Děláme podnikání jednodušší

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Specifika odpisů v souvislosti s výrobou elektřiny

Dokonce už i Zákon o dani z příjmu pamatuje v jistém smyslu na otázky ekologie a v samostatném paragrafu upravuje specifika pro odpisování hmotného majetku využívaného k výrobě elektřiny ze slunečního záření.

Nejprve vymezuje, o jaký typ hmotného majetku se konkrétně jedná. Definuje, že se jedná o majetek, označený ve Standardní klasifikaci produkce kódem skupiny 31.10, 31.20 nebo 32.10, využívaný k výrobě elektřiny ze zařízení pro výrobu elektřiny ze slunečního záření.

Mám zájem o tuto společnost

Volejte: +420 607 044 665

Pište na: info@altaxo.cz

Dále se zaměřuje na to, jakým způsobem je možné tento typ majetku odpisovat, tak aby se jednalo o daňové odpisy, o které je možné snížit základ daně z příjmu. Způsob odpisování je v tomto případě rovnoměrný (metoda rovnoměrného odpisování je blíže popsána v samostatném článku), a odpisuje se bez přerušení po dobu 240 měsíců do 100 % vstupní ceny nebo zvýšené vstupní ceny.

Odpisy je navíc třeba stanovit s přesností na celé měsíce, přičemž má poplatník povinnost zahájit odpisování počínaje následujícím měsícem po měsíci, v němž byly splněny podmínky pro odpisování. Těmito podmínkami je ve většině firem zařazením majetku do užívání za pomoci vnitřního účetního dokladu, účetně potom pomocí účtů 022 – samostatné movité věci /042 – pořízení dlouhodobého hmotného majetku.

 Při zahájení nebo ukončení odpisování v průběhu zdaňovacího období lze uplatnit odpisy pouze ve výši připadající na toto zdaňovací období. Odpisy se zaokrouhlují na celé koruny nahoru, a co se týká technického zhodnocení tohoto typu majetku, zvyšuje jeho vstupní cenu obdobně jako i jiného majetku.

Poplatník pokračuje v odpisování hmotného majetku ze zvýšené vstupní ceny snížené o již uplatněné odpisy od měsíce následujícího po měsíci, v němž bylo technické zhodnocení ukončeno, a to rovnoměrně bez přerušení po zbývající dobu odpisování stanovenou v odstavci 1, nejméně však po dobu 120 měsíců.

© 2015, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!