Děláme podnikání jednodušší

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Vlastní náklady a reprodukční pořizovací cena

K dalším cenám, které mohou tvořit vstupní cenu dlouhodobého majetku, patří podle Zákona o dani z příjmu, vlastní náklady a reprodukční pořizovací cena.

Vlastní náklady se užijí u majetku, je-li pořízen nebo vyroben ve vlastní režii. Tento typ ceny se použije i u poplatníků, kteří nevedou účetnictví. U nemovitostí, které poplatník pořídil nebo vyrobil ve vlastní režii v době delší než 5 let před jejich vložením do obchodního majetku, nebo v době delší než 5 let před zahájením pronájmu, bude ovšem použita již reprodukční pořizovací cena.

U nemovitostí, které poplatník pořídil nebo vyrobil ve vlastní režii v době kratší než 5 let před jejich vložením do obchodního majetku nebo v době kratší než 5 let před zahájením pronájmu, se vlastní náklady mohou zvýšit o doložitelné náklady související s jejich opravou či výdaje na technické zhodnocení tohoto majetku.

Reprodukční pořizovací cena se používá ve většině případů, kdy uběhne stanovená lhůta pro možnost užít cenu pořízení (například v rámci daňové evidence je to rok u věcí movitých a pět let u věcí nemovitých, které mohou maximálně uběhnout před vložením daného majetku do obchodního), nebo pro možnost ceny vlastních nákladů, jak již bylo vyloženo výše. U poplatníka, který má příjmy z pronájmu, je třeba reprodukční pořizovací cenu stanovit již při zahájení pronájmu.

Tento typ ceny, zjištěné podle zvláštního právního předpisu, obvykle náleží do pravomoci příslušného soudního znalce, který provede kvalifikovaný odhad ceny majetku. U nemovité kulturní památky se reprodukční pořizovací cena stanoví jako cena stavby zjištěná podle zvláštního právního předpisu, bez přihlédnutí ke kategorii kulturní památky, historickému stáří kulturní památky, či k ceně uměleckých a uměleckořemeslných děl, která jsou součástí stavby.

Reprodukční pořizovací cena se použije též u majetku nabytého zděděním nebo darováním ke dni nabytí.

© 2015, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!