Komplexní služby pro podnikatele

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Menu

Druhy akcií

Akcie je cenný papír, který držiteli (majiteli) potvrzuje, že vložil majetkový podíl do akciové společnosti. S držením akcií jsou spojeny různá práva jako právo podílet se na zisku společnosti formou dividend, účastnit se na řízení společnosti nebo podílet se na likvidačním zůstatku. Za závazky společnosti však akcionáři neručí.

 

Akcie lze rozdělit z několika hledisek.

Dělení z hlediska druhu

Akcie zakladatelské

Akcie zakladatelské jsou vydané při založení společnosti. Taková akcie je současně kmenovou akcií a v případě další emise je pak akcie pouze akcií kmenovou.

 

Akcie kmenové

Jsou akcie, s nimiž nejsou spojena žádná zvláštní práva, pouze právo na dividendy a účast na valné hromadě.

 

Akcie prioritní

S nimiž jsou spojeny práva na dividendy, na podílu při případné likvidaci podniku, ale omezeným právem hlasovat. Toto omezení musí uvádět stanovy, nedochází k němu ze zákona.

Mám zájem, jak si mohu objednat?

Volejte: +420 607 044 665

Pište na: info@altaxo.cz

 

Akcie zaměstnanecké

Jsou od 1. ledna 2001 zrušeny. Byly však vydávány pro zaměstnance za zvýhodněnou cenu jako motivace. Při odchodu z důvodu změny místa musel zaměstnanec akcie prodat zpět firmě nebo jinému zaměstnanci.

 

Akcie zlaté

Ty byly vydávány pro potřeby spojené s privatizací státních podniků na počátku 90. let 20. století.

 

Dělení z hlediska podoby

Zaknihované akcie

Zaknihované akcie jsou pouze záznamem o držení akcie v databázi Střediska cenných papírů. Platí, že jeden záznam představuje jednu akcii.

 

Listinná akcie

Představují papírové listiny, které mohou být vystaveny pouze na jméno. Součástí je také rubopis, kam původní majitel akcie musí uvést, kdy a komu akcii předal. Mohou být vydány také tzv. hromadné listiny, kdy jedna listina představuje určitý počet akcií.

 

Dělení z hlediska formy

Akcie na jméno

Je vydána na jméno dané osoby – ať už právnické nebo fyzické. Převod je možný rubopisem a fyzickým předáním akcie. U zaknihované akcie se akcie převádí smlouvou a registrací podle zákona o cenných papírech. Hlavní výhodou tohoto typu akcie je ochrana proti odcizení, naopak nevýhodou obtížnější prodejnost, která se projevuje na ceně. Převoditelnost tohoto typu akcie je možné omezit.

 

Akcie na majitele

U tohoto typu akcie je držitel akcie pro společnost anonymní. V listinné podobě je převod těchto akcií pouze fyzickým předáním, což přináší výhodu snadné obchodovatelnosti na sekundárních trzích a jsou vždy volně převoditelné. 

© 2019, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!