Děláme podnikání jednodušší

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Účtování směnky

Směnka je krátkodobý cenný papír, který obsahuje písemný závazek dlužníka zaplatit určitou částku, v určitý čas a na určitém místě osobě uvedené na směnce.

Rozlišujeme dva druhy směnek (dle zákona č. 191/1950 Sb., zákon směnečný a šekový) :

Mám zájem o tuto společnost

Volejte: +420 607 044 665

Pište na: info@altaxo.cz

  • Vlastní: obsahuje závazek dlužníka (výstavce směnky) zaplatit určité osobě, na určeném místě a v určitou dobu dlužnou částku, která je uvedena na směnce.
  • Cizí: obsahuje příkaz výstavce směnky směnečníkovi, aby zaplatil dlužnou částku ve prospěch remitenta.

Postup účtování směnky

Účtování směnky se řídí zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, prováděcí vyhláškou č. 500/2002 Sb. k tomuto zákonu a Českými účetními standardy (v tomto případě č. 8 – Operace s cennými papíry a podíly). 

Rozlišujeme tyto typy směnek dle jejich účelu využití:

  • Cenné papíry: slouží k efektivnímu dočasnému uložení volných peněz. Účtujeme o nich v účetních skupinách 06X (dlouhodobé) a 25X (krátkodobé).
  • Platební prostředky: nahrazují pohledávky a o tomto typu směnek účtujeme v účetních skupinách 31X (pohledávky), 32X (závazky) nebo 47X (dlouhodobé závazky).
  • Zajišťovací prostředky: o směnkách jako zajišťovacím prostředku účtujeme na podrozvahových účtech 75 a 79.

Účtování směnky jako cenného papíru

  • Dlouhodobá investice držená do doby splatnosti: 065 (Dluhové cenné papíry držené do splatnosti) / 221 (Bankovní účty)
  • Krátkodobá investice se splatností do 12 měsíců: 256 (Dluhové cenné papíry se splat. do 1 roku držené do splatnosti) / 221 (Bankovní účty)
  • Směnka pořízená za účelem obchodování: 257 (Ostatní cenné papíry k obchodování) / 221 (Bankovní účty)

Účtování směnky jako platebního prostředku

Účtování směnky z pohledu odběratele:

1.     Faktura za zboží přijatá: 131 (Pořízení zboží) a 343 (DPH) / 321 (Dodavatelé)

2.     Úhrada faktury vystavením směnky: 321 (Dodavatelé) / 322 (Směnka k úhradě)

3.     Úhrada směnky ve lhůtě splatnosti: 322 (Směnky k úhradě) / 221 (Bankovní účty)

Účtování směnky u dodavatele v případě prodeje či uhrazení závazku směnkou:

1.     Převod směnky do cenných papírů (v případě, že bude prodána nebo jí bude uhrazen závazek): 253 (Registrované dluhové cenné papíry k obchodování) / 312 (Směnky k inkasu).

2.     Předání směnky při prodeji: 562 (Úroky) / 253 (Registrované dluhové cenné papíry k obchodování).

3.     Prodej směnky: 221 (Bankovní účty) / 661 (Tržby z prodeje cenných papírů a podílů).

4.     Úhrada závazku směnkou: 321 (Dodavatelé) / 312 (Směnky k inkasu).

 

© 2015, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!