Děláme podnikání jednodušší

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Účtování výnosů

Výnosy jsou v penězích vyjádřený ekvivalent za realizované a odběratelem uznané výkony účetní jednotky. Důležitým hlediskem pro klasifikaci výnosů je jejich účelový vztah k výkonům realizovatelným nebo vyprodukovaným.

Výnosy jsou sledovány v 6. účtové třídě od začátku účetního období a účtují se do toho období, s nimiž časově souvisí. Prvotní výnosy jsou zachycovány v této účtové třídě časově rozlišené.

Mám zájem o konzultaci/služby ALTAXO.
Jak Vás mohu kontaktovat?

Volejte: +420 607 044 665

Pište na: info@altaxo.cz

 

Slevy a srážky jsou součástí tržeb u dodavatele a lze pro ně zřídit samostatné analytické účty. Za slevy a srážky se považují všechny položky, bez zřetele zda zákazník měl předem nárok na slevu nebo zda jde o slevu dodatečně uznanou.

 

U úrokových výnosů, které jsou zdaňovány zvláštní sazbou daně, je možno sraženou dá započíst na celkovou daňovou povinnost a vyúčtovat na vrubu účtu 341 Daň z příjmů. Jinak se úrokový výnos účtuje v netto částce. Pokud ho účetní jednotka účtuje v brutto částce je nutno vyúčtovat částku srážkové daně odpovídající vyúčtovanému úrokovému výnosu na účet 591 Daň z příjmů z běžné činnosti - splatná.

 

Dividendy, podíly na zisku, vypořádací podíly, podíly na likvidačním zůstatku nebo jiná plnění plynoucí ze zahraničí se účtují v brutto částce, plynou-li z tuzemska, jsou účtovány v netto částce.

 

Zůstatky účtů 6. účtové třídy se při uzavírání účetních knih převádějí ve prospěch účtu 710 – Účet zisků a ztrát.

 

Struktura výnosů je analogická s 5. účtovou třídou Náklady a vyplývá ze tří základních složek zjišťování výsledku hospodaření.

 

Z tohoto pohledu lze výnosy členit na:

 

  • výnosy z provozní činnosti (účtová skupina 60 – 64, účet 697)

Výnosy z provozní činnosti zahrnují nejen externí výnosy – tržby za vlastní výkony a zboží, ale i tzv. doplňkové výnosy, vztahující se ke změně stavu vnitropodnikových zásob. Dále zde patří např. výnosy z aktivace vlastních výkonů a jiné provozní výnosy, jež nemají pravidelný charakter.

 

 

  • finanční výnosy (účtová skupina 66, účet 698)

Obsahují zejména tržby z prodeje cenných papírů a vkladů, úroky, kursové zisky a výnosy z finančního majetku.

 

 

  • mimořádné výnosy (účtová skupina 68)

Vyplývají z nahodilých událostí v běžné činnosti podniku, vztahující se např. na změnu ve způsobu oceňování majetku, přebytky majetku, nároku na náhradu škody apod. 

© 2015, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!