Děláme podnikání jednodušší

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Snížení a zvýšení vstupní ceny

Zákon o dani z příjmu mimo jiné eviduje případy, kdy se mění výše vstupní ceny majetku, která je pro odpisování a správné stanovení daňového základu stěžejní. Dojde-li u daného dlouhodobého majetku ke zvýšení vstupní ceny, je poplatník povinen změnit nejen výši vstupní ceny na kartách majetku a pro odpisování, ale použít i speciální koeficienty pro výpočet odpisů ze zvýšené vstupní ceny, a to, ať již použijeme odpisování rovnoměrné nebo zrychlené.

Položkou, která zvyšuje vstupní cenu majetku, je technické zhodnocení provedené po uvedení věci do stavu způsobilého obvyklému užívání, s výjimkou technického zhodnocení provedeného na nemovité kulturní památce a na hmotném majetku vyloučeném z odpisování, nejpozději však v prvním roce odpisování. Pokud původní vlastník nezapočal odpisování, je u nabyvatele vstupní cenou hmotného majetku vstupní cena, z níž by původní vlastník odpisy uplatňoval.

Mám zájem o tuto společnost

Volejte: +420 607 044 665

Pište na: info@altaxo.cz

Setkáme se ovšem i se sníženou vstupní cenou, ta se snižuje například o poskytnuté dotace ze státního rozpočtu, o dotace z rozpočtů obcí a krajů, státních fondů, regionální rady regionu soudržnosti, o poskytnuté prostředky (granty) přidělené podle zvláštního právního předpisu, dále o poskytnuté granty Evropských společenství, o poskytnuté dotace, příspěvky a podpory z veřejných rozpočtů a jiných peněžních fondů cizího státu, s výjimkou peněžních fondů spravovaných podnikatelskými subjekty se sídlem nebo bydlištěm v zahraničí. Dané prostředky musely být poskytnuté na jeho pořízení nebo na jeho technické zhodnocení, pokud se tyto prostředky neúčtovaly podle zvláštního právního předpisu ve prospěch výnosů (příjmů).

Obdobně se postupuje i u hmotného majetku vytvořeného vlastní činností. Do vstupní ceny hmotného majetku lze zahrnout i výdaje (náklady), na vyvolanou investici, kterou se pro účely Zákona o dani z příjmu rozumí výdaje (náklady), vynaložené na pořízení majetku převedeného do vlastnictví jiného subjektu, kde do podmínek spadá funkčnost či užívání dlouhodobého hmotného majetku.

© 2015, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!