve formě krátkodobého, či dlouhodobého majetku, či jako spekulace vydělat na případném prodeji směnky.Tento druh směnek se účtuje v účtové skupině 06 „Dlouhodobý finanční majetek“ a 25 „Krátkodobý finanční majetek“. Při pořízení směnky se tato forma cenných papírů oceňuje pořizovací cenou. K rozvahovému dni pak držitel směnky účtuje o úrokovém výnosu jako o rozdílu mezi směnečnou sumou a pořizovací cenou časové souvislosti s dobou splatnosti.
  • Směnka jako platební prostředek se používá k uhrazení, či splacení závazku. Tento typ směnek se oceňuje pořizovací cenou. Pořizovací cenou se v tomto případě rozumí hodnota pohledávky zvýšená o úrokový výnos.
  • Směnka jako zajišťovací prostředek slouží k zajištění nároku, práva, či závazku. V tomto případě se placení očekává je v případě, že  nebyla splněna zajištěná povinnost.

Dalšími formami směnek jsou: směnky k inkasu, které na počátku přijímá směnečný věřitel
a využívá je k úhradě svých pohledávek, směnky k úhradě je opakem směnky k inkasu, využívá se
v případě, že účetní jednotka má dluhy vůči dodavatelům, které může uhradit vystavením směnky cizí, jako směnečník. Rozdíl mezi částkou obchodního závazku a hodnotou směnky představuje pro směnečníka nákladový úrok. Dlouhodobé směnky k úhradě lze definovat  následovně: „ směnečná suma zúčtovaná na příslušném účtu se liší od původního závazku o směnečný úrok“. Proto je nutné tento směnečný úrok časově rozlišit a do finančních nákladů zahrnout i časové období, kterého se to týká.

Existuje i rozlišení směnek dle zákona:

  • Vlastní směnky jsou nejjednodušším typem směnky mezi dvěma subjekty, kterými jsou výstavce a věřitel. Zjednodušeně je směnka slibem výstavce směnky, že zaplatí směnečnou sumu věřiteli.
  • Cizí směnky jsou směnky mezi třemi subjekty, kterými jsou výstavce,věřitel a směnečník. Cizí směnka je de facto příkaz výstavce směnky směnečníkovi, aby zaplatil věřiteli. Směnečník je povinen za směnku zaplatit v případě, že tento příkaz akceptuje.

Tuto směnkovou džungli by možná bylo snažší pochopit z příkladu, který jsem si dovolila vypůjčit z webového portálu podnikatel.cz:

  • Dodavatel zašle zboží zákazníkovi, který dodavateli zašle zpět směnku. Odběratel slíbí zaplatit 100 000 Kč do 3 měsíců.
  • Dodavatel má více jistoty, že odběratel dluh zaplatí. Pro zvýšení jistoty může dodavatel trvat na tom, aby směnka byla akceptovaná. Směnka je akceptovaná tehdy, zaručí-li se třetí strana (zpravidla banka), že směnku zaplatí, neučiní-li tak zákazník sám. Za akceptování směnky (směnečné ručení) zaplatí zákazník poplatek.
  • Dodavatel může počkat 3 měsíce a pak vybrat 100 000 Kč od zákazníka nebo od akceptační banky, pokud zákazník nezaplatí. Může však použít směnku k okamžitému získání peněz tím, že ji prodá, tedy eskontuje směnku v eskontní bance. Eskont směnky je prodej směnky třetí straně za méně než nominální hodnotu. Dodavatel může prodat směnku bance za 98 000 Kč (diskont = 2 000 Kč).
  • V případě eskontu směnky eskontní banka v den splatnosti směnky předloží směnku zákazníkovi k úhradě; pokud tak neučiní, zaplatí akceptační banka. Eskontní banka vydělala 2000 Kč „úroku“ na 3měsíční půjčce ve výši 98 000 Kč. Půjčila 98 000 Kč a bylo jí vráceno po 3 měsících 100 000 Kč. Vydělala 2,04 % úroku na tříměsíční půjčce, čemuž odpovídá roční úroková sazba 8,16 %.

© 2015, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!