Děláme podnikání jednodušší

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Jaký hmotný majetek můžeme odpisovat?

Obecně můžeme říci, že odepisovat lze dlouhodobý majetek s pořizovací cenou nad 40 tisíc a dobou použitelnosti nad 1 rok. Z logiky věci by tak například i dražší oběžný majetek, kam patří například zboží či materiál, nebylo možné odpisovat. Tak například realitní kancelář, která vykupuje nemovitosti za hotové za účelem dalšího prodeje, by neměla dané nemovitosti evidovat jako dlouhodobý majetek, ale měla by je mít zařazené v oběžném majetku a neuplatňovat na ně odpisy.

Do hmotného dlouhodobého majetku, který je možné odpisovat, patří v první řadě samostatné movité věci, popřípadě soubory movitých věcí se samostatným technicko-ekonomickým určením, jejichž vstupní cena je vyšší než 40 000 Kč a mají provozně-technické funkce delší než jeden rok, dále budovy, domy a byty nebo nebytové prostory vymezené jako jednotky zvláštním předpisem.

Odpisovat je ale také možné již stavby, a to s výjimkou provozních důlních děl, drobných staveb na pozemcích určených k plnění funkcí lesa, sloužících k zajišťování provozu lesních školek, nebo k provozování myslivosti, pokud jejich zastavěná plocha nepřesahuje 30 m2 a výšku 5 m.

Jako dlouhodobý hmotný majetek vhodný k odpisování je bráno i oplocení sloužícího k zajišťování lesní výroby a myslivosti, které je drobnou stavbou, dále pěstitelské celky trvalých porostů s dobou plodnosti delší než tři roky, dospělá zvířata a jejich skupiny, jejichž vstupní cena je vyšší než 40 000 Kč.

Pak sem spadá též technické zhodnocení a výdaje na otvírky nových lomů, pískoven a hlinišť, pokud nezvyšuje vstupní cenu a zůstatkovou cenu hmotného majetku, technické rekultivace, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak, a dále výdaje hrazené nájemcem, které podle zvláštních předpisů, nebo podle daňové evidence tvoří součást ocenění hmotného majetku pronajatého formou finančního pronájmu s následnou koupí najatého hmotného majetku, a které v úhrnu se sjednanou kupní cenou ve smlouvě převýší u movitého majetku hodnotu 40 000 Kč.

© 2015, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!