Komplexní služby pro podnikatele

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Menu

Jak založit nadaci nebo nadační fond

Nadace a nadační fondy upravuje zákon č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech. V obou případech se jedná o účelová sdružení majetku, která se využívají k dosahování obecně prospěšných cílů. Jsou to neziskové organizace, které si kladou za cíl dosáhnout rozvoje duchovních hodnot, chránit lidská práva, životní prostředí, kulturní památky nebo se podílet na rozvoji vědy, vzdělání či sportu.

Založení nadace nebo nadačního fondu

Limitujícím faktorem pro mnoho lidí může být hodnota nadačního jmění, která by neměla po dobu fungování nadace klesnout pod 500 000 Kč. Na začátku se uzavírá písemná smlouva mezi zřizovateli neziskové společnosti. Ta může být nahrazena také listinou, a to v případě jednoho zakladatele. Nadační listina obsahuje název a sídlo nadace (nadačního fondu), informace o zřizovatelích, ať už to jsou právnické nebo fyzické osoby, účel, hodnotu majetkového vkladu, počet členů správní a dozorčí rady včetně jejich identifikačních údajů či podmínky pro poskytování nadačních příspěvků. Nadační listina může být nahrazena takzvanou závětí. Pak musí mít formu notářského zápisu a náležitosti jsou od klasické listiny mírně odlišné.

Vznik nadace nebo nadačního fondu

Společnosti je udělen statut do 30 dnů od jejího vzniku. Pro vznik musí být zapsána v rejstříku. V zákoně opět najdete veškeré náležitosti, které musí návrh na zápis obsahovat. Jedná se o takzvaný nadační rejstřík, který vede rejstříkový soud - Krajský obchodní soud. Tento návrh musí podat zřizovatel nebo jeho zmocněnec. Návrh se doplňuje nadační listinou, dokladem o splacení nebo převzetí vkladu + znaleckým posudkem, výpisem z rejstříku trestů u všech členů správní a dozorčí rady. S těmito dokumenty návrh zároveň nesmí být v rozporu.

Mám zájem, jak si mohu objednat?

Volejte: +420 607 044 665

Pište na: info@altaxo.cz

Srovnání nadace a nadačního fondu

Nadace je v určitých aspektech výhodnější než nadační fond. Například výnosy nadačního jmění zapsaného v rejstříku jsou osvobozeny od daně z příjmů. Nadace má dále právo podílet se na podnikání akciových společností. Zároveň je postižena přísnějším režimem z pohledu financí - například musí vést podvojné účetnictví a její účetní závěrka musí být ověřena auditorem. Nadace může být však mnohem nákladnější než nadační fond, a to především na svůj provoz. 

© 2019, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!