Komplexní služby pro podnikatele

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Menu

Začátek podnikání

Druhy obchodních společností

23. 8. 2017

Obchodní společnost je společností právnickou, založenou za účelem podnikání. Veškeré obchodní společnosti mají společné, že se zapisují do obchodního rejstříku a vznikají dnem zápisu. V rámci...

Založení obchodních společností

22. 8. 2017

Založení obchodní společnosti nemusí pro Vás být náročným procesem, pokud víte, jak na to. Máte dvě možnosti, buď se obrátíte na některého z právníků, což pro Vás bude znamenat mnohdy nemalé...

Jak založit s.r.o.?

21. 8. 2017

Společnost s ručením omezením je založena dnem, kdy dojde k uzavření společenské smlouvy mezi zakladateli společnosti. Pokud však budete společnost zakládat sami, pak se nebude jednat o společenskou...

Jak založit a.s.?

20. 8. 2017

Akciová společnost může být založena s veřejným, nebo neveřejným úpisem. V případě veřejného úpisu musí činit minimální vklad investorů 20 000 000 Kč. U neveřejného úpisu činí základní minimální...

Jak založit v.o.s.?

19. 8. 2017

Založení veřejné obchodní společnosti je v porovnání s ostatními obchodními společnostmi jednodušší. U v.o.s. Vám totiž odpadá skládání základního vkladu. Společnost však nezaložíte sami. Vždy...

Jak založit k.s.?

18. 8. 2017

Založení komanditní společnosti je výhodné pro podnikatele, kteří nechtějí investovat velkou částku do počátečního kapitálu. U k.s. totiž postačí vklad ve výši 5 000 Kč. Stejně, jako v případě...

Legislativní požadavky při zahájení podnikání

17. 8. 2017

Živnostenský list neboli oprávnění si může zřídit de facto každý. V každém případě jsou určitá pravidla, která budoucí podnikatel musí splňovat.   Těmi pravidly jsou: Fyzická osoba,...

Přechod z OSVČ na právnickou osobu

16. 8. 2017

Při úvaze nad změnou právní formy podnikání je třeba dobře rozmyslet, jakou obchodní společnost budete zakládat, co tím vlastně sledujete a jaké důsledky se změnou souvisí.  Nelze opominout...

Zápis do obchodního rejstříku

15. 8. 2017

 Obchodní rejstřík je veřejný seznam zákonem stanovených informací o podnikatelích (především o obchodních společnostech). Rejstřík je přístupný na www.justice.cz. Do obchodního rejstříku se...

Ready made společnost

14. 8. 2017

Ready-made společnost neboli předzaložená společnost je firma, která je zapsaná v obchodním rejstříku, má název, sídlo, jednatele, identifikační číslo a také plně splacený základní kapitál....

Firemní kultura

13. 8. 2017

Nevíte, co je to firemní kultura? Netušíte, co si pod tímto pojmem představit? Právě pro vás je určen tento článek, který se bude snažit vše objasnit.    Co je firemní...

Typy obchodních společností

12. 8. 2017

Obchodní společnost je právnická osoba založená za účelem podnikání a dosažení zisku. Obchodní společnost může založit jak fyzická, tak i další právnická osoba. V případě jednoho zakladatele se...

Organizační struktura společnosti/podniku

11. 8. 2017

Organizace může být chápána jako: instituce – objekt, kde základními prvky jsou lidé vlastnost instituce – stupeň nebo míra organizovanosti aktivita – proces organizování ...

Hodnoceni podnikatelského prostředí Světovou bankou

10. 8. 2017

Světová banka vydává všeobecně respektovanou studii „Doing Business“ která obsahuje žebříček zemí podle toho, jaké „přátelské“ podmínky pro podnikání vytváří. Pro investory je to podstatná informace...

Živnost a podnikání, Odpovědný zástupce

9. 8. 2017

Podle živnostenského zákona se živnost formuluje následovně: „Živností je soustavná činnost provozována samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek...

Slabé stránky malého a středního podnikání

8. 8. 2017

Některé specifika malého a středního podnikání jsou zároveň slabými stránkami. Zde uveďme ty nejdůležitější:   Nekompetentní řízení Typickým zakladatelem podniku je podnikatel, který dobře...

Firma holdingového typu

7. 8. 2017

Holdingová forma je vnitroorganizačním řešením korporace. Velký rozmach tohoto typu firem je zaznamenán až v posledních 20. letech v souvislosti s vlnou fúzí, koncentrace a zakládání společných...

Integrace korporací

6. 8. 2017

Produkt podniku prochází různými kroky, než je dopraven ke spotřebiteli. Celý proces jde od zpracování surovin, součástí produktu, vytvoření podskupin k montáži produktu a jeho distribuci. V tomto...

Činnosti, které souvisí se založením podniku

5. 8. 2017

Se založením podniku je spojena řada činností a rozhodnutí, které musí budoucí podnikatel udělat. Samozřejmě, že prvním velkým rozhodnutím je stát se podnikatelem. K tomu samozřejmě můžou vést...

Obchodní majetek společnosti

4. 8. 2017

Pod pojmem obchodní majetek podnikatele, který je fyzickou osobou, se rozumí majetek, který podnikateli patří a slouží k podnikání. Jde například o věci, pohledávky a jiná práva a penězi ocenitelné...

Třídění podniku

3. 8. 2017

Třídění podniku je možné z více hledisek. Podniky jsou členěny do různých tříd, podle vlastnosti, kterou mají společnou s ostatními podniky – např. právní forma, sektor národního hospodářství,...

Analýza vnějšího okolí podniku (SLEPTE)

2. 8. 2017

K tomu, aby podnik byl úspěšný, musí být jeho strategie konzistentní s okolím. Podnik dosáhne lepších výsledků pouze tehdy, podaří-li se mu vytvořit soulad mezi jeho strategií a okolím. Pro...

Základní faktory podnikové kultury

1. 8. 2017

 Podniková kultura je souborem hodnot, norem, vzájemných očekávání, způsobu chování a sdělování, vztahů, představ a vyjadřuje typické chování a uvažování pracovníků. Pracovníci tyto principy a...

Kdy je nutný odpovědný zástupce?

31. 7. 2017

Odpovědný zástupce je fyzická osoba, kterou ustanovil podnikatel, aby odpovídala za řádný provoz živnosti a dodržování živnostenských a právních předpisů. Provozování živnosti prostřednictvím...

Druhy akcií

30. 7. 2017

Akcie je cenný papír, který držiteli (majiteli) potvrzuje, že vložil majetkový podíl do akciové společnosti. S držením akcií jsou spojeny různá práva jako právo podílet se na zisku společnosti formou...

Návrh na zápis do obchodního rejstříku

29. 7. 2017

Formulář návrhu na zápis nebo zápis změny je složen ze dvou částí. V procesní části návrhu, společné pro všechny právní formy, jsou uvedeny: rejstříkový soud, kterému je návrh určen ...

Podnikatelské prostředí – které faktory působí na váš podnik?

28. 7. 2017

Analýza vnitřních faktorů podniku Analýza vnitřního prostředí podniku tedy blíže definuje jeho schopnosti a zde přichází na řadu propojení s analýzou obecného a oborového okolí podniku, která říká,...

Založení společnosti vs. vznik společnosti

27. 7. 2017

Obchodní společnost je založena společenskou smlouvou (pokud je společnost založena více osobami) a zakladatelskou smlouvou v případě jednoho zakladatele. Podpisy zakladatelů musí být úředně ověřeny...

Podmínky pro získání živnostenského oprávnění

26. 7. 2017

Podle živnostenského zákona je živnost soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek, které určuje zákon.   Všeobecné...

Kapitálová vs. osobní společnost

25. 7. 2017

Obchodní společnost je právnická osoba založená za účelem podnikání více osob.   Obchodní společnosti můžeme dělit na kapitálové a osobní. Kapitálové společnosti Mezi kapitálové obchodní...

Výběr právní formy a jednotlivé výhody

24. 7. 2017

Při začátku podnikání je důležitým rozhodnutím výběr právní formy. Každá forma podnikání má svá znaky - výhody i nevýhody. Volba formy podnikání není samozřejmě konečná a lze ji kdykoliv během...

Jakou nejkratší dobu může trvat založení firmy?

23. 7. 2017

Máte skvělý podnikatelský záměr, pro který je třeba založit společnost ručením omezeným? Bohužel musíte v naší zemi počítat s tím, že k založení firmy nedojde v řádu dnů, ale spíše týdnů. S jakou...

Jak založit evropskou společnost

22. 7. 2017

Evropská společnost (evropská akciová společnost, Societas Europaea, SE) je nadnárodní forma obchodní společnosti, která může působit napříč státy Evropské unie. S evropskou společnosti se obvykle...

Založení nové firmy online

21. 7. 2017

K založení nové společnosti online je potřeba pouze jeden ověřený podpis od majitele a jeden od jednatele. Jeden z majitelů založí bankovní účet a složí na něj základní kapitál. Základní kapitál...

Klady a zápory založení a.s. v ČR

20. 7. 2017

Akciová společnost je obchodní společnost. Její kapitál je rozdělen na obchodovatelné akcie, které se kupují a prodávají na kapitálových trzích. Nákupem akcie se člověk stává akcionářem a získává...

Splácení vkladů před vznikem obchodních společností

19. 7. 2017

Obchodní společnosti, které jsou zakládány více než jednou osobou, se zakládají společenskou smlouvou podepsanou všemi zakladateli. Výjimky může stanovit zákon. Jestliže se jedná o společenskou...

Jak koupit firmu?

18. 7. 2017

Jistě jste slyšeli o tom, že firmy se naprosto běžně prodávají. Víte ale, že se prodávají také firmy, které byly pouze za tímto účelem založeny? Jde o tzv. ready made firmy a obchod s nimi poměrně...

Jak založit družstvo

17. 7. 2017

Družstvo je právnická osoba, podobná obchodní společnosti typu s.r.o. nebo a.s. V dnešním článku se zaměříme na její založení. Dozvíte se, co vše k němu potřebujete, zda je finančně nákladné a jak...

Jak založit komanditní společnost

16. 7. 2017

Komanditní společnost je právnická osoba, jejíž členy jsou komanditisté a komplementáři. Zatímco komanditisté ručí do výše svého vkladu - minimálně 5 000 Kč, komplementáři za své závazky...

Statutární orgány obchodních společností

15. 7. 2017

Statutární orgán můžeme definovat jako osobu, která zastupuje společnost navenek a rozhoduje o důležitých věcech/činnostech uvnitř firmy. Statutární orgán povinně vytváří většina obchodních...

Stanovy - vnitřní předpisy právnických osob

14. 7. 2017

Stanovy jsou vnitřními předpisy obchodních společností, které se jinak označují také jako statut nebo organizační řád. V praxi se s nimi nejčastěji setkáváme u společností s ručením omezeným, u...

Podmínky podnikání na koncesi

13. 7. 2017

Koncese v obecném pojetí znamená subjektivní právo. V případě podnikání se setkáváme s koncesí ve smyslu koncese k živnosti, která opravňuje k provozování určitých činností. Ty jsou přesně...

Založení s.r.o. v Německu

12. 7. 2017

Společnost s ručením omezeným je jako právní forma hojně rozšířena nejen v České republice, ale také v sousedním Německu. Jestliže chystáte expanzi do zahraničí a právě Německo vnímáte jako zemi...

Jak začít podnikat v zemědělství

11. 7. 2017

Podnikání v zemědělských oborech se řídí zákonem č. 252/1997 Sb., o zemědělství. Hned na začátku je potřeba si uvědomit, že k některým činnostem není vůbec potřeba zařizovat živnostenské...

Co je to franšíza?

10. 7. 2017

Slovo franšíza představuje model podnikání, ve kterém jsou práva používat obchodní značku a know-how dané společnosti poskytnuta na základě licence jinému podnikatelskému subjektu. Licence...

Založení společnosti na klíč

9. 7. 2017

Máte obavy ze založení vlastní společnosti svépomocí, nechte si založit společnost na klíč. Založení společnosti na klíč za pomoci specializované organizace je rychlé a ekonomické. Co je to...

Založení offshore společnosti

8. 7. 2017

Offshore společnost je společnost založená v ostrovních státech, které jsou pro nás více známé jako daňové ráje, a je využívána především ke dvěma účelům. Jedním z nich je anonymita vlastnictví a...

Podnikání cizinců v ČR

7. 7. 2017

Začátek podnikání osob cizinců ze zemí Evropské unie a tzv. přidružených zemí, kterými jsou Norsko, Lichtenštejnsko, Island a Švýcarsko probíhá za stejných podmínek, za kterých začíná v Česku...

Zakladatelská smlouva u akciové společnosti

6. 7. 2017

Akciová společnost může být založena jedním, ale i několika zakladateli. Pokud založí akciovou společnost jeden akcionář, podepisuje zakladatelskou listinu. Založit akciovou společnost může i...

Přílohy k návrhu na zápis s.r.o. do obchodního rejstříku

5. 7. 2017

Ten, kdo zakládá společnost s ručením omezeným, musí k návrhu na zápis této společnosti dokládat tyto přílohy: 1)     Doklad o založení – dokládá se společenská smlouva nebo také zakladatelská...

© 2019, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!