Děláme podnikání jednodušší

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Občanské sdružení a jeho přeměna na spolky

Občanské sdružení je nejrozšířenější právní formou neziskových organizací na území České republiky po roce 1989.

Činnost občanských sdružení je upravena zákonem o sdružování občanů č. 83/1990 Sb. Dle zákona jsou občanská sdružení zakládána buď za účelem sdílení zájmů, nebo za účelem obecně prospěšné činnosti.

Mám zájem o konzultaci/služby ALTAXO.
Jak Vás mohu kontaktovat?

Volejte: +420 607 044 665

Pište na: info@altaxo.cz

Občanské sdružení vzniká registrací stanov u Ministerstva vnitra České republiky. Na základě zákona může podnikat v rámci svých cílů a případný zisk musí použít dle uvedených účelů sdružení. Členy sdružení mohou být fyzické i právnické osoby.

V souvislosti s novým občanským zákoníkem dojde k 1.1. 2014 k přeměně dosavadních občanských sdružení na spolky.

Občanské sdružení je dle českého práva právnickou osobou a má vlastní právní subjektivitu, což ho opravňuje jednat vlastním jménem.

Postup založení

Občanské sdružení mohou založit nejméně tři občané, přičemž alespoň jednomu z nich musí být více než 18 let. Přípravný výbor si zvolí svého zmocněnce, na jehož adresu bude doručována korespondence.

Přípravný výbor sepíše návrh na registraci sdružení, k návrhu připojí stanovy občanského sdružení ve dvojím provedení a oboje společně zašle na Odbor všeobecné správy Ministerstva vnitra.

Řízení o registraci je zahájeno dnem, kdy ministerstvu došel návrh, který nemá vady. Je-li návrh bez vad a neshledá-li Ministerstvo ve stanovách rozpor se zákonem, sdružení zaregistruje. Právní subjektivita sdružení vzniká dnem registrace.

Nebyla-li zmocněnci přípravného výboru do 40 dnů ode dne, kdy ministerstvu došel návrh, doručena ověřená kopie stanov nebo rozhodnutí o odmítnutí registrace, vzniká sdružení automaticky uplynutím předepsané lhůty.

Přeměna na spolky

V souvislosti s účinností nového občanského zákoníku začíná občanským sdružením běžet tříletá lhůta, během níž by se měly přeměnit na spolky. Po schválení zákona o veřejné prospěšnosti se spolky, které budou chtít provozovat služby, budou muset registrovat jako spolky veřejně prospěšné.

© 2015, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!