Děláme podnikání jednodušší

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Případy uplatnění polovičního odpisu – PO

Zákon o dani z příjmu umožňuje v některých případech uplatnění pouze polovičního odpisu. Tyto případy je nutné znát, abychom potom nemuseli doplácet daň za neoprávněně snížený základ daně z příjmu o vyšší částku.

Odpis pouze ve výši jedné poloviny ročního odpisu, namísto odpisu plného, je nutné uplatnit při přeměně společnosti, jejím zrušení bez likvidace, zániku bez likvidace, zrušení s likvidací, účinkům rozhodnutí o úpadku nebo k přechodu oprávnění nakládat s majetkem náležejícím do majetkové podstaty z insolvenčního správce na daňový subjekt.

Mám zájem o konzultaci/služby ALTAXO.
Jak Vás mohu kontaktovat?

Volejte: +420 607 044 665

Pište na: info@altaxo.cz

Dále ke dni předcházejícímu rozhodnému dni fúze, převodu jmění na společníka nebo rozdělení obchodní společnosti nebo družstva, a také v ostatních případech zrušení společnosti bez likvidace ke dni předcházejícímu dni zániku, a též ke dni předcházejícímu prvnímu dni hospodářského roku, nebo kalendářního roku, při změně účetního období, ke dni předcházejícímu dni vstupu do likvidace nebo ke dni předcházejícímu dni účinnosti prohlášení konkursu.

Z hmotného majetku evidovaného po celé zdaňovací období u poplatníka, u něhož v průběhu zdaňovacího období nastaly účinky rozhodnutí o úpadku nebo došlo k přechodu oprávnění nakládat s majetkem náležejícím do majetkové podstaty z insolvenčního správce na daňový subjekt a opačně, anebo který v průběhu zdaňovacího období vstoupil do likvidace, a také z hmotného majetku evidovaného u poplatníka, je-li zdaňovací období kratší než dvanáct měsíců nepřetržitě po sobě jdoucích (což se nepoužije u hmotného majetku zaevidovaného u poplatníka v průběhu tohoto zdaňovacího období, nebo v průběhu části zdaňovacího období, předcházející tomuto zdaňovacímu období, za kterou se podává daňové přiznání).

Tytéž podmínky platí přiměřeně, dojde-li v průběhu zdaňovacího období ke změně právní formy veřejné obchodní společnosti, nebo komanditní společnosti na jinou obchodní společnost, nebo družstvo a akciové společnosti nebo společnosti s ručením omezeným, anebo družstva na veřejnou obchodní společnost nebo komanditní společnost.

© 2015, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!