Děláme podnikání jednodušší

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Jaký majetek dát do odpisové skupiny 5?

Pátá odpisová skupina patří především budovám, kromě těm uvedených v odpisové skupině 4 a 6. Spadají sem také stavby pro sport a rekreaci kromě koupališť (bazénů), nekrytých ze dřeva a plastu. Řadíme sem i inženýrská díla jinde neuvedená kromě valů ze dřeva a plastů a konstrukcí chmelnic a vinic, zařazených jiných skupinách.

Dále sem spadá spodek železničních drah dálkových a spodek drah kolejových městských a ostatních. Jako další součást dopravy můžeme uvést plochy letišť, kromě signalizačního a zabezpečovacího zařízení staveb, mosty a visuté dálnice, kromě signalizačního a zabezpečovacího zařízení staveb v položce, tunely, podjezdy a podchody, kromě signalizačního a zabezpečovacího zařízení staveb, čerpací stanice, nebo dálnice, silnice, místní a účelové komunikace, kromě signalizačního a zabezpečovacího zařízení.

Pátá skupina je též domovem pro různý majetek související s vodním hospodářstvím, například úpravny vod, stavby vodního hospodářství (kromě budov), podzemní stavby vodního hospodářství jinde neuvedené, nádrže vod pozemní, vrty čerpací (studny vrtané), studny jinde neuvedené a jímání vody, fontány, hydranty, kašny, nádrže, jímky, stavby místních čistíren a úpraven odpadních vod (kromě budov), přístavy a plavební kanály, kromě signalizačního a zabezpečovacího zařízení staveb, vodní stupně, zejména přehrady, hráze, spodní stavba vodních elektráren, nebo akvadukty, vodní díla pro zavlažovaní a odvodnění.

Z dalších staveb může poplatník odpisovat v páté skupině podzemní stavby elektrárenské, stavby pro výrobu a úpravu chemických surovin (kromě budov), stavby pozemní doplňkové pro chemickou výrobu (kromě budov), stavby výrobní chemických podniků jinde neuvedené (kromě budov), stavby hutního a těžkého průmyslu (kromě budov), stavby pozemní doplňkové pro hutní a těžký průmysl, stavby výrobní pro ostatní průmysl jinde neuvedené (kromě budov), podzemní stavby pro ostatní průmysl, základy technologických výrobních zařízení pro ostatní průmysl, podzemní stavby pro energetiku, či objekty úpravy surovin.

© 2015, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!