Děláme podnikání jednodušší

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Nucené vyrovnání

Proces nuceného vyrovnání probíhá jako samostatné řízení mimo konkurz. Pro úpadce je nucené vyrovnání výhodné.

Hlavní rozdíl oproti konkursnímu řízení spočívá v tom, že během vyrovnání nedochází ke zpeněžení konkursní podstaty.

Splní-li úpadce nucené vyrovnání, zaniká mu povinnost splnit závazky, které v něm nebyly uspokojeny.

Návrh nuceného vyrovnání

Úpadce může navrhnout řízení o nuceném vyrovnání jen v případě, že v konkurzu ještě nedošlo z vydání rozvrhového usnesení.

Návrh na nucené vyrovnání může tedy podat nejdříve po přezkumném jednání. Z toho vyplývá, že návrh musí podat v době mezi prvním přezkumným jednáním a dobou vydání rozvrhového usnesení. Nejlépe ještě před zpeněžením konkursní podstaty.

Řízení nuceného vyrovnání potřebuje na rozdíl od konkurzu větší dispoziční volnost. Konkrétně dostatek časového prostoru k jednání mezi dlužníkem a věřiteli za účelem dosažení smíru.

Toto vyjednávání probíhá pod dozorem soudu. Dlužník přichází s návrhem jak řešit úpadek. Věřitelé následně hlasují, zda dlužníkem podaný návrh přijmou či nikoliv. Způsob nuceného vyrovnání umožní dlužníkovi zachovat provoz podniku, odvrátit propouštění zaměstnanců a poskytne prostor pro nový rozjezd.

V případě nuceného vyrovnání se věřitelé dobrovolně vzdávají části svých pohledávek. Výměnou získávají šanci na úhradu alespoň některých dluhů.

Dochází k částečnému zaplacení dluhů s tím, že zaniká povinnost dlužníka uhradit zbytek pohledávek.

Návrh na nucené vyrovnání musí kromě obecných náležitostí obsahovat:

  • formu plnění nuceného vyrovnání,
  • hodnotu nuceného vyrovnání,
  • lhůtu nuceného vyrovnání.

Úpadce má právo ve svém návrhu uvést osoby ochotné ručit za splnění nuceného vyrovnání. Tyto osoby mají povinnost návrh spolupodepsat a jejich podpis musí být úředně ověřen.

O procesu nuceného vyrovnání rozhoduje soud na základě žádosti podané úpadcem. Zajímá se o, zda úpadce přistupuje k nucenému vyrovnání s poctivým záměrem, zda dostatečně spolupracuje a zda nevytváří úmyslné chyby. 

© 2015, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!