Děláme podnikání jednodušší

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Právnická osoba

Právnická osoba je uměle vytvořenou osobou s přesně definovanými vlastnostmi a odlišujícími se identifikačními znaky. Právnickou osobu mohou zastupovat pověření zaměstnanci.

 

Mám zájem o konzultaci/služby ALTAXO.
Jak Vás mohu kontaktovat?

Volejte: +420 607 044 665

Pište na: info@altaxo.cz

Identifikační znaky právnických osob:

 

název,

sídlo,

předmět činnosti,

zákonná forma vzniku.

 

Vznik právnických osob

 

Nejdříve musí být právnická osoba založena a až poté může vzniknout. Někdy mohou vzniknout oba kroky ve stejnou dobu. Právnická osoba vzniká zpravidla zápisem do obchodního nebo jiného zákonem určeného rejstříku. Teprve až ode dne účinnosti zápisu mohou právnické osoby nabývat práva a povinnosti.

 

Vyjma právnických osob, které vznikají ze zákona. Jejich zápis do příslušného rejstříku má pouze prohlašující účinky.

 

Právnická osoba nabývá plné způsobilosti k právům a povinnostem i plné způsobilosti k právním i protiprávním úkonům okamžikem až svého vzniku.

 

Vlastnosti právnických osob

 

Právní subjektivita

Způsobilost k právním úkonům

Majetková samostatnost - oddělení majetku fyzické a právnické osoby

Organizační struktura - stanovení orgánů jednajících za právnickou osobu

 

Dělení právnických osob

 

Korporace - sdružení fyzických nebo právnických osob (občanská sdružení, politické strany, obchodní společnosti, družstva, vysoké školy) Za právnickou osobu typu korporace je považován i stát.

 

Nadace - účelová sdružení majetku (nadace a nadační fondy, obecně prospěšné společnosti).

 

Jednotky územní samosprávy - (obce a kraje).

 

Jiné subjekty - (státní podniky, státní příspěvkové organizace).

 

Statutární orgány

 

Jednatel - u společnosti s ručením omezeným

 

Představenstvo - u akciové společnosti

 

Zánik právnické osoby

 

Právnická osoba zaniká až poté co byla zrušena. K zániku právnické osoby dochází výmazem z příslušné veřejnoprávní evidence, čímž definitivně končí její právní subjektivita. V době mezi zrušením a zánikem právnické osoby probíhá její likvidace.

 

Způsoby zániku:

 

Dohodou

 

Uplynutím doby 

© 2015, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!