Děláme podnikání jednodušší

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Plná moc – náležitosti a udělená výpověď

Plná mocPlná moc slouží k zastupování a je udělována zmocněnci.  Pověřená osoba může na základě smluvního ujednání zastoupit jinou osobu, a to jak právnickou tak i fyzickou. Své zmocnění získává na základě dohody o plné moci, konkrétně prostřednictvím smlouvy uzavřené mezi zmocněncem a zmocnitelem. Tuto dohodu lze uzavřít i ústně.

Zmocnitel je osoba, která uděluje oprávnění jiné fyzické nebo právnické osobě k zastupování záležitostí spojených s její osobou.

Zmocněnec je fyzická, nebo právnická osoba, která získala pověření jednat jménem jiné osoby či některé z institucí.  Stanovený zástupce musí za zmocnitele jednat osobně.

Zmocněnec, aby se mohl prokazovat třetím stranám, musí disponovat plnou mocí. Tato plná moc musí být písemná, a to v případě je-li vyžadována písemná forma pro úkon, který má zmocněnec provést a netýká-li se jenom určitého úkonu.

V praxi se často vyskytuje na jedné listině jak dohoda o plné moci tak i plná moc jako průkaz vůči třetím osobám a podpis zmocněnce, jako vyjádření, že zmocnění přijímá.

Náležitosti plné moci

Plná moc musí obsahovat:

 • Osobu zmocnitele, včetně jeho jména, rodného čísla a bydliště,
 • Osobu zmocněnce, včetně jeho jména, rodného čísla a bydliště,
 • Pokud se jedná o právnickou osobu, tak její název, sídlo, IČ, a jméno osoby oprávněné jednat za společnost,
 • Přesnou formulaci v čem je zmocněnec oprávněn zmocnitele zastupovat,
 • Datum udělení plné moci,
 • Podpis zmocnitele.

 Konec platnosti plné moci

Plná moc zaniká:

 • Provedením stanového úkonu,
 • Odvolání zmocnitelem,
 • Výpovědí zmocněnce,
 • Náhlou smrtí zmocněnce,
 • Smrtí zmocnitele, nevyplývá-li z uzavřené smlouvy něco jiného,
 • Zánikem právnické osoby, která je zmocněncem nebo zmocnitelem, nepřechází-li její práva a závazky na jinou osobu.

Zmocnitel má plné právo udělenou plnou moc kdykoliv odvolat.

© 2015, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!