Děláme podnikání jednodušší

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Daň z nabytí nemovitosti

V říjnu roku 2013 bylo schváleno zákonné opatření o dani z nabytí z nemovitosti, která nahradí předešlou daň z převodu nemovitostí. Zákonné opatření nabylo účinnosti dnem 1. 1. 2014 a jeho cílem je zohlednit rozsáhlé změny v oblasti soukromého práva, které budou zavedeny spolu s novým občanským zákoníkem, a přizpůsobení současné úpravě daně z převodu nemovitostí úpravě nové. 

Změny, které přineslo zákonné opatření

1. Poplatník daně

V nové úpravě daně z nabytí nemovitostí je v základu zachováno současné vymezení poplatníka daně, tedy u běžných transakcí na základě kupních a směnných smluv je i nadále poplatníkem daně převodce. Nově se však smluvní strany (prodávající a kupující) mohou ve smlouvě dohodnout, že poplatníkem daně z nabytí nemovitosti bude nabyvatel.

2. Předmět daně

V návaznosti na nový občanský zákoník, který mění pojetí nemovitých věcí, bude předmětem daně z nabytí nemovitosti i právo stavby (v případě, že bylo nabyto úplatně), protože v novém občanském zákoníku je věcné právo považováno za nemovitou věc. Předmětem daně bude také nejen nabytí práva stavby, ale i zánik práva. 

3. Základ daně a znalecký posudek

Nově je stanoven také postup pro stanovení základu daně. Bude zrušena povinnost pořizovat znalecký posudek. Správce daně (finanční úřad) stanoví základ daně ve výši 75 % směrné hodnoty nebo zjištěné ceny. Směrná hodnota je údaj, který zjistil správce daně a vychází z cen nemovitých věcí v daném místě a čase (zohledňuje se druh, účel, poloha, stáří, stav, vybavení a technické parametry nemovité věci. Plátce daně z nabytí nemovitosti si však může znalecký posudek nechat vypracovat, a pokud je hodnota uvedená v posudku pro něj výhodnější, může platit daň ze 75 % zjištěné ceny uvedené v posudku. Náklady na vypracování znaleckého posudku lze odečíst od základu daně. 

4. Osvobození od daně

V zákonném opatření je rozšířena možnost uplatnění osvobození od daně z nabytí nemovitostí, a to pro případy, kdy se jedná nabytí vlastnických práv k novým bytům a rodinným domům (včetně pozemků jejichž jsou součástí). 

5. Daňové přiznání

Bude snížen i počet písemností, které se přikládají k daňovému přiznání. Přílohy k daňovému přiznání postačí dodat v prosté kopii listinné nebo elektronické podobě. Dále nebude nutné k daňovému přiznání přikládat písemnosti, u kterých lze potřebné údaje bezplatně ověřit z informačních systémů veřejné správy.

© 2015, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!