Děláme podnikání jednodušší

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Mimořádné odpisy

V Zákoně o dani z příjmu, který upravuje oblast odpisování, se mimo jiné dozvíme o existenci mimořádných odpisů. Běžné, či spíše řádné, odpisy obecně vyjadřují míru opotřebení majetku. Jedná-li se o odpisy účetní, je to míra opotřebení optikou konkrétní účetní jednotky. Jedná-li se o odpisy daňové, doba odpisování, stejně jako koeficienty pro výpočet odpisů, jsou dáni striktně Zákonem o dani z příjmu.

Mimořádné odpisy jsou potom zvláštní kategorií, která se týká jen velmi specifického okruhu majetku. Lze je učinit pouze u hmotného majetku, zařazeného v odpisové skupině 1 a 2, který by pořízen od 1. ledna 2009 do 30. června 2010. Odpisy se stanoví s přesností na celé měsíce a poplatník má povinnost zahájit odpisování počínaje následujícím měsícem po dni, v němž byly splněny podmínky pro odpisování. Mimořádné odpisy navíc nelze uplatnit u hmotného majetku odpisovaného.

U hmotného majetku zařazeného v odpisové skupině 1, pořízeného v období od 1. ledna 2009 do 30. června 2010, může poplatník, který je jeho prvním vlastníkem, odpisovat rovnoměrně bez přerušení do 100 % vstupní ceny za 12 měsíců.

U hmotného majetku zařazeného v odpisové skupině 2, pořízeného v období od 1. ledna 2009 do 30. června 2010 může poplatník, který je jeho prvním vlastníkem, odepsat bez přerušení do 100 % vstupní ceny za 24 měsíců, přitom za prvních 12 měsíců uplatní odpisy rovnoměrně do výše 60 % vstupní ceny hmotného majetku a za dalších bezprostředně následujících 12 měsíců uplatní odpisy rovnoměrně do výše 40 % vstupní ceny hmotného majetku.

Při zahájení nebo ukončení odpisování v průběhu zdaňovacího období lze uplatnit tyto odpisy pouze ve výši připadající na dané zdaňovací období. Odpisy se zaokrouhlují na celé koruny nahoru. Co se týká technického zhodnocení, to zde nevstupuje do vstupní ceny. Ukončené technické zhodnocení se zatřídí do odpisové skupiny, ve které je zatříděn hmotný majetek, na kterém je technické zhodnocení provedeno, a odpisuje se jako samostatný hmotný majetek.

© 2015, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!