Děláme podnikání jednodušší

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Hospodářská střediska

Hospodářská střediska jsou samostatně hospodařící vnitropodnikové útvary, které:

 • sledují své náklady a výnosy a zjišťují svůj hospodářský výsledek;
 • mají v peněžních jednotkách předem stanoveny úkoly (některá střediska, jako je např. výrobní středisko, mají stanoveny úkoly v hmotných jednotkách);
 • sestavují si vlastní rozpočet nákladů a výnosů na určité období, a to minimálně na 1 měsíc a maximálně na 1 rok;
 • evidují své vstupy a výstupu v peněžních jednotkách (střediskové náklady a výnosy).

Nejčastější typy hospodářských středisek

 • Výrobní střediska (hlavní výroby, pomocné výroby, vedlejší výroby)
 • Zásobovací střediska
 • Správní střediska
 • Odbytová střediska

Rozpočty hospodářských středisek

Každé hospodářské středisko si sestavuje rozpočet předpokládaných nákladů a výnosů, který po skončení období, pro které je rozpočet sestavován, porovná s vnitropodnikovým účetnictvím.

1.     Rozpočet přímých nákladů sestavuje výrobní středisko a jako podklad pro výpočet objemu nákladů využívá plánovaný objem výroby a technickohospodářské normy.

2.     Rozpočet nepřímých nákladů zahrnuje náklady na:

 • režijní materiál - při zjišťování objemu nákladů na režijní materiál vycházíme z technickohospodářských norem, pokud nejsou k dispozici, stanovíme náklady na základě údajů z předchozích období;
 • spotřebovanou energii (předpokládána spotřeba energie, vody nebo plynu);
 • odpisy dlouhodobého majetku – vycházíme z ročního odpisového plánu (objem dlouhodobého majetku v pořizovací či zůstatkové ceně a odpisových sazeb);
 • opravy a udržování (plánovaný objem oprav a údržby);
 • režijní mzdy – náklady na režijní mzdy zjišťujeme na základě plánovaného počtu technickohospodářských pracovníků a dělníků dle jejích průměrné mzdy;
 • cestovné, výkony spojů, telefon apod. (dle limitů stanovených účetní jednotkou).

3.     Rozpočet výnosů sestavuje středisko na základě plánovaného objemu výroby a vnitropodnikové ceny jednotlivých výkonů (na úrovni vlastních nákladů).

Kontrola plnění rozpočtu hospodářského střediska

Kontrola plnění rozpočtu hospodářského střediska probíhá na základě porovnávání skutečných a rozpočtem stanovených nákladů a výnosů. Pokud jsou při kontrole zjištěny odlišnosti, je nutné upravit rozpočet (přepočítat přímé a ostatní náklady, pro které jsou stanoveny normy, podle skutečného objemu výkonů).

© 2015, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!