Děláme podnikání jednodušší

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Jaký majetek nemůžeme odpisovat

Přestože Zákon o dani z příjmu stanovuje, že je možné odpisovat dlouhodobý majetek se vstupní cenou nad 40 tisíc a dobou užívání delší než 1 rok, ne každý majetek je možné skutečně odpisovat. V Zákoně o dani z příjmu ještě totiž nalezneme jeden paragraf, ve kterém je uvedeno, který majetek je z odpisování vyloučený.

K tomu patří například majetek bezúplatně převedený, majetek podle smlouvy o finančním pronájmu s následnou koupí najaté věci, pokud výdaje (náklady) související s jeho pořízením nepřevýší 40 000 Kč, pěstitelský celek trvalých porostů s dobou plodnosti delší než 3 roky, jež nedosáhl plodonosného stáří, či hydromeliorace, do 2 let po jejím dokončení.

Mám zájem o konzultaci/služby ALTAXO.
Jak Vás mohu kontaktovat?

Volejte: +420 607 044 665

Pište na: info@altaxo.cz

Dále můžeme jmenovat umělecké dílo, které je hmotným majetkem a není součástí stavby a budovy, předměty muzejní a galerijní hodnoty, popřípadě jejich soubory v muzeích a památkových objektech, stálé výstavní soubory a knihovní fondy knihoven jednotné soustavy, popřípadě jiné fondy. U tohoto typu majetku je to především z toho důvodu, že zub času jim naopak na hodnotě přidává, než aby se jeho během opotřebovaly, a následně byly po ukončení odpisování vyřazeny z dlouhodobého majetku firmy, jako je tomu například u nábytku nebo automobilů.

K této skupině patří ještě movité kulturní památky a soubory movitých kulturních památek. Nemovitosti ovšem již nalezneme zařazené v šesté odpisové skupině, protože přeci jen během času podléhají i opotřebení a odpisy umožní získat zdroje na jejich opravy.

Dále je z odpisování vyloučen hmotný majetek převzatý bezúplatně podle zvláštních právních předpisů, inventarizační přebytky hmotného majetku zjištěné podle zvláštního právního předpisu, pokud nebyly při zjištění zaúčtovány ve prospěch výnosů, hmotný movitý majetek nabytý věřitelem v důsledku zajištění závazku převodem práva, a to po dobu zajištění tohoto závazku a za předpokladu, že jej po tuto dobu bude odpisovat původní vlastník, uzavře-li s věřitelem smlouvu o výpůjčce, a další. 

© 2015, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!