Děláme podnikání jednodušší

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Stanovení vstupní ceny pro odpisování

Vstupní cena hmotného majetku je cena, kterou je třeba stanovit v souladu se Zákonem o dani z příjmu. Může mít několik podob, podle nabytí majetku a splnění dalších kritérií. K nejtypičtější vstupní ceně patří pořizovací cena, která se použije, je-li majetek pořízen úplatně. Do pořizovací ceny vstupuje nejen cena, za kterou jsme majetek nakoupili, ale i vedlejší pořizovací výdaje, například doprava, montáž nebo clo.

Dále můžeme jmenovat ocenění pomocí vlastních nákladů, je-li majetek pořízen nebo vyroben ve vlastní režii. Oceňovat ale můžeme i hodnotou nesplacené pohledávky zajištěné převodem práva, a to u hmotného movitého majetku, který zůstává ve vlastnictví věřitele.

Mám zájem o konzultaci/služby ALTAXO.
Jak Vás mohu kontaktovat?

Volejte: +420 607 044 665

Pište na: info@altaxo.cz

K široce užívané vstupní ceně patří též reprodukční pořizovací cena, která se užívá v ostatních případech, a je zjištěná podle zvláštního právního předpisu. Použije se například u majetku nově nalezeného při inventarizaci, nebo při nabytí majetku zděděním nebo darováním.

Jako další můžeme jmenovat hodnotu technického zhodnocení, dokončeného počínaje 1. lednem 2001 na hmotném majetku. Další z typů zjištění vstupní ceny majetku je tzv. přepočtená zahraniční cena. Ta se uplatní při nabytí majetku poplatníkem stanoveným v Zákoně o dani z příjmu na území České republiky vkladem, převodem podniku nebo jeho samostatné části, fúzí společností nebo rozdělením společnosti od zákonem stanoveného poplatníka, při přemístění majetku ze zahraničí do stálé provozovny na území České republiky.

Pro přepočet hodnoty majetku na české koruny se užijí kursy devizového trhu vyhlášené Českou národní bankou ke dni převodu vlastnictví u majetku nabytého vkladem nebo převodem podniku, nebo k rozhodnému dni u majetku nabytého fúzí společností nebo rozdělením společnosti, a to bez přihlédnutí k oceňovacím rozdílům vyplývajícím z přecenění majetku.

© 2015, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!