Děláme podnikání jednodušší

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Slovník pojmů

Vše A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

ABO

ABO (automatizované bankovní operace) je systém interního účetnictví a platebního styku ČNB. Je zároveň systémem, ve kterém jsou vedeny a spravovány veškeré účty státní pokladny.

Agregovaná rozvaha sektoru MFI

Suma harmonizovaných rozvah všech MFI, které jsou rezidenty v ČR.

Agresivní obchodní praktiky

Agresivní praktiky jsou takové, u kterých je způsobem prodeje nebo nátlaku cílem ovlivnit rozhodnutí spotřebitele. Agresivní (tedy nekalou a zakázanou) obchodní praktikou se rozumí...

Akcie

Cenný papír, s nímž jsou spojena práva akcionáře jako společníka podílet se na řízení akciové společnosti, jejím zisku a na likvidačním zůstatku při zániku společnosti a právo získávat předkupní...

Akcionář

Cenný papír, s nímž jsou spojena práva akcionáře jako společníka podílet se na řízení akciové společnosti, jejím zisku a na likvidačním zůstatku při zániku společnosti a právo získávat předkupní...

Aktivní správa portfolia

Aktivní způsob rozhodování o tom, jaká aktiva (zejména cenné papíry), v jakém objemu a kdy budou nakoupena či prodána do majetku fondu kolektivního investování nebo majetku svěřeného do...

Asset management

Obhospodařování individuálního portfolia. Investiční služba, jejímž cílem je zhodnocování majetku klientem svěřeného k obhospodařování prostřednictvím investování na finančních trzích při...

Banka

Akciová společnost se sídlem na území ČR, která je na základě udělené bankovní licence oprávněna vykonávat bankovní činnost na území ČR a při dodržení postupů stanovených právem ES (viz...

Bankovní činnost

Činnost tvořící předmět podnikání banky. Primárně přijímání vkladů od veřejnosti a poskytování úvěrů. Banka může též vykonávat např. finanční pronájem, platební styk a zúčtování, vydávání a správa...

Bankovní dohled

Činnost spočívající v posuzování žádostí o udělení bankovních licencí, v dohledu nad dodržováním podmínek stanovených bankovními licencemi, v kontrole dodržování zákonů, jestliže je ČNB k této...

Bankovní licence

Správní akt vydaný ČNB, na jehož základě je česká akciová společnost nebo pobočka zahraniční banky se sídlem mimo území EU oprávněna na území ČR vykonávat bankovní činnost.

Bankovní spojení v tuzemském platebním styku

Bankovní spojení v tuzemském platebním styku jednoznačně identifikuje účet klienta a je tvořeno číslem účtu klienta a identifikačním kódem banky.

Bankovní tajemství

Pojem, který není zákonem definován. Předmětem bankovního tajemství jsou všechny bankovní obchody, peněžní služby bank, vč. stavů na účtech a depozit. Pokud k tomu klient banky neudělí souhlas nebo...

Benchmark

Srovnávací základna či kritérium při vyhodnocování výkonnosti investice. Například lze srovnávat výkonnost vlastního akciového portfolia, se kterým investor obchoduje na pražské burze s vývojem...

Bezkuponový dluhopis

Emise bezkuponového dluhopisu zavazuje emitenta splatit k určitému datu v budoucnosti nominální (jmenovitou) hodnotu. Na primárním a sekundárním trhu se prodává za cenu nižší než je nominální...

Běžný účet

Zachycuje toky zboží (vývoz a dovoz) a služeb (příjmy a výdaje z dopravních služeb, cestovního ruchu a ostatních obchodních a neobchodních služeb), výnosy z kapitálu, investic a práce (úroky,...

BIC

BIC (Bank Identifier Code, tzv. swiftový kód) je unikátní adresou finančních institucí a používá se jako součást mezinárodního bankovního spojení. BIC se skládá z 8 - 11 znaků. Obsahuje kód banky,...

Bilanční likvidita

Schopnost instituce dostát svým závazkům v odpovídající objemové a časové struktuře.

Bonus

Zvýhodnění pojistníka či pojištěného. Nástroj úpravy pojistných podmínek v závislosti na povaze rizika převzatého pojišťovnou do pojistného krytí. Má buď formu slevy na pojistném (např. za bezeškodní...

Broker

Osoba obchodující s investičními instrumenty svým jménem, ale na příkaz a na účet zákazníků.

BSI kategorie nástrojů

Rozvahová statistika MFI zahrnuje tyto nástroje: Emitované oběživo, vklady, emitované akcie/podílové listy fondů peněžního trhu, emitované dluhové cenné papíry, kapitál a rezervy a ostatní pasiva. Za...

BSI statistika

Rozvahová statistika

Burza

Instituce, která organizuje trh s investičními nástroji. Organizování trhu s investičními nástroji obvykle zahrnuje stanovení postupů, kterými se na základě poptávky a nabídky dojde k uzavření...

Cenný papír

Právní nárok majitele vůči tomu, kdo je v něm zavázán. Cenný papír je nositelem právního nároku, který v sobě ztělesňuje a je pro jeho vznik, existenci, převod a zánik v zásadě nenahraditelný. Cenné...

Cenný papír na jméno

Druh cenného papíru podle převoditelnosti. Na cenném papíru na jméno je uvedeno jméno oprávněného. Převod se uskutečňuje cesí, přičemž je třeba o této skutečnosti uvědomit (popř. získat povolení)...

Cenný papír na majitele

Cenný papír, na němž není uvedeno jméno majitele. U těchto cenných papírů je změna majitele možná již pouhým předáním cenného papíru (převodem v SCP).

Centrální depozitář cenných papírů

Právnická osoba oprávněná k vedení evidence zaknihovaných cenných papírů. Centrální depozitář cenných papírů zahájil činnost 7.7.2010, do té doby jeho činnost dočasně vykonávalo Středisko cenných...

Centrální registr úvěrů

Centrální registr úvěrů (CRÚ) je informační systém, který soustřeďuje informace o úvěrových závazcích fyzických osob podnikatelů a právnických osob a umožňuje operativní výměnu těchto informací mezi...

Ceny potravin

Ve svých materiálech ČNB za ceny potravin označuje sloučenou skupinu cen potravin a nealkoholických nápojů s cenami alkoholických nápojů a tabáku.

Ceny průmyslových výrobců

Ceny průmyslových výrobců jsou zjišťovány měsíčně na základě údajů z vybraných organizací (cca 1300) za vybrané reprezentanty (cca 5700). Vykazované ceny jsou ceny sjednané mezi dodavatelem a...

Ceny tržních služeb

Ceny tržních služeb zahrnují následující ceny v podnikatelské sféře (t.j. mezi podnikatelskými subjekty): ceny vnitrostátní nákladní dopravy, služeb pošt a telekomunikací, peněžnictví,...

Ceny zemědělských výrobců

Ceny zemědělských výrobců jsou měsíčně zjišťovány u cca 650 vybraných výrobců v zemědělství (u soukromých, družstevních, příp. státních firem). Ceny jsou očištěny od daně z přidané hodnoty....

CERTIS

CERTIS (Czech Express Real-Time Interbank Gross Settlement System) je jediným platebním systémem pro mezibankovní zúčtování v České republice. Systém je provozovaný ve Zúčtovacím středisku České...

CESR

Výbor evropských dohledů nad trhy cenných papírů (The Committee of European Securities Regulators - CESR) vznikl z rozhodnutí Evropské komise z června 2001 jako nezávislý poradní výbor, jehož úkolem...

Consensus Forecasts

Pravidelná měsíční publikace společnosti Consensus Economics shrnující předpovědi stovek prominentních ekonomů a analytických týmů ohledně budoucího vývoje ve světě. ČNB využívá tyto předpovědi při...

CPI

Index spotřebitelských cen (Consumer Price Index, CPI) zachycuje cenovou hladinu v ekonomice z pohledu domácností/spotřebitelů, a to na bázi cen pevného souboru (vzorku) mnoha stovek položek zboží a...

Custodian

Nebo-li uschovatel. Subjekt, který se zavazuje převzít do úschovy a pro jiné spravovat cenné papíry a jiná finanční aktiva.

Cyklická složka salda vládního sektoru

Cyklická složka salda vládního sektoru vyjadřuje vliv ekonomického cyklu na hospodaření vládního sektoru.

Časová cena

Cena, kterou měla věc bezprostředně před pojistnou událostí; stanoví se z nové ceny věci, přičemž se přihlíží ke stupni opotřebení nebo jiného znehodnocení anebo k zhodnocení věci, k němuž došlo její...

Česká kancelář pojistitelů

Profesní organizace pojistitelů (pojišťoven), kteří provozují pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (tzv.povinné ručení). Ve vztahu k poškozeným, tj. těm, kterým byla provozem vozidla způsobena...

Číslo účtu v tuzemském platebním styku

Číslo účtu v tuzemském platebním styku obsahuje nejvíce 16 znaků. Je členěno na předčíslí, které obsahuje nejvíce 6 číselných znaků a základní část čísla účtu, která obsahuje nejméně 2 a nejvíce 10...

Čistá finanční aktiva

Rozdíl mezi úhrnem finančních aktiv a úhrnem závazků.

Čistá inflace

Přírůstek indexu spotřebitelských cen po vyloučení položek regulovaných cen a po očištění o primární dopady změn nepřímých daní. Čistá inflace se skládá z inflace cen potravin, cen pohonných hmot a...

Čistá zahraniční aktiva

Spojujícím článkem měnové statistiky a statistiky platební bilance jsou čistá zahraniční aktiva MFI. Tato zahrnují zahraniční aktiva MFI (jako měnové zlato, hotovost jiná než Kč, cenné papíry...

Čisté jmění

Vyrovnávací položka rozvahy rovnající se rozdílu mezi úhrnem nefinančních a finančních aktiv na jedné straně a celkových závazků.

Default

Událost kreditního defaultu je definovaná jako porušení platební morálky dlužníka. V regulatorní terminologii (vyhláška ČNB č. 123/2007) se obvykle používá pojem selhání dlužníka, ke kterému dochází...

Deflace

Dlouhodobější pokles většiny cen v ekonomice. Nejedná se tedy o zápornou inflaci způsobenou vývojem jen v některých cenových segmentech, ani o jednorázový či krátkodobý pokles cenové hladiny.

Deflační spirála

Deflační spirála je situace v období ekonomické krize, kdy klesají ceny a ekonomická aktivita z důvodu nedostatečné poptávky. Utlumená poptávka vede ke snižování výroby, cen, zisků, mezd,...

Depozitář

Banka, která eviduje majetek fondu a průběžně kontroluje, zda fond nakládá s majetkem fondu v souladu se zákony a statutem fondu.

Derivát

Instrumenty, jež jsou odvozeny od podkladových aktiv; v nejužším pojetí opce, financial futures a swapy.

Devizové intervence

Devizové intervence jsou nákupy či prodeje cizích měn za českou korunu Českou národní bankou na devizovém trhu, jejichž cílem může být buď  tlumení volatility na devizovém trhu a/nebo uvolnění popř....

Devizové rezervy

představují zahraniční aktiva České národní banky (vklady u zahraničních bank, zahraniční cenné papíry, zlato, rezervní pozice u IMF), která jsou snadno mobilizovatelná a je možné je využít především...

Dezinflace

Dezinflací je označováno snižování inflace.

Diskont

Rozdíl mezi hodnotou vlastního kapitálu fondu kolektivního investování připadající na jeden cenný papír a kurzem cenného papíru na veřejných trzích. V minulosti měly uzavřené fondy povinnost vůči...

Diskontní sazba

Diskontní sazba je měnověpolitická úroková sazba, která zpravidla představuje dolní mez pro pohyb krátkodobých úrokových sazeb na peněžním trhu. V současné době ji ČNB využívá k úročení přebytečné...

Diverzifikace

Rozložení investic v portfoliu za účelem rozložení rizika mezi více cenných papírů nebo jiných majetkových hodnot (aktiv).

Dividenda

Část zisku akciových společností, která se na základě rozhodnutí valné hromady rozděluje mezi akcionáře. Pro ně představuje důchod plynoucí z vlastnictví akcií. Výše dividendy je stanovena valnou...

Dlouhodobější finanční pasiva

Zahrnují vklady s výpovědní lhůtou nad 3 měsíce, vklady se splatností nad 2 roky, emitované dluhové cenné papíry nad 2 roky, kapitál a rezervy.

Dlouhodobější finanční závazky MFI

Dlouhodobější finanční závazky MFI jsou finanční nástroje s tak nízkou likvidností, že již nejsou zahrnuty do peněžních agregátů. Skládají se z vkladů s dohodnutou dobou splatnosti přesahující dva...

Dluhopis

Dluhopis je cenný papír, se kterým je spojeno právo majitele požadovat splacení dlužné částky ve jmenovité hodnotě a vyplácení výnosů z něj k určitému datu.

Dohled na dálku

Dohled na dálku spočívá především v pravidelném monitoringu činnosti jednotlivých bank a celého sektoru, kontrole dodržování obezřetnostních pravidel a limitů.

Dohled na místě

Dohled na místě vykonávaný přímo v sídlech bankovních subjektů se zaměřuje na posouzení všech rizik, která banky podstupují v rámci bankovníiho podnikání a na posouzení řídicích a kontrolních procesů...

Dow Jones Index

Dow Jones Industrial Average (DJIA) je jedním z nejznámějších ukazatelů vývoje na americkém akciovém trhu. Je to jeden z nejstarších světových ukazatelů. DJIA se skládá z akcií 30 amerických...

Durace

Významný ukazatel, který se používá při řízení úrokového rizika. Představuje průměrnou dobu, za kterou investor získá veškeré budoucí příjmy z dluhopisu. Je konstruován jako vážený průměr...

EDI

Elektronická výměna dat (Electronic Data Interchange). Jde o koncept řešení informačních systémů, založených na elektronické výměně strukturovaných zpráv mezi dvěma či více aplikacemi nezávislých...

EDIFACT

Elektronická výměna dat pro státní správu, obchod a dopravu (Electronic Data Interchange For Administration, Commerce and Transport). EDIFACT zahrnuje zejména jazyk pro popis strukturovaných zpráv...

Efektivní kurz

Uvádí zhodnocení (index nad 100) či znehodnocení (index pod 100) národní měny vůči koši vybraných měn za určité období oproti základnímu období. Vahami v koši jsou podíly největších obchodních...

Efektivní ukazatele eurozóny

Aproximují vliv ekonomické aktivity (efektivní HDP) a cenového vývoje (efektivní ceny výrobců a spotřebitelské ceny) v eurozóně na českou ekonomiku. Vahami při výpočtu jsou podíly jednotlivých...

Efektivní úroková míra

Efektivní úroková míra je úroková míra, kterou se diskontují očekávané budoucí peněžní toky až do splatnosti pohledávky nebo je-li to vhodnější do kratší doby, a to na rozvahovou hodnotu pohledávku....

Elektronické bankovnictví

Dle znění § 2 odst. 1 písm. d) zákona o platebním styku (zákon č. 284/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů) je platebním prostředkem, který je definován jako zařízení nebo soubor postupů...

Elektronické peníze

Elektronické peníze jsou definovány v § 4 zákona o platebním styku. (zákon č. 284/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Podle tohoto zákona se elektronickými penězi rozumí peněžní hodnota, kteráa)...

Emise

Soubor vzájemně zastupitelných cenných papírů vydaných emitentem na základě jeho rozhodnutí. Emitent stanoví druh cenného papíru ( akcie, dluhopis, podílový list), nominální hodnotu, počet kusů,...

ERM (Exchange Rate Mechanism)

Kurzový mechanismus ERM II je mechanismus fixování zúčastněných měn na euro v rámci tzv. fluktuačního pásma. Měna účastnící se v ERM II má stanovenu centrální paritu oproti euru a šíři fluktuačního...

ESA95

Evropský systém účtů - ESA1995 - představuje jednotnou metodiku pro kompilaci národních a regionálních účtů, přijatou Radou Evropské Unie. Metodika ESA95 je používána jako základní standard pro...

ESC

Evropský výbor pro cenné papíry (European Securities Committee - ESC) byl zřízen z rozhodnutí Evropské komise v roce 2001. Je složen z vysokých představitelů členských zemí (zástupců Ministerstev...

Eurosystém

Národní centrální banky členských států EU, které přijaly společnou měnu v souladu se "Smlouvou" a Evropská centrální banka.

Eurozóna

Území těch členských států Evropské Unie, které přijaly euro jako společnou měnu v souladu se "Smlouvou o založení Evropského společenství".

Evropský pas

Jednotná evropská licence poskytuje firmám z EU možnost nabízet finanční produkty na trhu ČR a obdobně usnadní vstup tuzemských firem na jednotný evropský trh. Jedná se o tzv. systém uznání licencí.

Evropský systém centrálních bank (ESCB)

Vztahuje se k Evropské centrální bance (ECB) a národním centrálním bankám členských zemí Evropské unie. Národní centrální banky států, které nepřijaly euro jako společnou měnu v souladu se...

Finanční aktiva

Finanční aktiva jsou ekonomická aktiva, u kterých institucionální jednotka může uplatnit svá vlastnická práva a která obsahují platební prostředky, finanční pohledávky a jiná ekonomická aktiva svou...

Finanční instituce

Právnická osoba, která není úvěrovou institucí, a která jako svou rozhodující nebo podstatnou činnost nabývá nebo drží podíly na právnických osobách, anebo která jakou svou rozhodující nebo...

Finanční makléřství

Zprostředkování poskytování úvěrů, zprostředkování finančních činností uvedených v § 1 v odst. 3 zákona o bankách (viz též bankovní činnost) a zprostředkování jiných činností finanční povahy týkající...

Finanční trh

Finanční trh se skládá ze dvou organicky na sebe navazujících trhů: peněžního trhu a kapitálového trhu, které se bezprostředně ovlivňují a vzájemně doplňují.

Finanční účet

Zahrnuje transakce spojené se vznikem, zánikem a změnou vlastnictví finančních pohledávek a závazků vlády, bankovní a podnikové sféry a ostatních subjektů ve vztahu k zahraničí. Poskytuje informace o...

Finanční účty

Finanční účty představují jednotný statistický systém zachycující vznik, přeměnu a zánik finančních aktiv a závazků v detailním členění podle jednotlivých sektorů a finančních instrumentů. Ze své...

Finanční umístění

Finanční umístění (finanční investice) jsou aktiva, kterými pojišťovna kryje své závazky plynoucí z pojišťovací činnosti a jejichž investování má vliv na hospodaření pojišťovny. Pojišťovny mohou tu...

Finanční závazky

Finanční závazky tvoří protistranu k finančním aktivům jiných institucionálních jednotek.

Fiskální impulz

Fiskální impulz zachycuje vliv domácí fiskální politiky na poptávku v ekonomice.

Fiskální pozice

Fiskální pozice meziroční změna strukturálního salda vládního sektoru (v p.b.). Kladná hodnota indikuje fiskální restrikci, záporná hodnota fiskální expanzi.

Fixace úrokové sazby

Doba fixace úrokové sazby, tj. období na počátku kontraktu, po které se sjednaná úroková sazba nemůže měnit. Pro období do 1 roku včetně zahrnuje i variabilní sazbu.

Fluktuační pásmo

Fluktuační pásmo je prostor, který centrální banka vymezila pro pohyb kurzu domácí měny. K tomuto kroku centrální banka obvykle přistupuje tehdy, opírá-li své řízení měnové politiky o režim fixního...

Fond akciový

Fond, který investuje minimálně 66 % svého majetku do akcií. Vyznačuje se krátkodobým výrazným kolísáním kursu, třeba i desítek procent v několika měsících. Je to rizikový fond s potenciálem vyšších...

Fond balancovaný

Patří do kategorie fondů smíšených, ale jeho struktura aktiv by měla být více stabilní, tj. měla by v určitém poměru udržovat především investice v akciích a dluhopisech (např. balancovaný fond...

Fond dluhopisový

Fond investující hlavně do dluhopisů. Dlouhodobé zhodnocení bývá obvykle vyšší než u fondů peněžního trhu, ale nižší než u akciových fondů. Jsou vhodné pro střednědobý investiční horizont.

Fond fondů

Fond, který neinvestuje přímo do akcií nebo dluhopisů, ale vytváří portfolio složené z jiných fondů kolektivního investování. Investice do podílových listů jiných fondů znamená pro podílníky lepší...

Fond kolektivního investování

Fondy kolektivního investování se dělí na investiční fondy a podílové fondy.

Fond kvalifikovaných investorů

Fond kolektivního investování určený pro investory s předchozími zkušenostmi v oblasti investování do investičních nástrojů.

Fond nemovitostní

Otevřený podílový fond, který převážně investuje do nemovitostí a do účastí v nemovitostních společnostech.

Fondy kolektivního investování (FKI)

Pro měnovou statistiku zahrnují podílové a investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu, které jsou rezidenty v ČR. Jedná se o subjekty, jejichž výhradním předmětem činnosti je kolektivní...

Fondy peněžního trhu

Za fondy peněžního trhu se považují ty subjekty kolektivního investování, které splňují všechna následující kritéria: a) jejich investičním cílem je uchování vlastního kapitálu v paritě a dosažení...

Forexové obchody

Forexové obchody jsou obchody se zahraničními měnami, jejichž cílem není dodání zahraniční měny, ale spekulace na růst či pokles devizových kursů. Protože se obchody provádějí ve velkých objemech,...

G3 Model g3 (syn. predikční model ČNB)

Model g3 je jádrovým predikčním modelem ČNB, pomocí kterého centrální banka prognózuje inflaci, HDP, úrokové sazby, kurz a další ekonomické veličiny. Z hlediska ekonomické teorie se jedná o velmi...

Garanční fond obchodníků s cennými papíry

Byl zřízen s cílem poskytnout ochranu investorů v situaci, kdy obchodník s cennými papíry není schopen plnit své závazky vůči zákazníkům spočívající ve vydání hodnot, které od zákazníků převzal za...

Hedging

Přímé zajišťování proti riziku, založené na spárování rozdílných toků - cílem je dosáhnout stavu, kdy se toky na aktivní straně kryjí s toky na pasivní straně.

Hedžový fond

Rizikové investování větších částek (vesměs bohatými soukromými investory) do vysoce rizikových operací. Tento typ fondu není podroben přísné regulaci.

HICP

HICP (Harmonised Index of Consumer Prices) je harmonizovaný index spotřebitelských cen, který zachycuje cenovou hladinu zboží a služeb nakupovaných domácnostmi. Pro výpočet indexu HICP se využívá...

Hrubý domácí produkt (HDP)

Klíčový ukazatel vývoje ekonomiky. Představuje souhrn hodnot přidaných zpracováním ve všech odvětvích ekonomiky. Jeho strukturu z hlediska užití tvoří výdaje na tzv. konečnou spotřebu (spotřeba...

Hyperinflace

Hyperinflace je velmi vysoký růst cenové hladiny v řádech desítek až stovek procent měsíčně, kdy se peníze stávají prakticky bezcennými a ztrácí svou roli uchovatele hodnoty a v krajním případě i...

Hypotéční zástavní list (HZL)

Je dluhopis vydaný bankou, která jeho prodejem získává peníze na poskytování hypotéčních úvěrů. Jmenovitá hodnota HZL, včetně úroků, je z větší části kryta pohledávkami z hypotéčních úvěrů (řádné...

Chyby a opomenutí

Chyby a opomenutí jsou dopočtovou položkou představující saldo neidentifikovaných toků v běžném, kapitálovém a finančním účtu.

IBAN

IBAN (International Bank Account Number) je mezinárodní tvar bankovního čísla účtu. V České republice má IBAN 24 alfanumerických znaků. Obsahuje kód země, kontrolní číslice, identifikační kód banky a...

Identifikační kód banky

Identifikační kód banky je numerický kód, který jednoznačně identifikuje banku v České republice. Identifikační kód banky obsahuje 4 číselné znaky.

Index

Ukazatel znázorňující trend vývoje na určitém akciovém trhu. Z tržních cen vybraných akcií se vytváří agregátní ukazatel, který odráží současný stav a vývoj kurzu na burze.

Inflace

Inflace je obvykle chápána jako opakovaný růst většiny cen v dané ekonomice. Jde o oslabení reálné hodnoty (tj. kupní síly) dané měny vůči zboží a službám, které spotřebitel kupuje - je-li v...

Inflační cíl

Veřejně a s dostatečným předstihem stanovená hodnota pro inflaci spotřebitelských cen, o jejíž dosažení ČNB usiluje.

Inflační riziko

Inflační riziko ovlivňuje reálnou výnosovou míru investičních instrumentů. Vysoká míra inflace může způsobit znehodnocení investice, investor dosáhne záporné výnosové míry.

Inkasní forma placení

Inkasní formou placení se rozumí operace prováděná na základě příkazu, který dal příkazce bance příjemce za účelem převedení peněžních prostředků z účtu plátce ve prospěch účtu příjemce.

Insider trading

Nelegální typ obchodů, který je založen na zneužívání neveřejných informací. Za neveřejnou informaci je považována veřejnosti neznámá kurzotvorná skutečnost, týkající se jednoho nebo více emitentů...

Instituce elektronických peněz

Zákon o platební styku v § 18b stanoví, že institucí elektronických peněz je akciová společnost nebo evropská společnost se sídlem na území České republiky, která vydává elektronické peníze a které k...

Institucionální jednotka

Institucionální jednotka je základní entitou ekonomického rozhodování, charakterizovanou jednotností chování a samostatnosti v rozhodování při provádění své základní funkce.

Institucionální sektor

Institucionální sektor seskupuje institucionální jednotky, které mají podobný typ cílů a ekonomického chování. Agregace do sourodých celků dovoluje posoudit finanční situaci na úrovni celého...

Investice

Vzdání se současné hodnoty finančních prostředků, která je jistá, za účelem získání budoucí hodnoty finančních prostředků, která však jistá není, při racionálním předpokladu, že budoucí reálná...

Investiční fond

Fond založený na stejných principech jako akciová společnost; v ČR fond shromažďující peněžní prostředky vydáváním akcií, získané prostředky používá investiční fond ke koupi cenných papírů,...

Investiční horizont

Doba, po jejímž uplynutí lze očekávat dosažení předpokládaného výnosu.

Investiční instrument

Aktivum, které slouží k rozmnožování bohatství. Užitek z něho je ztělesněn v nároku na budoucí cash flow. Mezi základní druhy investičních instrumentů patří finanční investiční instrumenty (např....

Investiční pozice vůči nerezidentům

Investiční pozice vůči nerezidentům zachycuje přehled stavů všech finančních aktiv a pasiv rezidentů vůči nerezidentům k určitému datu.

Investiční riziko

Míra pravděpodobnosti, že se sníží hodnota investice. Největší investiční riziko mají akciové fondy, nejmenší naopak fondy peněžního trhu.

Investiční společnost

Zakladatel a správce (obhospodařovatel) fondů. Podléhá zvláštní regulaci dané zákonem č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování a dohledu České národní banky. Její činnost je kontrolována také...

Investiční strategie

Definování přístupu k investování z hlediska očekávaných cílů. Určení toho, na jak dlouho chce investor investovat, jak často bude investovat (pravidelně či jednorázově), kolik peněž chce investovat,...

Investiční zprostředkovatel

Investiční zprostředkovatel je právnická nebo fyzická osoba registrovaná u ČNB, která je oprávněna poskytovat jen investiční služby přijímání a předávání pokynů a investiční poradenství, a to...

Investor

Každá fyzická nebo právnická osoba, která investuje své volné peněžní prostředky, a to přímo nebo prostřednictvím investičního zprostředkovatele, do investičních nástrojů dané země.

Investování

Investování je vložení volných peněžních prostředků do takových aktiv, kde očekáváme jejich zhodnocení.

IOSCO

International Organisation of Securities Commissions - Mezinárodní organizace komisí pro cenné papíry je sdružením regulátorů kapitálového trhu, mezi jejichž hlavní cíle patří:a) spolupráce při...

ISIN

International Security Identification Number - Mezinárodní soustava číslování cenných papírů - základní dvanáctimístné označení, které se používá pro identifikaci cenných papírů. Jedná se o...

Jednorázové vyrovnání

Dávka vyplacená účastníkovi místo penze dle ustanovení penzijního plánu; jedná se o jednorázovou výplatu celé naspořené částky.

Jednotná bankovní licence

Rozhodnutí vydané příslušným orgánem členského státu EU, na jehož základě je úvěrová instituce se sídlem na území tohoto členského státu oprávněna na tomto území vykonávat bankovní činnost. Jsou-li...

Kapitál celkem

Celkový kapitál vyjadřuje vybavenost banky vlastními zdroji ( Tier1) a dodatkovými zdroji, tj. časově omezenými zdroji ( Tier2 a využitý Tier3), a je snížen o odečítatelné položky. Představuje...

Kapitálová přiměřenost

Kapitálová přiměřenost vyjadřuje vybavenost banky vlastními zdroji ve vztahu k rizikové struktuře aktiv, vybraných mimobilančních aktiv banky a k tržním rizikům. Je souhrnným ukazatelem, do kterého...

Kapitálový požadavek

Celkový kapitálový požadavek vyjadřuje jakým kapitálem má banka disponovat, aby byla kryta všechna bankou podstupovaná rizika. Skládá se z kapitálového požadavku A (kapitálový požadavek k úvěrovému...

Kapitálový požadavek A - bankovní portfolio

Kapitálový požadavek k úvěrovému riziku bankovního portfolia.

Kapitálový požadavek B - obchodní portfolio

Kapitálový požadavek k úvěrovému riziku obchodního portfolia, k obecnému úrokovému riziku, k obecnému akciovému riziku, k měnovému riziku a ke komoditnímu riziku; jedná se z větší části o kapitálový...

Kapitálový trh

Trh, na kterém se setkává nabídka a poptávka po dlouhodobě uvolňovaném kapitálu. Za instrumenty kapitálového trhu jsou považovány cenné papíry, které mají dobu splatnosti delší než jeden rok (např....

Kapitálový účet

Kapitálový účet zachycuje převody související s migrací obyvatelstva, promíjením dluhů, investičními granty a převody nehmotných práv (např.licence, patenty,autorská práva, obchody s emisními limity).

Kategorizované úvěry

Kategorizované úvěry tvoří standardní, sledované, nestandardní, pochybné a ztrátové pohledávky.Pohledávky bez selhání dlužníka tvoří standardní a sledované pohledávky. Pohledávky se selháním dlužníka...

Klamavé obchodní praktiky

Klamavé obchodní praktiky jsou zejména ty, které mohou ovlivnit nebo manipulovat rozhodnutí spotřebitele poskytnutím nepravdivých nebo matoucích informací.

Kmenové akcie

Akcie "normální", se stejnými právy pro jejich držitele.

Kolektivní investování

Druh finančního podnikání, jehož předmětem je shromažďování peněžních prostředků, jejich ukládání, jakož i zcizování majetkových hodnot, které byly nabyty tímto ukládáním, za jiné majetkové hodnoty;...

Komisionářská smlouva

V ČR druh smlouvy upravující obstarání koupě nebo prodeje cenného papíru. Komisionář se v ní zavazuje, že zařídí vlastním jménem pro komitenta a na jeho účet koupi nebo prodej cenného papíru, nebo že...

Konsolidovaná rozvaha v sektoru MFI

Základní statistický přehled měnové statistiky. Je založen na rezidentském principu a získá se vyloučením vzájemných pozic mezi MFI v jejich agregované rozvaze. Konsolidovaná rozvaha je východiskem...

Konzervativní investor

Konzervativní investor preferuje nízké riziko a jeho cílem je především ochrana majetku před znehodnocením inflací. Proto volí takové investice nebo investiční strategii, které nabízejí zhodnocení...

Korigovaná inflace bez pohonných hmot

Cenový růst nepotravinářských položek spotřebního koše bez položek regulovaných cen, administrativních zásahů a bez pohonných hmot.

Kótovaný cenný papír

Cenný papír přijatý k obchodování na oficiálním trhu.

Krátký prodej

Finanční transakce, při které investor spekuluje na pokles tržních cen investičních instrumentů; investor si vypůjčí požadované instrumenty, prodá je a v budoucnu splatí poskytnutý úvěr, přičemž...

Kreditní prémie

Přirážka k výnosu z portfolia za úvěrové riziko.

Krytý dluhopis

Dluhopis kolateralizovaný (zajištěný) dlouhodobými aktivy, zpravidla hypotečními úvěry nebo úvěry veřejnému sektoru. Emitenty jsou převážně banky a vydávání krytých dluhopisů podléhá přísným...

Kupon

Cenný papír sloužící k uplatnění práva na výnos akcie, zatímního listu, dluhopisu nebo podílového listu. Kupony se vydávají ve formě kuponového archu. Jeho součástí může být talon, z něhož plyne...

Kurzové riziko

Riziko újmy na zisku vlivem změny kurzů cizích měn vůči měně, ve které jsou vykazovány účty.

Lamfalussyho struktura

Jedná se čtyřstupňový proces implementace právních předpisů ES pro oblast finančního trhu. Lamfalussyho struktura (též proces) vychází ze Zprávy Výboru moudrých, která vznikla na základě práce...

LGD

Ztrátovost ze selhání - poměr ztráty z expozice při selhání protistrany k částce dlužné v okamžiku selhání. Lze se také setkat s pojmem míra ztráty při (ze) selhání (též defaultu).

Likvidace banky

Proces předcházející zániku banky výmazem z obchodního rejstříku, v jehož rámci je vypořádáván majetek banky. Oproti likvidaci "běžné' obchodní společnosti se likvidace banky liší některými...

Likvidace pojistné události

Činnosti spojené s vyřizováním pojistné události, které počínají zahájením šetření nutného ke zjištění povinnosti pojišťovny plnit a rozsahu této povinnosti a končí stanovením výše pojistného plnění....

Likvidita

Likvidita investičního instrumentu jako schopnost přeměny na disponibilní finanční prostředky při vynaložení minimálních časových a finančních nákladů. Představuje důležité investiční rozhodovací...

Lombardní sazba

Lombardní sazba je měnověpolitická úroková sazba, která představuje horní mez pro pohyb krátkodobých úrokových sazeb na peněžním trhu. V současné době ji ČNB využívá k úročení likvidity, kterou...

LTV (loan-to-value ratio)

Poměr úvěru a hodnoty zastavené nemovitosti.

Makléř

Osoba zastupující investičního zprostředkovatele při jednání s klientem; v ČR získává k výkonu činnosti povolení od České národní banky na základě úspěšného složení makléřské zkoušky.

Malus

Opak bonusu, tedy přirážka ke stanovenému pojistnému, jestliže nejsou splněny podmínky průběhu pojištění nebo je realizace horší než dohodnuté (kalkulované) riziko. Nejčastěji se jedná o přirážku za...

Mandátní smlouva

Mandátní smlouvou se zavazuje mandatář, že pro mandanta na jeho účet zařídí za úplatu určitou obchodní záležitost uskutečněním právních úkonů jménem mandanta nebo uskutečněním jiné činnosti, a...

Margin trading

Anglosaský výraz pro typ obchodní transakce založený na částečném financování nákupu investičních instrumentů z vypůjčených prostředků. Margin trading umožňuje realizovat pákový efekt, poněvadž...

Marže výrobců

Marže výrobců v příslušném sektoru jsou převrácenou hodnotou jejich reálných mezních nákladů. Růst nominálních nákladů výrobce bez odpovídajícího růstu ceny produkce způsobuje pokles obchodní marže,...

Měnové finanční instituce (MFI)

Finanční instituce, které tvoří sektor tvorby peněz. Podle právních předpisů Společenství sem patří centrální banka, rezidentské úvěrové instituce a všechny ostatní rezidentské finanční instituce,...

Měnové podmínky

Měnové podmínky představují souhrnné působení úrokových sazeb (úroková složka měnových podmínek) a měnového kurzu (kurzová složka) na ekonomiku. Jde o klíčové veličiny, kterými může měnová politika...

Měnové riziko

Možnost změny měnových kurzů (neočekávaný pohyb měnového kurzu). Např. investor, který investuje v Kč podstupuje měnové riziko, pokud investuje do fondu denominovaného v jiné měně než Kč.

Měnové statistiky

Finanční makrostatistiky sektorů S.121, S.122 a S.123 založené výhradně na tzv. "host country" principu. Podle tohoto principu se rezidentskou vykazující jednotkou rozumí taková instituce, která je...

Měnověpolitická inflace

Měnověpolitická inflace je inflace, na kterou reaguje měnová politika. Je definována jako celková inflace očištěná o primární dopady změn nepřímých daní. Změny výše a struktury sazeb nepřímých daní...

Měnověpolitické úrokové sazby

Krátkodobé úrokové sazby spojené s prováděním měnové politiky. Mezi ně patří dvoutýdenní repo sazba, diskontní sazba a lombardní sazba.

Měnový koš

Měnový koš je jednou z forem stanovování kurzu domácí měny v režimu fixního kurzu. Pokud země udržuje fixní kurz domácí měny, má v podstatě dvě možnosti – fixovat kurz k jedné nebo k více světovým...

Mezera reálných mezních nákladů

Aproximace inflačních tlaků z reálné ekonomiky. Mezní náklady se skládají z nákladů plynoucích ze zvyšujícího se objemu produkce (tzv. mezera výstupu) a ze mzdových nákladů (tzv. mezera reálných...

MiFID

Rámcová směrnice č. 2004/39/ES o trzích s finančními nástroji nebo-li Markets in Financial Instruments Directive (MiFID). MiFID byl vydán v intencích Lamfalussyho procesu. Upravuje zejména podmínky...

Mimoburzovní trh s investičními nástroji

Trh s investičními nástroji provozovaný organizátorem mimoburzovního trhu. Na mimoburzovním trhu může vlastním jménem obchodovat kterákoli fyzická nebo právnická osoba, která se stane zákazníkem...

Míra defaultu

12-měsíční míra defaultu je poměr mezi počtem subjektů, u kterých došlo v horizontu 12 měsíců od okamžiku sledování nově k defaultu, a počtem všech subjektů existujících v daném období. Rovněž je...

Míra inflace

Přírůstek průměrného (bazického) indexu spotřebitelských cen za posledních 12 měsíců proti průměru předchozích 12 měsíců.

Míra nezaměstnanosti

Vyjadřuje podíl počtu nezaměstnaných na celkové pracovní síle. Rozlišujeme obecnou míru nezaměstnanosti zjišťovanou ČSÚ v souladu s metodikou Mezinárodní organizace práce a registrovanou míru...

Modrá kniha

Modrá kniha je publikace vydávaná Evropskou centrální bankou, která popisuje nástroje platebního styku, platební systémy a vypořádací systémy pro cenné papíry v členských státech EU.

Nabídka převzetí

Veřejný návrh smlouvy o koupi cenných papírů, s nimiž je spojeno právo účasti na akciové společnosti, určený majitelům těchto cenných papírů.

Nadměrné obchodování (Churning)

Nezákonná praktika některých obchodníků s cennými papíry, která spočívá v nadměrném obchodování na účtu zákazníka. Zákazník tak zaplatí vyšší provize za uskutečnění obchodů. Přitom není rozhodující,...

Nekalé obchodní praktiky

Za nekalou obchodní praktiku je dle zákona 36/2008 Sb. považováno takové jednání podnikatele vůči spotřebiteli, které je v rozporu s požadavky odborné péče a je způsobilé podstatně ovlivnit jeho...

Nekonvenční měnová politika

Nekonvenční měnová politika je politika centrální banky v období, kdy její standardní (konvenční) nástroje ztrácejí svou účinnost, a jsou proto doplněny o nestandardní (nekonvenční) nástroje. Tato...

Nerezident

Nerezidenty jsou ty jednotky, jejichž ekonomický zájem je soustředěn v jiných hospodářstvích - to znamená pokud působí po delší dobu (jeden rok nebo více) v ekonomických činnostech na těchto územích...

Nestandardní úvěry

Nestandardní úvěry představují pohledávky, u kterých je splacení v plné výši nejisté.Tyto úvěry jsou zpravidla po splatnosti 91 až 180 dní.

Nominální náklady v sektoru mezispotřeby

Nominální náklady v sektoru mezispotřeby jsou spoluurčeny cenami služeb výrobních faktorů, tedy mzdovými náklady a cenou kapitálu. Vedle těchto nákladových položek určuje náklady tzv. práci...

Nominální náklady v sektoru spotřeby

Nominální náklady v sektoru spotřeby jsou tvořeny cenami výstupu v sektoru mezispotřeby a dovozního sektoru, protože zboží konečné spotřeby je vyráběno pomocí vstupů z těchto sektorů. Další složkou...

Non-MFI

Všechny rezidentské sektory kromě MFI; tj. vládní instituce (S.13), nefinanční podniky (S.11), finanční instituce jiné než MFI (S.123 a S.124), a domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem...

Notifikace

Proces stanovený právem ES (směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/12/ES), jehož podstoupení je podmínkou toho, aby úvěrová instituce nebo finanční instituce se sídlem na území jednoho členského...

Nová cena

Cena, za kterou lze v daném místě a v daném čase věc stejnou nebo srovnatelnou znovu pořídit jako věc stejnou nebo novou, stejného druhu a účelu. Nebere se v úvahu opotřebení nebo jiné znehodnocení...

Nové obchody

Nové dohody uzavřené v průběhu referenčního období. Novým obchodem se v úrokové statistice rozumí jakákoliv nová dohoda mezi bankou a klientem, přičemž pro vznik nového obchodu je nutné aktivní...

Nucená správa

Jedno z opatření k nápravě. Svou povahou jde o důrazné opatření k nápravě značně omezující autonomii vůle dohlížené banky, jehož podstata spočívá v dosazení speciálního orgánu banky, tzv. nuceného...

Nulová dolní mez

Nulová dolní mez vymezuje spodní hranici nominálních úrokových sazeb centrální banky. V případě ČNB je za nulovou dolní mez od podzimu roku 2013 považována tzv. technická nula (0,05%). Pokles...

Obchodník s cennými papíry

Speciální český termín pro investiční firmu; obchoduje s cennými papíry, obstarává pro emitenta vydávání cenných papírů a poskytuje s tím související služby, zprostředkovává nákup nebo prodej cenných...

Obmyšlený

Osoba určená pojistníkem v pojistné smlouvě, které vznikne právo na pojistné plnění v případě smrti pojištěného. Pojem se používá u životního pojištění.

Obrat na účtu zákazníka

Ukazatel obrat na účtu zákazníka vyjadřuje poměr celkového objemu nákupů k průměrnému čistému majetku zákazníka. Používají se tři výsledné hodnoty pro určení nadměrného obchodování (viz.) Hodnota 2...

Obstarávání obchodu s investičním nástrojem

Investiční služba obstarání koupě nebo prodeje cenného papíru na základě komisionářské smlouvy (viz), příp. mandátní smlouvy (viz).

Odborná péče

Kvalifikované, čestné a spravedlivé jednání při poskytování investiční služby zákazníkům.

Odbytné

Dávka vyplacená účastníkovi v případě ukončení smlouvy o penzijním připojištění, pokud nebyly splněny podmínky pro nárok na penzi.

Odkupné

Částka, kterou obdrží pojištěný po zániku životní pojistné smlouvy (např.výpovědí, aniž by došlo k pojistné události). Je téměř vždy nižší než pojistná částka i než součet plateb, které byly...

Odnětí bankovní licence

Opatření orgánu bankovního dohledu mající na činnost banky největší dopad (viz též opatření k nápravě). Po odnětí bankovní licence nesmí dotčená právnická přijímat vklady a poskytovat úvěry a...

Ohrožené úvěry

Ohrožené úvěry představují celkový objem pohledávek s ohroženým splacením. Ohrožené úvěry představuje celková hodnota úvěrů nestandardních, pochybných a ztrátových.

OKEČ

Odvětvová klasifikace ekonomických činností. Je vypracována pro kategorizaci údajů, které souvisí s organizační jednotkou - ekonomickým subjektem. Poskytuje základnu pro přípravu statistických údajů...

Opatření k nápravě

Soubor nástrojů, které má podle zákona o bankách ČNB k dispozici v rámci výkonu pravomocí orgánu bankovního dohledu. Tyto nástroje slouží k odstranění nedostatků v činnosti dohlížených subjektů (bank...

Operační riziko

Operační riziko je riziko ztráty banky vlivem nedostatků či selhání vnitřních procesů, lidského faktoru nebo systémů či riziko ztráty banky vlivem vnějších událostí, včetně rizika ztráty banky v...

Oprávněná osoba

Osoba, které v důsledku pojistné události vznikne právo na pojistné plnění.

Orgán dohledu domovského státu

Orgán dohledu členského státu EU, který úvěrové instituci nebo finanční instituci udělil povolení (licenci) k výkonu bankovních činností (viz též bankovní licence).

Orgán dohledu hostitelského státu

Orgán dohledu členského státu EU, na jehož území má úvěrová instituce nebo finanční instituce svou pobočku nebo v němž poskytuje služby (viz notifikace a volný pohyb služeb).

Osoby se zvláštním vztahem

Zákonem stanovený okruh osob (§ 19 zákona o bankách), na pro něž platí některá speciální ustanovení zákona o bankách. Osobami se zvláštním vztahem k bance se rozumí především členové představenstva...

Ostatní finanční zprostředkovatelé (OFZ)

Subjekty náležející do sektorů ostatních finančních zprostředkovatelů bez pojišťovacích společností a penzijních fondů (S.123) a do sektoru pomocných finančních institucí (S.124) podle klasifikace...

Ostatní kapitál

zahrnuje přijaté a poskytnuté úvěry, včetně dluhových cenných papírů a dodavatelských úvěrů, mezi přímými investory a jejich dceřinými společnostmi, pobočkami a přidruženými společnostmi. Tyto...

Otevřený podílový fond

Fond kolektivního investování, která je tvořen souborem majetku získaného prodejem podílových listů. Investiční společnost vydává neomezené množství podílových listů, jež může jejich majitel,...

Pasivní správa portfolia

Pasivní správa portfolia je založena na efektivním chování kapitálových trhů. Cílem je dosažení takové výnosové míry, která přesně kopíruje stanovený benchmark.

Pasportizace

Proces stanovený právem ES (směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/12/ES), jehož podstoupení je podmínkou toho, aby úvěrová instituce nebo finanční instituce se sídlem na území jednoho členského...

Peněžní agregáty

Představují množství peněz v ekonomice a jsou propočteny z pasiv měnového charakteru rezidentských měnových finančních institucí (tzv. sektoru tvorby peněz) vůči jiným rezidentským sektorům (tzv....

Peněžní trh

Peněžní trh je označením té části finančních trhů, která slouží k získávání krátkodobých úvěrů a na které se obchoduje s finančními instrumenty se splatností do jednoho roku. Typickými cennými papíry...

Penzijní fond

  Společnost provozující penzijní připojištění ve smyslu zákona o penzijním připojištění, tyto společnosti se v rámci penzijní reformy v roce 2012 transformovaly na tzv. transformované fondy...

Pevný versus plovoucí měnový kurz

Pevný či také fixní měnový kurz značí pevně stanovený nominální měnový kurz vůči jiné měně či koši cizích měn. Naproti tomu plovoucí měnový kurz je určen na devizových trzích v závislosti na poptávce...

Plátce

Plátcem se rozumí osoba, z jejíhož účtu banka odepisuje peněžní prostředky nebo která skládá hotovost.

Platební bilance

Platební bilance zachycuje ekonomické transakce se zahraničím (tj. mezi rezidenty a nerezidenty) za určité časové období. Základní struktura platební bilance vycházi z metodiky Mezinárodního měnového...

Pobočka zahraniční banky

Organizační složka zahraniční banky zapsaná do obchodního rejstříku, která tvoří součást zahraniční banky a která vykonává bankovní činnost. V ČR je zahraniční banka se sídlem mimo území EU oprávněna...

Podnik - přímá investice

Je definován jako podnik zapsaný nebo nezapsaný v obchodním rejstříku, v němž zahraniční investor vlastní 10 a více procent akcií (podílu) nebo hlasovacích práv u zapsaného podniku nebo ekvivalent u...

Podpojištění

Stav, kdy pojistná částka dohodnutá v pojistné smlouvě je nižší, než je pojistná hodnota pojištěného majetku. Za tohoto stavu při likvidaci pojistné události sníží pojišťovna pojistné plnění v...

Podřízený pojišťovací zprostředkovatel

Kategorie pojišťovacího zprostředkovatele. Neinkasuje pojistné ani nevyplácí pojistné plnění. Při výkonu zprostředkovatelské činnosti spolupracuje s pojišťovacím agentem, výhradním pojišťovacím...

Pohledávky hodnocené portfoliově

Souhrnná hodnota jednotlivě nevýznamných pohledávek za klienty hodnocených portfoliově představuje pohledávky zařazené do portfolia, jejichž hodnota nepřevýšila pět miliónů korun nebo jedno promile...

Pochybné úvěry

Pochybné úvěry představují pohledávky, u kterých je splacení vysoce nepravděpodobné. Tyto úvěry jsou zpravidla po splatnosti 180 až 360 dní.

Pojistná doba

Doba, na kterou bylo soukromé pojištění sjednáno (buď na dobu neurčitou, anebo na dobu určitou, např. do 31.12.).

Pojistná smlouva

Pojistná smlouva je smlouvou o finančních službách, ve které se pojišťovna zavazuje v případě vzniku pojistné události poskytnout ve sjednaném rozsahu (pojistné) plnění a pojistník se zavazuje platit...

Pojistná událost

Nahodilá skutečnost blíže označená v pojistné smlouvě nebo ve zvláštním právním předpisu, na který se pojistná smlouva odvolává, se kterou je spojen vznik povinnosti pojišťovny poskytnout pojistné...

Pojistné

Úplata za soukromé pojištění. Může být hrazeno jednorázově nebo jako běžné pojistné. Běžné pojistné je pojistné stanovené na pojistné období. Z pohledu účetního a vykazovacího rozlišujeme:-...

Pojistné období

Časové období dohodnuté v pojistné smlouvě, za které se platí pojistné (např. jeden rok, měsíc). Určuje frekvenci placení pojistného.

Pojistné plnění

Plnění, které pojišťovna poskytne po vzniku pojistné události splňující podmínky dohodnuté v pojistné smlouvě nebo podmínky zákona. Pojistné plnění je splatné do 15 dnů po skončení šetření nutného ke...

Pojistné podmínky

Součásí pojistné smlouvy jsou všeobecné, zvláštní nebo doplňkové pojistné podmínky zpracované pojišťovnou pro jednotlivé typy pojištění. Obsahují zejména vymezení podmínek vzniku, trvání a zániku...

Pojištění pohledávek z vkladů

Pojištění pohledávek klientů bank vzniklé na základě zákona, v jehož rámci jsou závazky bank vůči svým klientům (viz vklad) pojištěny do zákonem stanovené výše. V případě, že se banka ocitne v...

Pojištěný

Osoba, na jejíž život, zdraví, majetek, odpovědnost za škodu nebo jiné hodnoty pojistného zájmu se soukromé pojištění vztahuje. Pokud není v pojistné smlouvě stanoveno jinak, má v případě pojistné...

Pojišťovací agent

Kategorie pojišťovacího zprostředkovatele. Vykonává zprostředkovatelskou činnost v pojišťovnictví jménem a na účet jedné nebo více pojišťoven. Bylo-li tak dohodnuto, je oprávněn inkasovat pojistné...

Pojišťovací makléř

Kategorie pojišťovacího zprostředkovatele. Je ve své činnosti vázán obsahem smlouvy uzavřené s klientem a v závislosti na jejím obsahu zpracovává komplexní analýzy pojistných rizik, návrhy pojistných...

Pojišťovací zprostředkovatel

Právnická nebo fyzická osoba, která za úplatu provozuje zprostředkovatelskou činnost v pojišťovnictví.

Pojišťovna

Právnická osoba, které bylo uděleno povolení k provozování pojišťovací činnosti. Synonymem pojišťovny je pojistitel.

Poměr kurzu a zisku (P/E)

Jeden z finančních ukazatelů, který patří mezi nejdůležitější hodnotící kritéria pro posouzení aktuální ceny dané akcie. Vypočítá se jako poměr tržního kurzu akcie k zisku po zdanění.

Portfolio

Mezinárodně používaný výraz pro soubor různých investičních instrumentů, které jsou předmětem investování jednoho subjektu.

Povinné minimální rezervy (PMR)

Povinné minimální rezervy (PMR) jsou likvidní prostředky komerčních bank povinně uložené u ČNB. Jejich výše je stanovena centrální bankou. Základnou pro výpočet PMR je objem primárních závazků...

Povinnost mlčenlivosti

Zákaz sdělovat informace stanovené zákonem. Podle zákona o bankách jsou osoby provádějící bankovní dohled povinny zachovávat mlčenlivost o všech údajích, získaných v souvislosti s výkonem svého...

Pravidla obezřetného podnikání

Při své činnosti je banka povinna dodržovat pravidla obezřetného podnikání, jejichž cílem je omezení rizik bankovního podnikání tak, aby nedošlo k ohrožení návratnosti vkladů vkladatelů a...

Primární trh

Segment trhu cenných papírů, na kterém jsou cenné papíry emitovány. Emitent cenného papíru umisťuje na trhu právo, které je s cenným papírem spojeno. Jako kupující vystupuje ten, kdo chce své úspory...

Prioritní akcie

V ČR druh akcií, s nimiž jsou spojena přednostní práva týkající se dividendy nebo podílu na likvidačním zůstatku. Souhrn jmenovitých hodnot prioritních akcií nesmí překročit polovinu základního jmění...

Prognóza inflace

Prognóza inflace je klíčovým podkladem pro rozhodování bankovní rady ČNB. Prognóza je sestavována Sekcí měnovou a statistiky v interakci se členy bankovní rady. Představuje vnímání odborníků ČNB...

Prospekt cenného papíru

Dokument, kterým emitent cenného papíru, který má být přijat k obchodování na regulovaném trhu nebo veřejně nabízen, sděluje investorům základní informace o sobě, svém podnikání, finanční situaci a...

Provize

Odměna za obstarání obchodu, případně služby, obvykle uplatňovaná v bankovnictví. Vztahuje se především k těm produktům, jejichž podstatou je převzetí určitého rizika bankou, např.pohotovostní...

Průmyslová výroba

Průmyslová výroba je charakterizována Indexem průmyslové produkce (dále IPP), který je počítán v souladu s mezinárodními standardy. Výpočet indexu průmyslové produkce se opírá o měsíční výsledky...

Příjemce

Příjemcem se rozumí osoba, v jejíž prospěch banka peněžní prostředky převádí a která je konečným příjemcem peněžních prostředků.

Příkazce

Příkazcem se rozumí osoba, která dává bance příkaz k provedení úhrady nebo inkasní formy placení a která je oprávněna nakládat v případě úhrady s peněžními prostředky na účtu plátce a v případě...

Přímá zahraniční investice

Přímá zahraniční investice odráží záměr rezidenta jedné ekonomiky (přímý investor) získat trvalou účast v subjektu, který je rezidentem v ekonomice jiné než ekonomika investora (přímá investice)....

Původní splatnost (splatnost stanovená při emisi)

Pevně stanovená životnost finančního nástroje, před kterou nemůže být splacen (např. dluhové cenné papíry) nebo před kterou může být splacen pouze s určitou sankcí (např. některé druhy vkladů)....

Rating

Hodnocení bonity emitentů dluhových cenných papírů; ratingové stupnice se obvykle dělí na investiční stupnice a spekulativní stupeň.

Ratingové agentury

Specializovaná firma, jež se zaměřuje na hodnocení bonity emitentů dluhových cenných papírů; nejdůležitější jsou Moody's Investor Service, Standard and Poor's, Fitch IBCA, Duff and Phelps Credit...

Registrace zastoupení zahraniční banky

Proces, jehož podstoupení je podmínkou toho, aby zahraniční banka mohla vykonávat na území ČR některé činnosti prostřednictvím svého zastoupení (viz zastoupení zahraniční banky). Registraci...

Regulované ceny

Podskupina spotřebního koše, která obsahuje položky se stanovenými maximálními cenami (mohou být stanoveny na centrální či místní úrovni), věcně usměrňovanými cenami (jedná se o položky, do jejichž...

Regulovaný trh s investičními nástroji

Trh s investičními nástroji organizovaný burzou cenných papírů nebo organizátorem mimoburzovního trhu. Pro přijetí na investičního nástroje k obchodování na regulovaném trhu stanoví požadavky zákon....

Reinvestovaný zisk

je podíl přímého investora (v poměru k přímé majetkové účasti) na hospodářském výsledku nerozděleném formou dividend.

Reklasifikace

Zahrnují jakékoliv změny v rozvaze MFI, které vznikají v důsledku změn v souboru vykazujících jednotek, firemní restrukturalizace, reklasifikace aktiv a pasiv a korekce vykazovaných chyb.

Repo sazba

Základní měnověpolitická úroková sazba ČNB, kterou je úročena nadbytečná likvidita komerčních bank stahovaná ČNB prostřednictvím tzv. dvoutýdenních repo tendrů.

Rezervní báze

Suma vybraných položek rozvahy (především pasivních), které vytvářejí základ pro výpočet povinných minimálních rezerv úvěrové instituce.

Rezident

Všechny domácí a zahraniční právnické a fyzické osoby, včetně poboček zahraničních bank a zahraničních vlastníků budov a pozemků, kteří mají centrum ekonomického zájmu v daném území. Zahraniční...

Režimy měnové politiky

Měnová politika centrální banky je ve většině zemí prováděna v rámci některého měnověpolitického režimu. Ten dává měnověpolitickému rozhodování určitou strukturu, která usnadňuje nejen samotné...

Riziko likvidity

Riziko likvidity je riziko, že banka ztratí schopnost dostát svým finančním závazkům v době, kdy se stanou splatnými nebo nebude schopna financovat svá aktiva.

ROA (return on assets)

Ukazatel rentability aktiv společnosti získáme, jestliže celkový zisk po zdanění vydělíme celkovou výší aktiv. Ukazatel se používá především ve finanční analýze a v akciové fundamentální analýze.

Rodinné účty

Statistika rodinných účtů má v ČSÚ mnohaletou tradici. Je v podstatě jediným zdrojem informací o příjmech, vydáních a spotřebě domácností. Kromě toho poskytuje také údaje o charakteristikách...

ROE (return on equity)

Ukazatel rentability vlastního jmění společnosti získáme, jestliže celkový zisk po zdanění vydělíme celkovou výší vlastního jmění. Ukazatel se používá především ve finanční analýze a v akciové...

Růstový fond

Prioritním cílem manažera tohoto fondu je růst čisté hodnoty aktiv. Naopak menší důraz je kladen na běžné výplaty důchodů a kapitálových zisků.

Rychle likvidní aktiva

Rychle likvidními aktivy jsou aktiva, která jsou pohotově k dispozici ke krytí závazků banky. Mezi rychle likvidní aktiva se počítají pokladní hodnoty, vklady a úvěry u ČNB (bez PMR a bez...

Řízení rizik

Řízením rizik se rozumí jejich identifikace, měření/vyhodnocování, sledování a případné přijímání opatření k omezení podstupovaných rizik.

Saldo vládního sektoru

Saldo vládního sektoru odpovídá rozdílu mezi příjmy a výdaji vládního sektoru. V případě záporného salda vládního sektoru hovoříme o deficitu/schodku vládního sektoru. V případě kladného salda...

Samostatný likvidátor pojistných událostí

Na základě smlouvy uzavřené s pojišťovnou jejím jménem a na její účet provádí šetření nutné ke zjištění rozsahu její povinnosti plnit ze sjednaného pojištění a určí výši pojistného plnění.

Scoring

Jednoduchý ukazatel, který udělováním jedné až pěti hvězdiček, shrnuje základní informace o podílovém fondu, jeho výkonnost a riziku. Cílem scoringu je stanovení pořadí otevřených podílových fondů na...

SDR

Special Drawing Rights - zvláštní práva čerpání - je účetní jednotkou používanou pro operace MMF a také představuje doplňkové rezervní aktivum v mezinárodním finančním systému, neboť ztělesňuje...

Sektor držby peněz

Všechny institucionální jednotky mimo centrální vládu (S.1311) a sektor měnových finančních institucí (S.121 a S.122) podle klasifikace ESA95.

Sektor měnově neutrální

Institucionální sektor, který je tvořen sektorem centrální vlády (S.1311) podle klasifikace ESA95.

Sektor tvorby peněz

Všechny institucionální jednotky náležející do sektoru centrální banka (S.121) a sektoru ostatních měnových finančních institucí (S.122) podle klasifikace ESA95.

Sekundární trh

Segment trhu cenných papírů, na kterém dochází k redistribuci dříve emitovaných cenných papírů mezi nové vlastníky. Sekundární trh cenných papírů je možné dělit na burzovní a mimoburzovní trhy...

Sekuritizace

Sekuritizace představuje významný trend na světových finančních trzích, při němž dochází ke zvyšování financování podnikatelských aktivit prostřednictvím kapitálových trhů a k relativnímu snižování...

SKD

Systém krátkodobých dluhopisů, provozovaný Českou národní bankou (ČNB), který zajišťuje samostatnou evidenci dluhopisů se splatností do jednoho roku a vypořádací systém obchodů s dluhopisy vedenými v...

Sledované úvěry

Sledované úvěry představují pohledávky s nejnižší mírou úvěrového rizika, u kterých je vysoká pravděpodobnost splacení, jsou zpravidla po splatnosti 30 až 90 dní.

Solventnost

Schopnost pojišťovny nebo zajišťovny trvale zabezpečit vlastními zdroji úhradu závazků z pojišťovací nebo zajišťovací činnosti. Pojišťovny (zajišťovny) ji povinně vypočítávají a vykazují orgánu...

Speciální fond

Fond kolektivního investování, který nesplňuje požadavky práva Evropských společenství.

Squeeze-out

Postup umožňující akcionáři, který získá stanovený podíl na základním kapitálu nebo hlasovacích právech akciové společnosti, získat akcie ostatních akcionářů bez jejich souhlasu; podmínkou takového...

Standardní investor

Standardní (běžný) investor připouští vyšší míru rizika než investor konzervativní, jeho cílem je růst hodnoty majetku ve střednědobém až dlouhodobém horizontu. Jeho portfolio se skládá z akcií (40...

Standardní úvěry

Standardní úvěry představují nerizikové pohledávky banky, u nichž nejsou pochyby, že budou plně splaceny.

Statut

Dokument, který musí být vydán pro každý fond kolektivního investování. Obsahuje informace o způsobu investování fondu kolektivního investování a další informace nezbytné pro investory k přesnému a...

Statut penzijního fondu

Základní dokument, který upravuje zásady činnosti, investiční politiku a hospodaření penzijního fondu; stanoví kromě jiného také zásady pro použití ročního zisku penzijního fondu

Stavební výroba

Stavební výroba zahrnuje stavební práce prováděné podniky s převažující stavební činností. Patří sem podniky s 20 a více zaměstnanci, za které se údaje zjišťují výkazy, a podniky do 19 zaměstnanců...

Strukturální saldo vládního sektoru

Strukturální saldo vládního sektoru je cyklicky očištěné saldo vládního sektoru upravené o mimořádné jednorázové operace, které zachycuje strukturální nastavení fiskální politiky.

Subjekty kolektivního investování

Subjekty, jejichž výhradním předmětem činnosti je kolektivní investování kapitálu získaného od veřejnosti a jejichž podílové jednotky jsou na žádost podílníků odkoupeny nebo vyplaceny přímo nebo...

SWIFT

SWIFT (Society for Worldwide Financial Telecommunications) je společnost pro celosvětové finanční telekomunikace plně vlastněná členskými bankami. Společnost provozuje mezinárodní komunikační síť,...

Systém SDNS

Systém určený především pro sběr statistických apod. dat od nebankovních subjektů. Systém je orientován na internetové technologie. Veškerá komunikace je šifrována a předávané zprávy mohou být...

Technická úroková míra

Úroková míra, kterou pojišťovna používá při kalkulaci pojistného v životním pojištění. Technická úroková míra představuje takové zhodnocení rezervy pojistného životních pojištění, na které má klient...

Technické rezervy

Souhrn závazků pojišťovny vůči pojištěným plynoucí z uzavřených pojistných smluv a z nastalých i budoucích pojistných událostí. Tvořením rezerv v účetnictví pojišťoven v přiměřené výši a jejich...

Termínovaný vklad

Termínové vklady, též termínované vklady, jsou depozita formovaná vkladatelem jednorázově obvykle větší zaokrouhlenou částkou. Výše vkladu se během smluvně dohodnutého období nemění a dispozice...

Tier 1

Tier 1 je část kapitálu banky, představuje součet splaceného základního kapitálu zapsaného v obchodním rejstříku, splacené emisní ažio, povinné rezervní fondy, ostatní rezervní fondy ze zisku (bez...

Tier 2

Tier 2 je část kapitálu banky tvořená rezervami (do výše 1,25% rizikově vážených aktiv /RVA/), podřízeným dluhem A (do výše 50% Tier 1) a ostatními kapitálovými fondy.

Toková data

Toková data představují hodnoty, které jsou vztaženy k celému období a počítají se jako rozdíly stavů ke konci aktuálního a předcházejícího období očištěné o tzv. netransakční vlivy, tj. vlivy které...

Transmisní mechanismus měnové politiky

Transmisním mechanismem měnové politiky se rozumí řetězec ekonomických vazeb, který umožňuje, aby změny v nastavení měnověpolitických nástrojů vedly k žádoucím změnám inflace. Počátkem transmisního...

Tržby v maloobchodě

Tržby v maloobchodě, vč. prodeje a oprav motorových vozidel a prodeje pohonných hmot zahrnují celkové tržby za zboží, vlastní výrobky a služby vč. DPH, zjišťované na základě šetření u klientů.

Tržní kapitalizace

Používá se jako obchodovatelná emise násobená aktuálním tržním kurzem (na burze), např. důležité akciové společnosti, popř. jako celkový objem obchodovatelných papírů na určité burze v kurzové...

Tržní likvidita

Míra schopnosti účastníků trhu realizovat finanční transakce s aktivy daného objemu bez toho, že by způsobili výraznou změnu v jejich cenách.

Tržní manipulace

Jednání, které je způsobilé zkreslit představu účastníků kapitálového trhu o hodnotě investičního instrumentu, jenž je nebo má být přijat k obchodování na veřejném trhu, o nabídce tohoto instrumentu...

Tržní rizika

Tržní rizika jsou rizika ztráty banky vyplývající ze změn cen, kurzů a sazeb na finančních trzích. Jedná se o souhrnný pojem pro úrokové, měnové, akciové riziko a jiná rizika spojená s pohybem...

Tržní riziko

Též systematické riziko. Vyplývá ze specifik a vývoje celé ekonomiky, a proto je společné všem finančním instrumentům v rámci dané ekonomiky.

UCITS

Fondy určené k veřejné distribuci s přesným omezením investic a pravidel rozložení rizika. Investují do cenných papírů registrovaných na veřejných trzích v souladu se směrnicí z roku 1985 o...

Úhrada

Úhradou se rozumí operace prováděná na základě příkazu, který dal plátce své bance za účelem převedení peněžních prostředků ve prospěch příjemce.

Úvěr

Smlouvou o úvěru se zavazuje věřitel (např. banka), že na požádání dlužníka poskytne v jeho prospěch peněžní prostředky do určité částky, a dlužník se zavazuje poskytnuté peněžní prostředky vrátit a...

Úvěrová instituce

Právnická osoba, jejíž činnost spočívá v přijímání vkladů od veřejnosti a v poskytování úvěrů anebo osoba oprávněná k vydávání elektronických peněžních prostředků. V ČR pojmu úvěrová instituce...

Úvěrové riziko

Úvěrové riziko je riziko ztráty banky vyplývající ze selhání smluvní strany tím, že nedostojí svým závazkům podle podmínek smlouvy, na základě které se banka stala věřitelem smluvní strany.

Úvěry finančnímu sektoru

Úvěry poskytnuté finančnímu sektoru, tj. finančním korporacím (kromě ČNB a obchodních bank), které se zabývají převážně finančním zprostředkováním nebo pomocnými finančními aktivitami. Finanční...

Úvěry nefinančnímu sektoru

Úvěry poskytnuté podnikovému sektoru, tj. korporacím, jejichž základní činnost spočívá ve výrobě zboží a v poskytování nefinančních služeb (tj. služeb mimo peněžnictví a pojišťovnictví). Do sektoru...

Úvěry obyvatelstvu

Úvěry poskytnuté obyvatelstvu, tj. zaměstnancům získávajícím důchod ve formě náhrad zaměstnancům. Dále do sektoru obyvatelstva patří příjemci důchodu z vlastnictví, příjemci dávek důchodového...

Úvěry vládnímu sektoru

Úvěry poskytnuté vládnímu sektoru, tj. institucionálním jednotkám, které jsou netržními výrobci a jejichž produkce je financována povinnými platbami od jednotek z ostatních sektorů. Patří sem...

Úvěry živnostem

Úvěry poskytované živnostem, tj. osobám samostatně podnikajícím a pracujícím s placenými zaměstnanci.

Uzavřený podílový fond

Podílový fond, u něhož je stanoven minimální počet vydaných podílových listů a je stanovena doba, po kterou budou podílové listy vydávány. V průběhu stanovené doby trvání fondu nemá podílník právo na...

Value at risk

Velikost ztráty s předdefinovanou pravděpodobností za určité období držení současného portfolia, kterou může banka utrpět při nepříznivém vývoji tržních faktorů (např. úrokových sazeb, měnových kurzů...

Vázaný pojišťovací zprostředkovatel

Kategorie pojišťovacího zprostředkovatele. Vykonává zprostředkovatelskou činnost v pojišťovnictví jménem a na účet jedné nebo více pojišťoven. V případě nabídky pojistných produktů více pojišťoven...

Vážená klasifikace

Vážená klasifikace vyjadřuje stupeň rizikovosti úvěrů, tj. pravděpodobnost jejich nesplacení. Ukazatel se odvozuje z objemu klasifikovaných úvěrů a představuje součet 1 % z objemu sledovaných úvěrů,...

Vklad

Jakékoli svěřené peněžní prostředky, které představují závazek úvěrové instituce vůči vkladateli na jejich výplatu.

Vklady s dohodnutou splatností

Vklady, které nemohou být klienty vybrány před uplynutím předem stanovené doby splatnosti.

Vklady s výpovědní lhůtou

Vklady, které mohou být klienty vybrány až po uplynutí předem sjednané výpovědní lhůty od okamžiku oznámení úmyslu vklad vybrat.

Volný pohyb služeb

Jeden ze základních institutů práva ES, projev principu volného pohybu osob, služeb a kapitálu (čl. 49 - 55 Smlouvy o založení Evropského společenství). Představuje plnění či výkony, poskytované na...

Volný trh

Trh s investičními nástroji organizovaný burzou cenných papírů nebo organizátorem mimoburzovního trhu, který není regulovaným trhem. Podmínky pro přijetí investičního nástroje na volný trh stanoví...

Výhradní pojišťovací agent

Kategorie pojišťovacího zprostředkovatele. Vykonává zprostředkovatelskou činnost v pojišťovnictví jménem a na účet jedné pojišťovny, je vázán vnitřními předpisy pojišťovny. Bylo-li tak dohodnuto, je...

Výjimky z plnění cíle

Instituce výjimek vyvazujících centrální banku ze závazku plnit inflační cíl je využívána v režimu flexibilního cílování inflace v situacích, kdy dochází k velkým nárazovým změnám exogenních faktorů...

Výkon práva usazování (svoboda usazování)

Jeden ze základních institutů práva ES, projev principu volného pohybu osob, služeb a kapitálu (čl. 43 - 48 Smlouvy o založení Evropského společenství). Představuje výkon činnosti podnikatelského...

Výkonnost fondu

Ukazatel (obvykle v procentech) vyjadřující zhodnocení majetku fondu za příslušné časové období. Předchozí výkonnost fondu může být pro investora vodítkem, avšak nezaručuje stejnou výkonnost v...

Výluka z pojištění

Nahodilé skutečnosti, které v rámci konkrétní pojistné smlouvy nejsou pojistnými událostmi. Pojistná smlouva nebo pojistné podmínky mohou definovat výluku, tj. stanovit podmínky, za kterých nevzniká...

Vypořádání obchodů s investičními nástroji

Splnění závazků z uzavřeného obchodu s investičními nástroji. Splnění závazků z obchodu s investičními nástroji zahrnuje dodání investičních nástrojů kupujícímu a zaplacení kupní ceny prodávajícímu....

Výše nákladů ve vztahu k majetku zákazníka na účtu

Ukazatel výše nákladů ve vztahu k majetku zjišťuje, jaké výše dosahuje poměr mezi veškerými náklady, které zákazník zaplatil obchodníkovi, k jeho průměrnému čistému majetku. Obvykle se používají tři...

Vzájemně uznávané činnosti

Bankovní činnosti, které mohou úvěrové instituce nebo finanční instituce, jež mají povolení (licenci) k výkonu bankovních činností na území jednoho členského státu EU, vykonávat na území jiného...

Warrant

Kontrakt, který umožňuje jeho držiteli zakoupit akciový kapitál. Svým obsahem se podobá dlouhodobé opci, zní však na nové emise akcií, zatímco opce jako taková se vypisuje na již existující akcie.

Zahraniční obchod

Po vstupu České republiky do Evropské unie je zahraniční obchod ČR souhrnem vnitrounijního obchodu (tj. obchodu se členskými státy EU) a obchodu se třetími zeměmi. Statistika zahraničního obchodu je...

Zahraniční zadluženost

Zahraniční zadluženost zachycuje finanční pasiva rezidentů vůči nerezidentům se smluvně stanovenou lhůtou splatnosti.

Zajištěný fond

Fond, který garantuje určitý minimální výnos nebo návratnost části nebo celé jistiny (obvykle od 90 do 100 %).

Zajišťovna

Právnická osoba, které bylo uděleno povolení opravňující ji k provozování zajišťovací činnosti. Činnost zajišťoven se od pojišťoven liší tím, že nepřebírají riziko od pojištěných, ale od pojišťoven...

Zastoupení (reprezentace) zahraniční banky

Organizační složka zahraniční banky, která se nezapisuje do obchodního rejstříku a která na území ČR nepodniká ani neuzavírá obchody, ale pouze zprostředkovává styk mezi zastupovanou zahraniční...

Zátěžové testy

Kvantifikace odhadovaných ztrát, ke kterým by došlo v důsledku realizace extrémních, ale možných scénářů šoků do finančního systému jako celku (makrozátěžové testy) nebo individuální instituce...

Zelená karta

Mezinárodní doklad o existenci pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla. Zelená karta umožňuje vstup a provoz vozidla na území cizího státu zapojeného v systému zelené karty bez...

Změna bankovní licence

Rozhodnutí ČNB vydané na žádost banky nebo z vlastního podnětu jako jedno z opatření k nápravě. Změna bankovní licence spočívá ve zúžením nebo rozšíření výčtu činností, k jejichž výkonu je banka...

Zprostředkovatelská činnost

Odborná činnost v pojišťovnictví spočívající zejména v předkládání návrhů na uzavření pojistných smluv nebo zajistných smluv, provádění přípravných prací směřujících k uzavření těchto smluv, uzavření...

Ztrátové úvěry

Ztrátové úvěry představují pohledávky s nejvyšší mírou rizika, u kterých je splacení pohledávky nemožné. Tyto úvěry jsou zpravidla po splatnosti více než 1 rok.

© 2015, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!