Komplexní služby pro podnikatele

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Menu

Daňové výdaje

Jak uplatnit nákup bez dokladu?

21. 11. 2015

Prokazování nákladů vynaložených na dosahování zisku je pro podnikatele prakticky každodenní činností - základní pravidlo pro určování daňové povinnosti (daň z příjmů) je jednoduché: od tržby se...

Dary, darování, sponzorství

20. 11. 2015

Jedna z forem snížení daňového základu daně z příjmů (tedy částky, ze které se vypočítává výše daňové povinnosti) je odečtení daru na zákonem vymezené účely. Standardně se jedná o charitu...

Daňová kontrola, doměření daně, penále

19. 11. 2015

Daňová kontrola je běžnou (byť podnikateli neoblíbenou) součástí daňového řízení. Je důležitá především proto, že v České republice jsou daně vybírány na základě principu samovyměření – tj. daňový...

Co všechno si můžete dát do nákladů?

18. 11. 2015

Nákladem je vyjádřena spotřeba faktorů (vstupů do podnikání) v peněžní hodnotě. Výdaj je potom úbytek peněz v časovém období. Díky výdajům (nákladům), které podnikatel vynaložil na dosažení,...

Náklady, které nejsou uznány daňovými náklady

17. 11. 2015

Podnikání se, kromě jiného, točí kolem nákladů a výnosů. To, co však bezpochyby zajímá každého podnikatele, je, které náklady je možné uznat jako daňové, a které naopak nemohou být uznány za...

Slevy na dani a odpisy

16. 11. 2015

Slevu na dani z příjmů fyzických osob může podle zákona o daních z příjmů fyzických a právnických osob uplatnit každá fyzická osoba bez ohledu na to, zda se jedná o živnostníka nebo zaměstnance;...

Dobropis

15. 11. 2015

Od dubna roku 2011 se místo pojmu dobropis používá opravný daňový doklad. Dobropis je označení pro fakturu se záporným znaménkem. Používá se v situaci, kdy dochází k úpravě ceny původní...

Zjednodušený daňový doklad

14. 11. 2015

je daňový doklad pro platbu v hotovosti do 10 tisíc Kč. Obsahuje: obchodní firmu (nebo jméno a příjmení) a sídlo (či místo podnikání) plátce, který uskutečňuje zdanitelné plnění...

Zúčtování daně

13. 11. 2015

Z většiny příjmů musíte odvádět daně. Část mzdy většiny zaměstnanců každý měsíc firmy odvedou státu na zálohách za daně. A jednou ročně můžete požádat o zúčtování daně. Pokud nemáte rádi formuláře...

Co je to daňový ráj? Proč sem firmy umísťují svá sídla?

12. 11. 2015

O „daňovém ráji“ posloucháme v poslední době díky pádu kyperské ekonomiky stále častěji. Oč přesně jde a proč právě sem firmy umísťují svá sídla? Daně se snažíme platit co nejmenší Daně...

Odložení daní díky živelným pohromám

11. 11. 2015

Velké množství českých podnikatelů teď zažívá mnohem krušnější časy, protože musí řešit zcela jiné problémy. Velké procento se jich snaží zachránit své firmy, společnosti a jejich majetek před...

Odpisy majetku

10. 11. 2015

Odpisová skupina Doba odpisování 1 3...

Daňově uznatelné výdaje

9. 11. 2015

Pro správné stanovení základu daně a daňové povinnosti účetní jednotky je třeba rozlišit, které výdaje jsou daňově uznatelné a které ne. Pomocníkem pro správné určení je nám zákon č. 586/1992 Sb.,...

Manka a přebytky v účetnictví

8. 11. 2015

Pokud účetní jednotce vznikne škoda nebo přebytek, musí ho zaúčtovat. O mankách hovoříme tehdy, když skutečný stav je nižší než stav vykázaný v účetní knize. U přebytků je to přesně naopak. Za...

Účtování záloh

7. 11. 2015

Zálohy v účetnictví můžeme rozdělit na poskytnuté a přijaté. Následuje pak podrobnější dělení, které se zaměřuje na konkrétní oblasti, ze nebo do kterých tyto zálohy plynou. Při podnikání se se...

Reklamní a propagační předměty z pohledu daní

6. 11. 2015

Věnování reklamního předmětu obchodnímu partnerovi či rozdávání bezplatných vzorků svých výrobků zákazníkům jsou velmi účinných nástrojem v budování vztahů. Víte ale, jak je to u takových...

Daň z nabytí nemovitosti

5. 11. 2015

V říjnu roku 2013 bylo schváleno zákonné opatření o dani z nabytí z nemovitosti, která nahradí předešlou daň z převodu nemovitostí. Zákonné opatření nabylo účinnosti dnem 1. 1. 2014 a jeho cílem...

Solidární zvýšení daně

4. 11. 2015

Již od 1. ledna 2013 platí v rámci tzv. stabilizačního balíčku zavedení solidární daně. Solidární zvýšení daně z příjmů se promítlo do zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (dále jen „Zákon o...

Skutečné versus paušální výdaje

3. 11. 2015

Rozhodujete se, zda budete uplatňovat výdaje skutečné nebo paušální?  Víte, jaký je mezi těmito výdaji rozdíl a jaké jsou jejich výhody a nevýhody? Skutečné výdaje Skutečné výdaje jsou...

Funkce odpisů

2. 11. 2015

Koupily jste nějaký majetek, který lze odepisovat (tomuto tématu se věnuje samostatný článek), a kladete si otázku, k čemu Vám vlastně ty odpisy budou užitečné? Základní funkcí odpisů je obecně...

Účetní, nebo daňové odpisy?

1. 11. 2015

Mám vést účetní nebo daňové odpisy? Tuto otázku si klade ten, kdo vede účetnictví na základě Zákona o účetnictví (podvojné účetnictví), a něco málo si o tomto tématu přečetl. V tomto případě však...

Rovnoměrné odpisy podle ZDP

31. 10. 2015

Rovnoměrné odpisy jsou jednou z možností, jak vystihnout míru opotřebení majetku, ať již fyzické či morální, podle Zákona o dani z příjmu (ZDP). Jedná se o odpisy daňové, u kterých si účetní...

Zrychlené odpisy podle ZDP

30. 10. 2015

Zrychlené odpisy stejně jako odpisy rovnoměrné patří k daňovým odpisům, více o nich nalezneme v Zákoně o dani z příjmu (ZDP), kde jsou stanoveny, jak podmínky pro odpisování, tak jednotlivé...

Postup odpisování – krok za krokem

29. 10. 2015

Ať již vedeme podvojné účetnictví nebo daňovou evidenci, postup odpisování na základě Zákona o dani z příjmu se neliší. Základním předpokladem pro zahájení odpisování je mít k dispozici majetek,...

Kreativní čarování s odpisy

28. 10. 2015

S termínem kreativní účetnictví se dnes můžeme setkat ve spojitosti s čarováním s daňovým základem, ovšem v mezích zákona, tak aby byl, co nejmenší a firma či živnostník zbytečně neodváděli více,...

Jaký hmotný majetek můžeme odpisovat?

27. 10. 2015

Obecně můžeme říci, že odepisovat lze dlouhodobý majetek s pořizovací cenou nad 40 tisíc a dobou použitelnosti nad 1 rok. Z logiky věci by tak například i dražší oběžný majetek, kam patří...

Jaký nehmotný majetek můžeme odpisovat?

26. 10. 2015

Stejně jako Zákon o dani z příjmu poměrně podrobně definuje, co spadá do dlouhodobého hmotného majetku, který je možné odpisovat, vymezuje též majetek nehmotný, z kterého je rovněž možné činit...

Specifika odpisování nehmotného majetku

25. 10. 2015

U nehmotného majetku z hlediska odpisování, nalezneme v Zákoně o dani z příjmu několik specifik. Jinak platí, že pro nehmotný majetek se užijí obdobná ustanovení jako pro dlouhodobý hmotný...

Soubory movitých věcí a odpisy

24. 10. 2015

Z hlediska odpisování je nutnou podmínkou vstupní cena vyšší než 40 tisíc korun. Ovšem odpisy je možné dělat i pro majetek v nižší hodnotě, pokud je zařazený do tzv. souboru movitých věcí, kdy se...

Jaký majetek nemůžeme odpisovat

23. 10. 2015

Přestože Zákon o dani z příjmu stanovuje, že je možné odpisovat dlouhodobý majetek se vstupní cenou nad 40 tisíc a dobou užívání delší než 1 rok, ne každý majetek je možné skutečně odpisovat....

Kdy lze začít odpisovat

22. 10. 2015

V několika samostatných článcích jsme se věnovali tomu, kdo může odpisovat, jaký majetek je vůbec možné odpisovat a jaký majetek je naopak z odpisování vyloučen, také jsme se podívali, jak...

Kdo může odpisovat

21. 10. 2015

Hmotný majetek odpisuje v první řadě poplatník, který má k tomuto majetku vlastnické právo, organizační složka státu příslušná hospodařit s majetkem státu, státní podnik, národní podnik a státní...

Jak dlouho můžeme odpisovat?

20. 10. 2015

Zatímco u účetních odpisů si může účetní jednotka stanovit dobu odpisování libovolnou, v závislosti na vlastním odhadu opotřebení daného majetku v konkrétních podmínkách, u odpisů daňových je...

Zůstatková cena a její zvýšení

19. 10. 2015

Setkáme-li se s pojmem zůstatková cena, nejčastěji to bude z toho důvodu, že jsme si jako způsob odpisování zvolili odpisování zrychlené, nebo také při vyřazování majetku ještě ne zcela odepsaného...

Snížení a zvýšení vstupní ceny

18. 10. 2015

Zákon o dani z příjmu mimo jiné eviduje případy, kdy se mění výše vstupní ceny majetku, která je pro odpisování a správné stanovení daňového základu stěžejní. Dojde-li u daného dlouhodobého...

Nehmotný majetek a měnící se vstupní cena

17. 10. 2015

Podobně jako u hmotného dlouhodobého majetku i u majetku nehmotného dochází k pohybům vstupní ceny. Vstupní cenu nehmotného majetku zvyšuje technické zhodnocení. Za technické zhodnocení se u...

Jaký majetek dát do odpisové skupiny 1?

16. 10. 2015

Zákon o dani z příjmu vymezuje v příloze jednotlivé odpisové skupiny a nejtypičtější položky, které tyto skupiny obsahují. Správné zatřídění majetku do skupin je důležité především z hlediska...

Jaký majetek dát do odpisové skupiny 2?

15. 10. 2015

V předchozím článku jsme se věnovali tomu, jaký majetek je třeba zařadit do odpisové skupiny 1. Nyní se podíváme na to, jaký majetek patří podle přílohy Zákona o dani z příjmu do odpisové skupiny...

Jaký majetek dát do odpisové skupiny 3?

14. 10. 2015

Do odpisové skupiny s číslem tři patří především různé stavební součásti a technologie, například prefabrikované a stavební části a celky z betonu a železobetonu, zejména prefabrikované prostorové...

Jaký majetek dát do odpisové skupiny 4?

13. 10. 2015

Odpisová skupina číslo čtyři je vymezena spíše techničtěji, nalezneme zde různá vedení trubní, telekomunikační i elektrická (kromě například nezastřešených přečerpávacích stanic na dálkových...

Jaký majetek dát do odpisové skupiny 5?

12. 10. 2015

Pátá odpisová skupina patří především budovám, kromě těm uvedených v odpisové skupině 4 a 6. Spadají sem také stavby pro sport a rekreaci kromě koupališť (bazénů), nekrytých ze dřeva a plastu....

Jaký majetek dát do odpisové skupiny 6?

11. 10. 2015

Majetek v odpisové skupině můžeme v souladu se statistickou klasifikací, podle které jsou jednotlivé odpisové skupiny v Zákoně o dani z příjmu, podrobněji rozčleněny, rozdělit do osmi samostatných...

Přerušení odpisování

10. 10. 2015

Zákon o dani z příjmu, který blíže stanovuje pravidla pro uplatňování a výpočet daňových odpisů, umožňuje i některé účinné metody, pomocí kterých můžeme efektivně pracovat s daňovým zákonem, a to...

Případy uplatnění polovičního odpisu – PO

9. 10. 2015

Zákon o dani z příjmu umožňuje v některých případech uplatnění pouze polovičního odpisu. Tyto případy je nutné znát, abychom potom nemuseli doplácet daň za neoprávněně snížený základ daně z příjmu...

Případy uplatnění polovičního odpisu – FO

8. 10. 2015

Zákon o dani z příjmu stanovuje, že v některých případech je možné uplatnit si za dané zdaňovací období pouze poloviční odpis, na rozdíl od odpisu plného. V zákoně jsou vymezeny, jak případy...

Stanovení vstupní ceny pro odpisování

7. 10. 2015

Vstupní cena hmotného majetku je cena, kterou je třeba stanovit v souladu se Zákonem o dani z příjmu. Může mít několik podob, podle nabytí majetku a splnění dalších kritérií. K nejtypičtější...

Pořizovací cena a odpisování

6. 10. 2015

O důležitosti a typech vstupní ceny pro odpisování již zde byl napsán samostatný článek. Nyní bychom se ale podrobněji zaměřili na nejtypičtější příklad této vstupní ceny, a to cenu pořizovací,...

Vlastní náklady a reprodukční pořizovací cena

5. 10. 2015

K dalším cenám, které mohou tvořit vstupní cenu dlouhodobého majetku, patří podle Zákona o dani z příjmu, vlastní náklady a reprodukční pořizovací cena. Vlastní náklady se užijí u majetku,...

Pokračování v odpisování jiným podnikatelem

4. 10. 2015

O odpisech tu již bylo napsáno několik článků, jeden z nich se věnoval například přerušení odpisování a jeho výhodám, k nimž patří například to, že je možné si užití odpisu načasovat, tak abychom...

Jaké další osoby mohou pokračovat v odpisování

3. 10. 2015

V předchozím článku, který se věnoval možnosti pokračování v odpisování majetku jiným podnikatelem, jsme se zaměřili na to, jaké podmínky musíme splnit pro to, abychom mohli v odpisování...

Méně časté příklady pokračovatelů v odpisování

2. 10. 2015

Zatímco v předchozím článku jsme se věnovali tématu, jaké další osoby mohou pokračovat v odpisování podle Zákona o dani z příjmu, v nynějším se podíváme na některé ještě specifičtější příklady...

Specifika odpisů v souvislosti s výrobou elektřiny

1. 10. 2015

Dokonce už i Zákon o dani z příjmu pamatuje v jistém smyslu na otázky ekologie a v samostatném paragrafu upravuje specifika pro odpisování hmotného majetku využívaného k výrobě elektřiny ze...

Mimořádné odpisy

30. 9. 2015

V Zákoně o dani z příjmu, který upravuje oblast odpisování, se mimo jiné dozvíme o existenci mimořádných odpisů. Běžné, či spíše řádné, odpisy obecně vyjadřují míru opotřebení majetku. Jedná-li se...

Krácení odpisů

29. 9. 2015

I když nadpis možná v návaznosti na krácení daní, napovídá, že by se mohlo jednat o činnost, za kterou by nás úřady nepochválily, není tomu tak. Právě naopak. V případě že bychom odpisy ve...

© 2019, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!