Děláme podnikání jednodušší

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Jaké další osoby mohou pokračovat v odpisování

V předchozím článku, který se věnoval možnosti pokračování v odpisování majetku jiným podnikatelem, jsme se zaměřili na to, jaké podmínky musíme splnit pro to, abychom mohli v odpisování pokračovat místo původního majitele, a jaké jsou nejtypičtější osoby, či situace, kdy k pokračování v odpisování dochází. V nynějším článku bychom se zaměřili na další příklady, kdy je možné, aby na odpisování původního majitele někdo navázal.

Jedná se například o poplatníka u hmotného majetku, který byl nabyt bezúplatným převodem podle zvláštních předpisů, například v rámci dědického řízení nebo darování, nebo bezúplatným převodem v důsledku delimitace státních organizací.

Zákon o dani z příjmu také řeší situaci, kdy poplatník vyřadil hmotný majetek z obchodního majetku a následně hmotný majetek do obchodního majetku opět zařadil. V tomto případě se fakticky nejedná o nástupce, který pokračuje v odpisování, neboť majitel se nemění.

Jiná situace je naopak při přerušení pronájmu. Tam totiž již namísto nájemce (bylo-li tak původně sjednáno), odpisuje majetek při přerušení pronájmu sám majitel. 

Dále bychom mohli jmenovat též postupníka – při postoupení smlouvy o finančním pronájmu s následnou koupí najaté věci, jestliže postupník dodrží smluvenou celkovou výši nájemného, kupní cenu a nedojde ke zkrácení původně stanovené doby pronájmu. Je-li postoupena najatá věc za nižší cenu, než byla vstupní cena evidovaná u postupitele, lze odpisy uplatnit maximálně do výše ceny hrazené postupníkem.

Spadá sem též poplatník, který nabyl právo k užívání hmotného movitého majetku smlouvou o výpůjčce, a to po dobu zajištění závazku převodem práva k tomuto majetku. Dále dlužník, který nabyl do vlastnictví hmotný majetek na základě smlouvy o půjčce. 

© 2015, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!