Komplexní služby pro podnikatele

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Menu

Podvojné účetnictví

Pojem podvojné účetnictví byl používán zákonem o účetnictví do roku 2004. Od roku 2004 už je používán pouze pojem účetnictví (nahradilo podvojné účetnictví) a jednoduché účetnictví se nahradilo daňovou evidencí podle zákona o daních.

Účetnictví je činnost vedoucí ke zjištění stavu a změn majetku a jeho zdrojů a výsledku hospodaření. Pomocí účetnictví může účetní jednotka sledovat a zobrazovat stavy, toky a výsledky své podnikatelské činnosti v peněžních jednotkách za dané období. Účetní období je buď klasický kalendářní rok (od ledna do prosince) nebo hospodářský rok (u školy od září do srpna).

Základní prameny pro vedené účetnictví je Zákon o účetnictví, české účetní standardy a sdělení ministerstva financí.

Pro podvojné účetnictví je typické, že každá položka na účtu je spárovaná s položkou na jiném účtu, ale na opačné straně.

Účetnictví (podvojné účetnictví) musí být vedenou všech právnických osob, u fyzický osob pokud:

• jste podnikatel a váš obrat za loňský rok přesáhl 25 miliónů korun, podvojné účetnictví musíte vést od příštího roku

• jste podnikatel zapsaný do obchodního rejstříku, vede se od doby zapsání do obchodního rejstříku

• tuto povinnost ukládá zvláštní právní předpis

Mám zájem, jak si mohu objednat?

Volejte: +420 731 527 646

Pište na: kubanova@altaxo.cz

• chcete, na základě Vašeho vlastního rozhodnutí

Účetnictví je na rozdíl od daňové evidence přehlednější a komplexnější. Hospodářský výsledek se v účetnictví zjišťuje jako rozdíl výnosů a nákladů. Pokud je hospodářský výsledek kladný, účetní jednotka vytváří zisk, záporný znamená ztrátu.

Důležitým opatřením Ministerstva financí je účtová osnova. Účtová osnova je seznamem všech účtových tříd, skupin a účtů, které jsou dané. Je jich více typů jak pro podnikatele, pojišťovny, banky a pro státní organizace. Nejpoužívanější je samozřejmě účetní osnova pro podnikatele, která má 10 tříd. (od 0 až po 9)

• Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek

• Účtová třída 1 - Zásoby

• Účtová třída 2 - Finanční účty

• Účtová třída 3 - Zúčtovací vztahy

• Účtová třída 4 - Kapitálové účty a dlouhodobé závazky

• Účtová třída 5 - Náklady

• Účtová třída 6 - Výnosy

• Účtová třída 7 - Závěrkové a podrozvahové účty

• Účtová třída 8 a 9 - Vnitropodnikové účetnictví

Každá z těchto tříd je ještě rozdělena do skupin a značí se podle dané třídy, kde patří. U účtové třídy 0 např. skupina 01, 02, 03, u třídy 6 např. 61, 62, 63 atd. Skupiny se pak dále dělí na účty, kde se v číslování pokračuje - účet 010 dlouhodobý nehmotný majetek, 011 Zřizovací výdaje atd.

Na začátku i konci účetního období musí účetní jednotka vytvořit rozvahu. Rozvaha je poskytuje přehled o majetku (aktiva) a zdrojích financování (pasiva). Vždy musí platit, že aktiva = pasiva.

Pod aktiva patří dlouhodobý majetek, oběžný majetek, peněžní prostředky, pohledávky, pod pasiva se řadí vlastní zdroje, cizí zdroje a ostatní závazky.  

© 2019, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!