Děláme podnikání jednodušší

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Co je to podnikání?

Podnikáním rozumíme soustavnou samostatnou činnost určité osoby provozovanou za účelem dosažení zisku. Obchodní zákoník ČR definuje ve svém paragrafu 2 podnikání jako soustavnou činnost prováděnou samostatně podnikatelem, vlastním jménem a na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku. Jednoduše řečeno je tedy podnikání jakákoli aktivita, kterou pravidelně opakujeme, k jejímuž vykonávání jsme oprávněni a jejím provozováním nám vzniká zisk – vyděláváme peníze.

Podnikání můžeme provádět jako fyzická osoba na základě živnostenského listu, či koncesní listiny. Oprávnění podnikat na základě těchto dokumentů nám vzniká po zapsání našeho obchodního jména do živnostenského rejstříku.

Mám zájem o konzultaci/služby ALTAXO.
Jak Vás mohu kontaktovat?

Volejte: +420 607 044 665

Pište na: info@altaxo.cz

Podnikáním právnické osoby rozumíme činnost obchodní společnosti (s.r.o.; a.s.; k.s., či v.o.s.). K jejímu ustanovení  musí zakládající osoby sepsat společenskou smlouvu, která definuje základní rysy společnosti (typ vznikající společnosti, zakládající členy, základní kapitál a další ustanovení). Oprávnění k podnikání právnické osoby nastává jejím zápisem do obchodního rejstříku. 

 

Kdo je podnikatel? 

Osobu podnikatele lze definovat různě. Laickým jazykem je podnikatelem osoba, která na místo toho, aby se nechala zaměstnat jiným podnikatelem a svojí činností přinášela zisk nejen sobě, ale i svému zaměstnavateli, je samostatně výdělečně činná. To znamená, že podnikatel je sám sobě zaměstnavatelem, zodpovídá sám sobě a je vlastníkem veškerého zisku plynoucího z podnikání.           

Ze zákona je podnikatel definován Obchodním zákoníkem (opět paragraf 2) jako: 

- osoba zapsaná v obchodním rejstříku

- osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění

- osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů

- osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního předpisu

 

 

Co je to podnik?

Podnik je souborem hmotných i nehmotných složek podnikání, které podnikatel potřebuje a využívá ke své činnosti. Jedná se zejména o věci, práva a jiná majetková oprávnění.

 

 

 

            

© 2015, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!