Komplexní služby pro podnikatele

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Menu

Možné strategie pro začátek podnikání

Strategii podniku je možné zpracovat až v případě, kdy je pečlivě proveden marketingový výzkum, a jsou k dispozici všechny potřebné dokumenty. V potaz je potřeba brát také cíle, které charakterizují základní směřování projektu (čeho má být projektem dosaženo) a strategie určuje právě prostředky a aktivity potřebné pro dosažení cílů projektu.

Formulace dílčích strategií podniku

 • Strategie cenová: Rozložení tržeb podle cenových teritorií, vývoj cen produktů pro export v jednotlivých teritoriích, vývoj tuzemských cen u jednotlivých segmentů odběratelů

 • Strategie materiálové a energetické náročnosti a nákladovosti produkce: měrná spotřeba jednicových a režijních materiálů, energií a služeb, vývoj cen nakupovaných materiálů, energií a služeb, vývoj stavu pracovníků, vývoj průměrných mezd,…

 • Strategie hospodaření s hmotným a nehmotným majetkem: Prostředky vynakládané na pořízení majetku, uvádění majetku do provozu, vyřazování a odprodej majetku, nájem a pronájem majetku, odepisování majetku

 • Strategie finanční: nákup a prodej finančního majetku, výnosnost finančního majetku, podíly a účasti v jiných podnicích

 • Strategie rozdělení zisku a použití zdrojů: Příděly ze zisku do fondů, výplata dividend, tantiém, emise nových akcií a dluhopisů

 • Strategie úvěrů: potřeba a získání nových úvěrů, splácení starých úvěrů, vývoj úvěrových podmínek

Výběr strategie zahrnuje:

 • Vhodnost strategie

 • Realizovatelnost strategie

 • Akceptovatelnost strategie

Obsah a struktura podnikové strategie

1. Stručná analýza okolí podniku:

Mám zájem, jak si mohu objednat?

Volejte: +420 607 044 665

Pište na: info@altaxo.cz

 • Analýza trhu

 • Analýza vědecko-technického rozvoje

 • Analýza regionu

 • Analýza ekonomického a právního systému

 • Příležitosti a hrozby

2. Analýza silných a slabých stránek

3. Formulace specifických předností podniku

4. Vize podniku:

 • Základní představa o budoucí podobě podniku

 • Základní hypotézy a scénáře budoucího vývoje

 • Základní strategické rozhodnutí o tempu vývoje tržeb a jejich sortimentní struktura

 • Formulace dílčích strategií podniku

 • Ekonomické důsledky jednotlivých variant řešení

 • Základní představy o organizaci podniku

5. Formulace strategických cílů:

 • Cíle na trhu

 • Cíle ekonomické

 • Cíle majetkové

 • Cíle v oblasti kvalifikace, motivace a sociální

6. Hlavní strategické operace

7. Návrh dalšího postupu prací 

© 2019, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!