Komplexní služby pro podnikatele

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Menu

Charakteristiky základních právních forem podnikání

Různé právní formy podnikání jsou obsaženy v Obchodním zákoníku. Výběr formy je rozhodnutím podnikatele. Nejdůležitějšími právními formami podnikání jsou:

 • samostatný podnikatel

 • osobní obchodní společnost (veřejná obchodní společnost, komanditní společnost)

 • kapitálová obchodní společnost (společnost s ručením omezeným, akciová společnost)

 • smíšené formy společnosti včetně družstev

 • ostatní formy (státní podniky, nadace, zájmové sdružení apod.)

Způsob a rozsah ručení

Na způsobu ručení a jeho rozsahu závisí riziko podnikatele, který se stává zakladatelem a společníkem podniku. Podle právní úpravy existují dvě základní možnosti ručení – omezené ručení a neoprávněné ručení. Při omezeném ručení podnikatel ručí pouze do výše nesplaceného majetkového vkladu a podnikatel neručí za závazky společnosti pouze majetkovým vkladem do podniku. Při neomezeném ručení podnikatel ručí za závazky společnosti celým svým majetkem.

U jednotlivých právnických forem:

 • živnostník – ručí neomezeně a nemá povinnou minimální výši základního kapitálu

 • veřejná obchodní společnost – společnost i společníci ručí neomezeně

 • komanditní společnost – společnost ručí neomezeně, komplementáři také neomezeně a komanditisté do výše svého nesplaceného vkladu

 • společnost s ručením omezeným – společnost ručí neomezeně, společníci pouze do výše svého nesplaceného vkladu

 • akciová společnost – akcionáři neručí za závazky společnosti

Oprávnění k řízení

Oprávnění řízení určuje kde je zmocněn vést podnik a zastupovat ho navenek. Podle obchodního zákoníku existují dvě možnosti. Majitelé mohou sami určit, kdo bude oprávněn a zakotvit tak své ujednání do společenské smlouvy nebo zákon přesně předepisuje kompetence jednotlivých orgánů společnosti.

 • živnostník – jednotlivec sám řídí i pracuje

  Mám zájem, jak si mohu objednat?

  Volejte: +420 607 044 665

  Pište na: info@altaxo.cz

 • veřejná obchodní společnost – lze pověřit zástupce

 • komanditní společnost – komplementáři jsou oprávněni k vedení, komanditisté mají právo nahlížet do účetních záznamů

 • společnost s ručením omezeným – jednatel a valná hromada a ustavuje se dozorčí rada

 • akciová společnost – nejvyšším orgánem je valná hromada, řízením je pověřeno představenstvo a kontrolu provádí dozorčí rada

Počet zakladatelů

Požadovaný počet zakladatelů se podle zákoníku liší u jednotlivých forem.

 • živnostník – jedna osoba

 • veřejná obchodní společnost - neméně 2 osoby

 • komanditní společnost – nejméně 2 osoby

 • společnost s ručením omezeným – může být jedna osoba, která však musí splatit celý základní kapitál

 • akciová společnost - může být 1 právnická osoba, jinak musí být 2 fyzické

Nároky na počáteční kapitál

Platí pouze kapitálové společnosti.

 • živnostník - není za zákona určena výše počátečního kapitálu.

 • veřejná obchodní společnost - není za zákona určena výše počátečního kapitálu.

 • komanditní společnost - není za zákona určena výše počátečního kapitálu.

 • společnost s ručením omezeným – 200 000 Kč

 • akciová společnost – 2 000 000 Kč

Administrativní náročnost

Závisí na podmínkách, při kterých podnik vzniká.

 • živnostník – stačí pouze povolení živnostenského úřadu

 • veřejná obchodní společnost – povolení živnosti a smlouva společníků

 • komanditní společnost – povolení živnosti a společenská smlouva

 • společnost s ručením omezeným – živnostenské oprávnění, sepsání společenské smlouvy, zápis do obchodního rejstříku, složení vkladu na účet

 • akciová společnost – největší náročnost, zakladatelské listiny, svolání valné hromady, projednání založení akciové společnosti, notářský zápis o založení akciové společnosti, o konání valné hromady, upisování akcií, zápis v obchodním rejstříku

Účast na zisku nebo ztrátě

Účast na zisku nebo ztrátě je úměrný míře rizika podnikatele. Rozdělení zisku může být stanoveno zakladateli ve společenské smlouvě, nebo dělení plyne přímo ze zákona.

 • živnostník – celý zisk je podnikateli plně k dispozici

 • veřejná obchodní společnost – zisk je rozdělen rovným dílem mezi společníky

 • komanditní společnost – rozdělení určuje společenská smlouva nebo se rozděluje podle poměru k riziku – komplementáři větší podíl, komanditisté menší

 • společnost s ručením omezeným – zisk rozdělen podle kapitálových vkladů společnosti

 • akciová společnost – zisk rozdělen podle rozhodnutí valné hromady 

© 2019, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!