Komplexní služby pro podnikatele

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Menu

Oceňování zásob

 Zásoby jsou součástí oběžného majetku, který nemají dlouhodobý charakter, a nejedná se o finanční majetek. Jsou pořizovány v důsledku běžné výrobní nebo obchodní činnosti podniku.

Zásoby dělíme na:

  • materiál – suroviny, obaly, náhradní díly, pomocné látky apod.
  • zásoby vlastní výroby – nedokončená výroba, polotovary vlastní výroby, výrobky nebo zvířata
  • zboží – vše, co bylo nakoupeno za účelem dalšího prodeje

K oceňování zásob se používají typy cen uvedené v § 25 zákona o účetnictví:

Mám zájem, jak si mohu objednat?

Volejte: +420 731 527 646

Pište na: kubanova@altaxo.cz

Pořizovací cena
Oceňuje se stav nakupovaných zásob materiálu a zboží na skladě. Pořizovací cena je tvořena součtem ceny pořízení při nákupu od dodavatele a nákladů souvisejících s pořízením zásob. Pokud je účetní jednotka neplátce DPH, cena pořízení zahrnuje i výši DPH uvedenou na daňových dokladech vystavených plátci. Vedlejšími pořizovacími náklady rozumíme přepravné (externí – provedení jinou společností, i interní – vyúčtované jako vnitropodniková služba), pojistné a provize.

Vlastní náklady
Oceňují se zásoby vytvořené vlastní činností – nedokončenou výrobou, polotovary a výrobky. Jde o skutečné zjištěné náklady nebo náklady vypočtené podle předběžných kalkulací. Kalkulace vycházejí z konkrétních technologických, organizačních a finančních aspektů výroby a zahrnují především náklady přímé – přímý materiál a mzdy a nepřímé náklady – související s obsluhou a řízením výroby, které se zjišťují za určité období např. nepřímý materiál, odpisy, náklady na opravy a údržbu atd.

Reprodukční pořizovací cena
Oceňují se zásoby, které nebyly pořízeny nákupem nebo vlastní činností. Byly tedy získané bezúplatně (darem, dědictví apod.), nalezené zásoby nebo odpad z výrobních činností, který může být použit dále.

Při výdeji skladových zásob, které byly při nákupu oceněny různou pořizovací cenou, je problém jak ocenit úbytek těchto zásob. Při spotřebě nebo prodeji zásob stejného druhu se úbytek zásob oceňuje dvěma způsoby:

  • metodou FIFO – first in, first out – prvně je vyskladňována zásoba nejdříve pořízená zásoba
  • vážený aritmetický průměr pořizovacích cen nebo vlastních výkonů, který se zjišťuje periodicky nebo průběžně

Způsob oceňování se nesmí měnit během jednoho účetního období, je však možné použít kombinaci uvedených pro různé druhy zásob.

© 2019, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!