Děláme podnikání jednodušší

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Jak změnit účetní období

Účetní období je (dle § 3 odst. 2 zákona č. 563/1991, o účetnictví) období 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců. Výjimečně může toto období trvat dobu kratší (např. při zániku účetní jednotky) nebo delší.  Účetním obdobím může být:

 • kalendářní rok (1. 1. – 31. 12.),
 • hospodářský rok (12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců, kdy je účetní období zahájeno kterýkoliv měsíc mimo ledna, ale vždy 1. den v měsíci),
 • období, které předchází změně účetního období (kratší či delší než 12 měsíců),
 • období při vzniku účetní jednotky (max. 15 měsíců),
 • období při zániku účetní jednotky (max. 15 měsíců),
 • období při rozdělování společnosti nebo fúzování apod.

Změna účetního období

Změnu účetního období lze provést pouze jednou za běžné účetní období, což znamená, že účetní jednotka může strávit jedno účetní období jako změněné.

V případě rozhodnutí o změně účetního období musí účetní jednotka záměr změny účetního období oznámit správci daně, a to minimálně 3 měsíce před plánovanou změnou či před koncem běžného účetního období (podle toho, který termín nastal dříve).

Změna účetního období z kalendářního roku na hospodářský rok

Přechod účetního období z kalendářního roku na hospodářský rok má své výhody a nevýhody, které souvisí s přechodným obdobím, to může být kratší 12 měsíců nebo delší 12 měsíců.

Výhody přechodného období kratšího 12 měsíců:

 • možnost uplatnit odčitatelné položky a slevy na dani,
 • možnost uplatnit odpisy v poloviční výši.

Nevýhody přechodného období kratšího 12 měsíců:

 •  není možné tvořit opravné položky a zákonné rezervy,
 • nemožnost uplatnit odpisy v plné výši,
 • povinnost podat daňové přiznání do 1 měsíce od skončení přechodného období (lhůtu lze na požádání       prodloužit).

Výhody přechodného období delšího 12 měsíců:

 • možnost uplatnit opravné položky, zákonné rezervy a ostatní daňové nástroje,
 •  podaní daňového přiznání v řádném termínu (tzn. 3 měsíce po skončení zdaňovacího období a 6 měsíců po skončení zdaňovacího období, pokud daňové přiznání podává daňový poradce).

Nevýhody přechodného období delšího 12 měsíců:

 • daňové nástroje lze uplatnit pouze jednou za přechodné období (např. daňové odpisy). 

© 2015, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!