Děláme podnikání jednodušší

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Zdanitelné plnění u DPH

Zdanitelným plněním je dodání zboží a převod nemovitosti za úplatu s místem plnění v tuzemsku, které podléhá dani na výstupu (5 % nebo 19 %) a je předmětem daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) dle § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Dále je zdanitelným plněním poskytování služeb za úplatu s místem plnění v tuzemsku, které podléhá dani na výstupu (5 % nebo 19 %) a je předmětem DPH dle § 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

Datum uskutečnění zdanitelného plnění u dodání zboží, převodu nemovitosti a poskytnutí služeb

Pojem datum uskutečnění zdanitelného plnění definuje § 21 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a jedná se o den, kdy má plátce DPH (uskutečňující zdanitelné plnění) povinnost přiznat DPH na výstupu a den, kdy je plátce, který zdanitelné plnění přijímá, oprávněn uplatnit odpočet DPH.

      1. Datum uskutečnění zdanitelného plnění u dodání zboží:

 • dnem dodání zboží při prodeji na základě kupní smlouvy (tzn. den, kdy došlo k převodu práv nakládat se zbožím na vlastníka);
 • dnem převzetí, pokud nebyl prodej podle smlouvy;
 • při vydražení zboží ve veřejné dražbě dnem příklepu;
 • u finančního leasingu (s povinnosti odkoupení) dnem vzniku práva na užívání zboží nájemcem

     2.  Datum uskutečnění zdanitelného plnění u převodu nemovitostí:

 • dnem předání nemovitosti nabyvateli k užívání;
 • dnem, kdy je doručena listina s datem právních účinků vkladu do katastru nemovitostí;
 • dnem, kdy došlo k zápisu změny vlastnického práva.

      3.  Datum uskutečnění zdanitelného plnění u poskytování služeb:

 • dnem poskytnutí služby či dnem vystavení daňového dokladu (dle toho, který den nastal dříve);
 • dnem, který je uveden ve smlouvě a dochází k převodu práva;
 • dnem přijetí platby, pokud je sjedná způsob úplaty, ale k uvedenému dni není známa výše úplaty.

Specifické případy uskutečnění zdanitelného plnění

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty dále definuje několik specifických případů, a to např.

 • zdanitelné plnění při prodeji prostřednictvím prodejních automatů (den, kdy jsou z automatu vybrány peníze, mince či jiné prostředky nahrazující peníze z automatu);
 • nebozdanitelné plnění na základě komisionářské smlouvy.

© 2015, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!