Děláme podnikání jednodušší

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Případy uplatnění polovičního odpisu – FO

Zákon o dani z příjmu stanovuje, že v některých případech je možné uplatnit si za dané zdaňovací období pouze poloviční odpis, na rozdíl od odpisu plného. V zákoně jsou vymezeny, jak případy vztahující se k právnickým osobám, tak k osobám fyzickým. Nyní se zaměříme na osoby fyzické.

Odpis ve výši jedné poloviny ročního odpisu vypočteného podle Zákona o dani z příjmu, je nutné uplatnit, pokud u hmotného majetku evidovaného u poplatníka na počátku příslušného zdaňovacího období dojde v průběhu zdaňovacího období k vyřazení majetku před koncem zdaňovacího období (a také tehdy, nebyl-li již v průběhu zdaňovacího období uplatněn odpis).

Mám zájem o konzultaci/služby ALTAXO.
Jak Vás mohu kontaktovat?

Volejte: +420 607 044 665

Pište na: info@altaxo.cz

Dále do této kategorie spadá převedení majetku na jiné právnické nebo fyzické osoby podle zvláštních právních předpisů, a dále také majetku, který je evidován v majetku poplatníka k datu předcházejícímu dni převodu majetku.

Dalším případem je ukončení podnikatelské, nebo jiné samostatné výdělečné činnosti, nebo ukončení pronájmu. Obdobně postupuje poplatník, který v průběhu zdaňovacího období přerušil podnikatelskou, nebo jinou samostatnou výdělečnou činnost, nebo pronájem, a tuto činnost nezahájil do termínu pro podání daňového přiznání za příslušné zdaňovací období, ve kterém byla činnost přerušena.

Jako další příklad bychom mohli uvést ukončení nájemního vztahu při odpisování technického zhodnocení nájemcem, nebo při ukončení výpůjčky movitého hmotného majetku.

Tento typ odpisu se použije též u hmotného majetku nabytého v průběhu zdaňovacího období a evidovaného u poplatníka na konci zdaňovacího období, u něhož poplatník pokračuje v odpisování započatém původním vlastníkem, a z hmotného movitého majetku, k němuž poplatník nabyl vlastnické právo v průběhu zdaňovacího období splněním závazku, který byl zajištěn převodem práva, a má tento majetek evidován na konci zdaňovacího období.

© 2015, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!