Děláme podnikání jednodušší

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Kdy lze začít odpisovat

V několika samostatných článcích jsme se věnovali tomu, kdo může odpisovat, jaký majetek je vůbec možné odpisovat a jaký majetek je naopak z odpisování vyloučen, také jsme se podívali, jak stanovit správně vstupní cenu. Další otázkou, kterou je třeba se zabývat, ovšem ještě je, kdy můžeme začít majetek odpisovat. I pro tuto oblast má totiž Zákon o dani z příjmu svá pravidla.

Zákon o dani z příjmu nejdříve znovu vymezuje, co je míněno odpisováním a jeho zahájením. Kdy definuje, že odpisováním se pro účely Zákona o dani z příjmu rozumí zahrnování odpisů z hmotného (či nehmotného), majetku evidovaného u poplatníka, který se vztahuje k zajištění zdanitelného příjmu, do výdajů u fyzických osob, které vedou daňovou evidenci, a do nákladů u fyzických a právnických osob vedoucích účetnictví.

Samotné odpisování je podle výše zmíněného zákona možné zahájit teprve po uvedení pořizované věci do stavu, způsobilého obvyklému užívání, kterým se rozumí dokončení věci a splnění technických funkcí a povinností, stanovených zvláštními právními předpisy pro užívání. Obdobně to platí taktéž pro technické zhodnocení.

V praxi se této podmínce dostojí nejčastěji pomocí vystavení vnitřního účetního dokladu, na základě kterého zařazujeme daný majetek jako provozu schopný do užívání, a to, jak majetek pořízený pomocí koupě, tak majetek pořízený například v rámci vlastní výroby, výstavby, či majetek získaný bezúplatně, například darováním.

V podvojném účetnictví se zařazení majetku účtuje nejčastěji přes účet 02(2) – samostatné movité věci / 042 – pořízení dlouhodobého hmotného majetku. V daňové evidenci se zařazení majetku do užívání v návaznosti na vnitřní účetní doklad zaznamenává obvykle pouze na kartu příslušného majetku, někteří podnikatelé pak danou operaci ještě zapisují do tzv. nepeněžního deníku.

© 2015, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!