Děláme podnikání jednodušší

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Zánik obchodní společnosti

Každý den, některé společnosti vznikají a jiné naopak zaniknou. To je přirozený koloběh obchodního světa. Pokud společnost zakládáte, musíte se držet zákonem stanovených pravidel. Podobné to je i v případě zániku obchodní společnosti. Zánikem a zrušením obchodní společnosti  se zabývá § 68 a následující paragrafy obchodního zákoníku.

Při zakládání obchodní společnosti obchodní zákoník rozlišuje pojem vznik a založení společnosti. U zrušení společnosti je to obdobné a hovoříme o zrušení a zániku obchodní společnosti.  V první fázi se společnost ruší, v druhé fázi zaniká.

Mám zájem o konzultaci/služby ALTAXO.
Jak Vás mohu kontaktovat?

Volejte: +420 607 044 665

Pište na: info@altaxo.cz

V první řadě je tedy zapotřebí ukončit její ekonomickou, hospodářskou a vůbec veškerou činnost a je nutné, abyste jste se postarali o vyrovnání veškerých závazků vůči dodavatelům, zákazníkům, státu nebo jiným institucím. Teprve, když jsou všechny závazky srovnány, může společnost zaniknout.

Důvodů, proč může obchodní společnost zaniknout je několik:

  • Doba, na kterou byla obchodní společnost založena, uplynula.
  • Splnila účel, pro který byla založena.
  • Rozhodnutím společníků
  • Rozhodnutím soudu
  • Vyhlášením konkurzu

Rozhodnutím společníků často dochází k fúzi, rozdělení nebo přeměně společnosti na jinou. O fúzi hovoříme tehdy, pokud dojde ke splynutí nebo sloučení několika podniků. Když se více podniků sloučí v jeden, zpravidla ten nejsilnější, jedná se o sloučení.

Situace, kdy se z několika firem stane jedna úplně nová, nazýváme splynutí.  Těchto přeměn často využívají velké nadnárodní podniky. Ale není nic vyjímečného, když se spojí menší firmy, třeba za účelem větší konkurenceschopnosti.

Pokud se z více podniků spojí v jeden, původně nejsilnější, jedná se o sloučení. Opakem je rozdělení, ke kterému dochází kdy z jedné firmy vzniká více nových firem.

Vyhlášením konkurzu obchodní společnost zaniká v případě, že obchodní společnost  není schopna splácet své závazky. Věřitelé podají návrh na zrušení společnosti. Majetek firmy se prodá a uhradí se lespoň částečně dluhy věřitelům.

Zrušení a následný zánik obchodní společnosti může proběhnout:

  • Bez likvidace
  • S likvidací

Bez nutnosti likvidace bude vaše obchodní společnost zrušená v případě, že z ní vznikne nový podnik, na který bude majetek převeden.  

Likvidace je nutná, pokud o zrušení obchodní společnosti  rozhodne soud.  Likvidaci má
na starosti určená likvidační komise v čele s likvidátorem, který je odpovědný za průběh likvidace společnosti.  Po dobu likvidace zastupuje statutární orgán společnosti a má právo jednat jménem společnosti.

Zrušením obchodní společnosti s likvidací se zabývá § 70 obchodního zákoníku. Společnost do likvidace vstupuje dnem, ke kterému byla zrušena.  Skutečnost, že je společnost v likvidaci je potřeba zapsat do obchodního  rejstříku. Až do úplného zániku je obchodním rejstříku u záznamu o firmě dovětek „v likvidaci“.  Den před tím, než společnost vstoupí do likvidace, musíte spolu s účetní provést mimořádnou účetní uzávěrku a sepsat přiznání k dani z příjmu fyzických osob.

V okamžik, kdy je likvidace u konce, musí pověřený likvidátor požádat příslušný rejstříkový o soud o výmaz z obchodního rejstříku. K žádosti je nutné přiložit písemný souhlas finančního úřadu.

Ke dni, kdy je společnost definitivně z obchodního rejstříku vymazána, musíte znova zaúkolovat svou účetní, aby sestavila konečnou účetní uzávěrku a nejpozději do konce následujícího měsíce musíte podat mimořádné přiznání k dani z příjmu za zbývající část zdaňovacího období. Ještě před zánikem společnosti je povinností likvidátora zdanit srážkovou daní podíl vlastníků na likvidačním zůstatku.

Obchodní společnost definitivně zanikne výmazem z obchodního resjtříku. Ten by měl provést příslušný soud do 30 dnů od podání vaší žádosti o výmaz obchodní společnosti.

 

© 2015, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!