Děláme podnikání jednodušší

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Nehmotný majetek a měnící se vstupní cena

Podobně jako u hmotného dlouhodobého majetku i u majetku nehmotného dochází k pohybům vstupní ceny. Vstupní cenu nehmotného majetku zvyšuje technické zhodnocení. Za technické zhodnocení se u nehmotného majetku považují výdaje na ukončené rozšíření vybavenosti, nebo použitelnosti nehmotného majetku, anebo zásahy, které mají za následek změnu účelu nehmotného majetku, pokud po ukončení u jednotlivého nehmotného majetku převýší částku 40 000 Kč. Za technické zhodnocení se považují i uvedené výdaje nepřesahující stanovenou částku, pokud je poplatník na základě svého rozhodnutí neuplatní jako výdaj (náklad).

Poplatník pokračuje v odpisování nehmotného majetku ze zvýšené vstupní ceny, snížené o již uplatněné odpisy od měsíce následujícího po měsíci, v němž bylo technické zhodnocení ukončeno, a to rovnoměrně bez přerušení po zbývající dobu odpisování, nejméně však u audiovizuálního díla po dobu 9 měsíců, softwaru a nehmotných výsledků výzkumu a vývoje po dobu 18 měsíců, a u nehmotného majetku s právem užívání sjednaným na dobu určitou do konce doby sjednané smlouvou, u ostatní nehmotný majetek potom po dobu 36 měsíců.

Mám zájem o tuto společnost

Volejte: +420 607 044 665

Pište na: info@altaxo.cz

Dojde-li po ukončení technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku s pořizovací cenou nižší než 60 000 Kč, jehož účetní odpisy byly uplatňovány jako výdaj (náklad) ke zvýšení pořizovací ceny na částku převyšující 60 000 Kč, odpisuje se tento nehmotný majetek ze vstupní ceny při splnění podmínek jako nově pořízený nehmotný majetek. Ovšem odpisy pro účely tohoto zákona lze uplatnit jen do výše vstupní ceny, snížené o dosud uplatněné účetní odpisy.

Při prodloužení doby užívání práva sjednaného smlouvou na dobu určitou, zvýší poplatník o hodnotu technického zhodnocení vstupní cenu a pokračuje v odpisování nehmotného majetku ze zvýšené vstupní ceny, snížené o již uplatněné odpisy od měsíce následujícího po měsíci, v němž bylo právo užívání prodlouženo, a to rovnoměrně bez přerušení do konce doby nově sjednaného práva užívání.

© 2015, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!