Děláme podnikání jednodušší

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Výpočet příjmu spoluvlastníka

Hned na úvodu je jistě vhodné vysvětlit pojem spoluvlastnictví. Tím je označováno vlastnictví jedné společné věci více osobami. Více osobami znamená, vlastnit tu danou věc dvěma nebo více lidmi. Dané spoluvlastnické podíly je možné rozdělit na podíly určené ideálně, ale také na reálné spoluvlastnické podíly (daný vlastník má určenou danou svou část, která mu patří). Můžeme se setkat jak v právní , tak i v účetní či ekonomické terminologii s pojmem podílové spoluvlastnictví. To je právě již zmíněné spoluvlastnictví ideálně určených podílů. Jiná spoluvlastnictví mohou vyžadovat zvláštní právní úpravy. Tím je na mysli například bytové spoluvlastnictví, kanalizací. Vznik spoluvlastnictví je dán zejména smlouvou o koupi dané věci nebo darováním. Spoluvlastnictví může také vznikat na základě dědického řízení.

Příjmy, které jsou dosažené v průběhu činnosti společně více poplatníky (nejmenším počtem spoluvlastníků jsou dva vlastníci) z hodnoty spoluvlastnictví ke konkrétní věci nebo také ze společných práv, která jsou nastavená z určitého důvodu ke konkrétní věci či situaci, si rozdělují poplatníci mezi sebou podle jejich spoluvlastnických podílů. Samozřejmě je nutné klást důraz také na konkrétní společné výdaje vynaložené na dosažení, zajištění a udržení daných konkrétních věcí či situací.

Mám zájem o konzultaci/služby ALTAXO.
Jak Vás mohu kontaktovat?

Volejte: +420 607 044 665

Pište na: info@altaxo.cz

Výjimkou je výpočet příjmu spoluvlastníka, kde spoluvlastnické podíly k užívání daných věcí daných spoluvlastníků jsou určené písemnou smlouvou. Ta udává, jak velké spoluvlastnické podíly mají dané osoby (podíly jsou jinak velké, než odpovídají jejich spoluvlastnickým podílům). Je nutností, aby byla smlouva podepsána všemi spoluvlastníky, kteří mají určité právo k užívání věci. Následně výdaje na dosažení, zajištění a udržení příjmů plynoucích z užívání dané věci, se rozděluj podle podepsané smlouvy. Nutností je rozdělení výdajů ve stejném poměru jako jsou příjmy. Pokud nejsou rozděleny výdaje a příjmy mezi spoluvlastníky podle spoluvlastnických podílů, mají spoluvlastníci právo uplatnit výdaje podíly pouze v prokázané výši.

© 2015, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!