Komplexní služby pro podnikatele

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Menu

GDPR

I. Ochrana osobních údajů (GDPR) ve společnostech:

1a) Společnost ALTAXO SE

Základní ustanovení

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je ALTAXO SE, IČO: 013 86 034, se sídlem Vojtěšská 211/6, Nové Město, 110 00 Praha 1 (dále jen: „správce“). Kontaktní údaje správce jsou: info@altaxo.cz.

1b) Společnost ALTAXO Accounting s.r.o.

Základní ustanovení

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je ALTAXO Accounting s.r.o., IČO: 241 20 693, se sídlem Sokolovská 131/86, 186 00 Praha 8 . (dále jen: „správce“). Kontaktní údaje správce jsou: info@altaxo.cz.

1c) Společnost Office Place CZ s.r.o

Základní ustanovení

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Office Place CZ s.r.o., IČO: 242 57 958, se sídlem Sokolovská 131/86, 186 00 Praha 8. (dále jen: „správce“). Kontaktní údaje správce jsou: info@altaxo.cz.

1d) Společnost Společnosti na prodej s.r.o.

Základní ustanovení

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Společnosti na prodej s.r.o., IČO: 017 42 329, se sídlem Kolocova 727/39, Dubeč, 107 00 Praha 10. (dále jen: „správce“). Kontaktní údaje správce jsou: info@altaxo.cz.

2. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě. Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, především odkazem na určitý identifikátor, a to např.: jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby. 

II. Typy shromážděných osobních údajů

Shromažďovány jsou pouze osobní údaje za účelem realizace nabízených služeb vyplývajících z podnikatelské činnosti správce.

V případě poptávky služeb nebo reakci na nabízené zaměstnání z webu www.altaxo.cz jsou shromažďovány následující údaje:

Jméno, příjmení, akademický titul, email, telefon a dále údaje získané z veřejně přístupných databázi rejstříků.

V případě realizace služeb z webu www.altaxo.cz jsou kromě údajů uvedených v odst. 1 čl. II shromažďovány také rodné příjmení, občanství, korespondenční poštovní adresa, datum narození, RČ nebo IČO, čísla předložených identifikačních dokladů a jejích kopie, případně výpis z rejstříku trestů, rozsudky, číslo bankovního účtu a podpis.

III. Účel zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů je nezbytné pro splnění uzavřené smlouvy nebo objednané služby. Bez konkrétních osobních údajů není v tomto smyslu možné platně uzavřít či jen sepsat jakoukoliv smlouvu.

Konkrétně se jedná o následující účely zpracování: 

- realizace poskytovaných účetních a podnikatelských služeb spočívajících zejména v poskytování virtuálních sídel a trvalých pobytů, založení, prodeji, změn, odkupu a likvidaci společností,

- nesplnění závazků,

- informování o stavu poskytované služby nebo průběhu výběrového řízení, 

- doručení písemných dokumentů spojených s poskytováním služeb. 

Vaše e-mailová adresa či telefonní číslo jsou nutné pro telefonní či e-mailovou komunikaci a splnění některých konkrétních Vámi již objednaných služeb – např. zasílání informace o stavu Vaší objednávky nebo poptávky, zasílání informace o vývoji nabídek v našem portfoliu. 

IV. Zákonný důvod a doba zpracování osobních údajů

1. V případě realizace objednané služby je zákonným důvodem zpracování osobních údajů uzavření a plnění smlouvy mezi Vámi a správcem. Správce zpracovává tyto údaje po dobu smluvního vztahu s Vámi a dále po dobu obecné promlčecí lhůty od ukončení smluvního vztahu.

2. V případě poskytování účetních služeb je správce povinný splnit povinnosti vyplývající ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, AML zákon. Správce tyto údaje zpracovává po dobu zákonné archivace.

3. V případě nesplnění Vašeho závazku správci vzniká oprávněný zájem spočívající ve vymáhání pohledávky, kdy za tímto účelem správce uchovává údaje po dobu promlčecí lhůty stanovené zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

4. V případě náborového procesu správce zpracovává Vaše osobní údaje na základě zákona č. 435/2004 Sb., zákon o zaměstnanosti. 

5. V případě udělení Vašeho souhlasu správce zpracovává osobní údaje na základě oprávněného zájmu správce po dobu udělení Vašeho souhlasu.

6. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR ani k profilování vaší osoby.  

V. Zdroje osobních údajů

Vaše údaje získáváme pouze přímo od Vás, rozhodnete-li se nám je poskytnout.

 VI. Osobní údaje sdílené s třetími stranami

1. Některé vybrané služby (účetní a daňové služby, služby založení, prodej, odkup, změny a likvidace společností, poskytnutí virtuálních sídel a trvalých pobytů) jsou s platnými právními předpisy realizovány ve spolupráci s třetími stranami. Podle povahy poskytovaných služeb jsou tak sdílené Vaše vybrané osobní údaje s konkrétními třetími stranami. Všichni naši partneři (subdodavatelé) jsou vázáni povinností mlčenlivosti a nesmějí využít poskytnuté údaje k žádným jiným účelům, než ke kterým byly zpřístupněny. 

2. Pokud jste jen jako návštěvníci navštívili naše webové stránky, tak shromažďujeme přes aplikace třetích stran informace o Vašem počítači. Tyto údaje jsou však anonymní. Nemohou vás identifikovat jako osobu a jsou využívána pouze k tvorbě statistik a jejich následné analýze. 

VII. Práva spojená s ochranou osobních údajů

Správce zpracovává údaje se souhlasem subjektu údajů s výjimkou zákonem stanovených případů, kdy zpracování osobních údajů nevyžaduje souhlas subjektu údajů.

V souladu se čl. 6 odst. 1 GDPR může správce bez souhlasu subjektu údajů zpracovávat tyto údaje:

1. subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů;

2. zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů;

3. zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje;

4. zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby;

5. zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce;

6. zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjektem údajů dítě.

Práva subjektů údajů

V souladu se čl. 12 GDPR informuje správce na žádost subjektu údajů subjekt údajů o právu na přístup k osobním údajům a k následujícím informacím:

1. účelu zpracování,

2. kategorii dotčených osobních údajů,

3. příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny,

4. plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy,

5. veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů,

6. pokud nejsou získány od subjektu údajů, skutečnosti, zda dochází k automatizovanémurozhodování, včetně profilování.

Subjekt údajů má dále právo požadovat od správce:

1. přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,

2. opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR,

3. právo na výmaz, právo být zapomenut dle čl. 17 GDPR,

4. právo na omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,

5. právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR,

6. právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR,

7. právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování včetně profilování dle čl. 22 GDPR.

Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

1. Požádat správce o vysvětlení.

2. Požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování,provedení opravy, doplnění nebo vymazání osobních údajů.

3. Je-li žádost subjektu údajů podle odstavce 1 shledána oprávněnou, správce odstraníneprodleně závadný stav.

4. Nevyhoví-li správce žádosti subjektu údajů podle odstavce 1, má subjekt údajů právo obrátitse přímo na dozorový úřad, tedy Úřad na ochranu osobních údajů.

5. Postup podle odstavce 1 nevylučuje, aby se subjekt údajů obrátil se svým podnětemna dozorový úřad přímo.

6. Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšujícínáklady nezbytné na poskytnutí informace.

VIII. Cookies a facebook

1. Podmínky používání cookies podrobně naleznete na: http://www.altaxo.cz

2. Facebookové stránky společností ALTAXO SE, ALTAXO Accounting s.r.o., Office Place CZ s.r.o. a Společnosti na prodej s.r.o. neslouží pouze k reklamním účelům, nýbrž i k podávání informací o společenských a podnikatelských aktivitách jmenovaných společností a společnosti ALTAXO SE, ALTAXO Accounting s.r.o., Office Place CZ s.r.o. a Společnosti na prodej s.r.o. pak v žádném případě nenese právní odpovědnost za následné zpracování těchto údajů samotnou společností Facebook.  

IX. Infolinka, Kontaktní formulář

V případě infolinky a / nebo kontaktního formuláře zpracováváme pouze údaje klientů, jako jsou: jméno, příjmení, akademický titul, e-mail a telefonní číslo, které vedou k realizací realitně-obchodního případu. Údaje klientů, kteří nemají o služby naší společnosti zájem, pak vůbec nezpracováváme, nezaznamenáváme, resp. neevidujeme.

X. Ochrana osobních údajů

1. Správce přijal a udržuje taková technická a organizační opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. 

2. Mezi tato opatření patří: 

- anonymizace osobních údajů, 

- přístup k osobním údajům pouze pro pověřené osoby správce, 

- proces pravidelného testování, posuzování a hodnocení účinnosti zavedených technických a organizačních opatření pro zajištění bezpečnosti zpracování, 

- víceúrovňový firewall, 

- antivirová ochrana a kontrola neoprávněných přístupů. 

XI. Závěrečná ustanovení

1. Odesláním vašich kontaktních údajů skrze kontaktní formulář nebo užíváním webové stránky www.altaxo.cz potvrzujete, že jste seznámen/a se zásadami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte. 

2. Správce je oprávněn tyto zásady změnit. Novou verzi zásad ochrany osobních údajů zveřejní na webových stránkách: www.altaxo.cz. 

V Praze dne 1.1.2023

Kontaktní adresa: ALTAXO, Sokolovská 131/86, 186 00 Praha 8

Telefon: +420 607 044 665

E-mail: info@altaxo.cz

© 2019, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!