Komplexní služby pro podnikatele

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Menu

Jak založit obecně prospěšnou společnost

Obecně prospěšná společnost (o.p.s.) patří mezi neziskové organizace, které zřizují soukromé osoby (nikoliv stát). Její úpravu naleznete v zákoně č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, který se dotýká jednak jejich zakládání, tak i hospodaření. Tato společnost je právnickou osobou a účely, pro něž může být založena, jsou jasně definovány v české legislativě.

Sepsání zakladatelské listiny

Obecně prospěšnou společnost může založit fyzická a právnická osoba, která sepíše zakladatelskou listinu nebo smlouvu. Ta je vyhotovována ve formě notářského zápisu a obsahuje například identifikaci zakladatelů (u fyzických osob jména a bydliště, u právnických osob obchodní jména a sídla), dále druh obecně prospěšných služeb, které bude společnost poskytovat včetně podmínek, zda je založena na dobu určitou nebo neurčitou, informace o členech správní rády a o způsobu jejího jednání nebo informace o dozorčí radě. Zakladatelskou listinou tedy vznikají i základní orgány společnosti, a to správní ráda, která je řídícím orgánem, dále ředitel jako výkonný orgán a dozorčí rada, která dohlíží na činnost a není povinná.

Za jakým účelem se zakládá obecně prospěšná společnost

Podmínkou pro fungování obecně prospěšné společnosti je poskytování obecně prospěšných služeb. Ty jsou přesně vymezeny ve zmíněném zákoně. Například má o.p.s. výslovně zakázáno účastnit se na podnikání osob mimo ČR a nesmí zřizovat žádné organizační složky. Důležité je také, že celý svůj hospodářský výsledek po zdanění odvádí do rezervního fondu. Tyto prostředky nejprve použije ke krytí ztrát, zbylou část může investovat do své činnosti. Základní kapitál o.p.s. tvoří obvykle vklady zakladatelů společnosti, dary a dědictví, fondy a dotace, které jsou poskytovány ze státních nebo z krajských rozpočtů.

Mám zájem, jak si mohu objednat?

Volejte: +420 607 044 665

Pište na: info@altaxo.cz

Zápis do veřejného rejstříku

Návrh na zápis do rejstříku se podává u Krajského soudu. Zakladatelé společnosti jej musí doručit do 90 dnů od sepsání zakladatelské smlouvy. Výběr Krajského soudu se řídí dle sídla o.p.s. V návrhu musí být označena osoba, která návrh podává, dále název a sídlo o.p.s., zakladatelé, druh služeb, které společnost poskytuje a jejich podmínky a další - vše podrobně najdete v zákoně.

Orgány o.p.s.

Nejvýznamnějším orgánem společnosti je správní rada, která má nejméně 3 členy nebo jiný počet dělitelný třemi. Členem správní rady mohou být pouze fyzické osoby. Správní rada schvaluje změny zakládací listiny, rozhoduje o účelu společnosti nebo schvaluje účetní závěrku. Ředitel společnosti nesmí být členem správní ani dozorčí rady. Dozorčí rada kontroluje činnost o.p.s. a opět má nejméně 3 členy. Přezkoumává účetní závěrku, jednou ročně podává správní radě zprávu o své činnosti, může podat návrh na odvolání ředitele nebo nahlížet do účetních knih.

© 2019, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!