Komplexní služby pro podnikatele

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Menu

Podnikání obecně

Mýty o podnikání

6. 1. 2017

Málokterá lidská činnost je opředena tolika mýty a polopravdami jako právě podnikání. Jsou vytvářeny především nepodnikatelskou a proto zcela neinformovanou veřejností, zcela bez odpovídající...

Co je to podnikání?

5. 1. 2017

Podnikáním rozumíme soustavnou samostatnou činnost určité osoby provozovanou za účelem dosažení zisku. Obchodní zákoník ČR definuje ve svém paragrafu 2 podnikání jako soustavnou činnost prováděnou...

Podnikání při studiu

4. 1. 2017

  Z jakého důvodu jste se rozhodli pro studium na vyšší odborné škole (VOŠ), či vysoké škole (VŠ), ať už se jedná o formu prezenční, dálkovou, nebo distanční? Nebyl jeden z důvodů zvýšit si...

Podnikání při zaměstnání

3. 1. 2017

    Podnikání při zaměstnání. Příjemná forma přivýdělku k vašemu příjmu na živnostenský list. K výhodám se ale vážou také jisté povinnosti. O nich a nejen o nich hovoří tento...

Specifika rodinného podniku

2. 1. 2017

Po roce 1989 se opět dostala do povědomí tradice rodinných firem a rodinného podnikání. Na otázky, jak se liší od ostatních subjektů, v čem je takové podnikání výhodné a jak jsou rodinné firmy...

Společenská odpovědnost firem

1. 1. 2017

Zkratka CSR vychází z anglických slov Corporate Social Responsibility. V zelená knize Evropské komise je CSR definována jako společenská odpovědnost firem, která dobrovolně integruje sociální a...

Specifika a výhody a nevýhody malých, středních a velkých podniků

31. 12. 2016

Dělení podniků na malé, střední a velké není ničím jednoduchým. Nejčastěji se setkáme s dělením podle počtu zaměstnanců, které firma má. Malé podniky zaměstnávají maximálně 50 lidí, střední 50-500, a...

Sdružení podnikatelů

30. 12. 2016

Sdružení podnikatelů a živnostníků je zaměstnavatelským svazem soukromých podnikatelů převážně malého a středního stavu. Cílem je prosazovat a obhajovat zájmy členů sdružení, poskytovat jim podporu a...

Jak funguje franchising a jaká jsou jeho úskalí?

29. 12. 2016

Velké nadnárodní korporace, sítě prodejen, známá a stálá obchodní známka. Tím vším se franchising prezentuje zákazníkům. Jeho skutečná podstata z podnikatelského hlediska, způsob fungování a...

Ochrana hospodářské soutěže

28. 12. 2016

Při snaze dosažení hospodářských výhod dochází mezi podniky k hospodářské soutěži. Pravidla pro hospodářskou soutěž vymezuje obchodní zákoník v § 41 – 43 a jsou platné pro fyzické i právnické osobě....

Co znamená pojem podnikatel a podnik?

27. 12. 2016

Podnikáním se ve smyslu zákona rozumí soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku. Podle zákona je také vymezen pojem...

Jaké mohou být cíle podnikání?

26. 12. 2016

Existuje mnoho důvodů, proč lidé přemýšlejí o založení vlastního podniku. Touží po osobní nezávislosti, příležitosti dělat něco, co člověka baví, nebo vybudovat svůj podnik, který bude známkou...

Proces přeměny obchodních společností

25. 12. 2016

Přeměna obchodní společnosti s sebou vždy nese několik výhod a nevýhod. Pod tento pojem se současně také schovává hned několik procesů, ke kterým dochází při právním spojování či rozdělování podniků....

V čem spočívá kouzlo coworkingu?

24. 12. 2016

Provozujete vlastní firmu? V mnoha případech se dnes začíná podnikat v samotě vlastního bytu, bez nutnosti pronajímat si kanceláře nebo další prostory. Počítač v mnoha případech supluje veškeré...

Co je to lobbing? Jak ho může využívat vaše firma?

23. 12. 2016

Když se dnes o někom řekne, že je to lobbista, jde většinou o označení hanlivé, které souvisí s korupcí. Tak je tomu alespoň v našich poměrech. Přitom původ tohoto označení znamená pouze...

Co je to mystery shopping?

22. 12. 2016

Možná jste v poslední době zaregistrovali stále častěji se vyskytující pojem mystery shopping, pro který zatím nebyl vymyšlen český ekvivalent. Přitom by možná tento výzkum trhu pomohl i vaší...

Jaké jsou formy podnikání v zahraničí?

21. 12. 2016

Je vám český trh už příliš malý a rádi byste pronikli na trhy zahraniční? Víte, jakým způsobem to můžete učinit? Na výběr máte hned několik různých možností, jak na cizí trhy proniknout. Liší...

K čemu slouží obchodní komory?

20. 12. 2016

V zájmu státu je vždy podporovat podnikatelské prostředí. Jednou z metod pomoci a podpory jsou také různé hospodářské komory. O účast v nich můžete usilovat třeba právě vy! Díky hospodářské...

Co je to sociální podnikání a jakou má podporu?

19. 12. 2016

Hlavním účelem podnikání je vždy vytváření zisku a nejinak je tomu i u podnikání sociálního. Dalším cílem tohoto podnikání je ale navíc vytváření míst pro ty, kdo by se jinak zaměstnali velmi...

Jaké instituce podporují rozvoj malého a středního podnikání?

18. 12. 2016

Od devadesátých let minulého století vznikají v České republice různé podpůrné organizace, které mají za svůj cíl podpořit podnikání a pomoc podnikatelům čelit tlaku konkurenčních...

Jaké jsou funkce (činnosti) podniku? (výrobní, prodejní, zásobovací atd.)

17. 12. 2016

Své cíle uskutečňuje podnik svou činností. Činnosti podniku se liší podle charakteru podniku (výrobní, poskytující služby), odvětví (průmyslové, zemědělské, stavební, obchodní, smíšené), velikosti...

Odlišnost cílů velké společnosti a malého podniku

16. 12. 2016

Velká společnost (korporace) Ve velkých společnostech dochází k oddělení vlastnictví od řízení (akcionáři na valné hromadě volí představenstvo, které pak jmenuje vrcholové manažery), což se...

Ocenění podniku jako celku

15. 12. 2016

Celkovou hodnotu podniku potřebujeme znát např. při jeho prodeji, koupi, vstupu nových společníků, vypořádání s vystupujícím společníkem, fúzi, transformaci, dědictví. Celková hodnota podniku však...

Vlastnosti úspěšného podnikatele

14. 12. 2016

Budu podnikat a stanu se nezávislým a bohatým. Ten, kdo si již vyzkoušel podnikání na vlastní kůži, se po přečtení úvodního řádku jistě právem pousmál. Ti co čekají, že během podnikání rychle...

Služby, jejich povaha a odvětví služeb

13. 12. 2016

Službu lze definovat jako jakýkoliv akt, nebo výkon, který může jedna strana nabídnout jiné straně a který je svojí podstatou nehmotný a nevede ke změně vlastnictví čehokoliv. Služba může být, ale...

Porozumění tvorbě cen

12. 12. 2016

„ Média jsou všude kolem nás.“ Stejně tak ceny nás neustále nutí být ostražitými. Za veškeré služby a hmotné zboží se dnes platí. Jedná se o prostou směnu peněz za zboží, či služby. Populace je...

Majetková výstavba podniku

11. 12. 2016

Každý podnikatel potřebuje k provozování jeho vybrané živnosti potřebné hospodářské prostředky – stroje, budovy, suroviny na výrobu, dopravní prostředky apod. Aby podnikatel tyto prostředky...

Funkce ceny na trhu

10. 12. 2016

V ekonomické teorii je cena definována jako specifická forma směnné hodnoty. V praxi se jedná o peněžní částku, která je sjednaná při nákupu a prodeji zboží.   Ceny v podmínkách tržního...

Co je podnikání na bázi tzv. joint ventures

9. 12. 2016

Zejména v devadesátých letech začaly do naší země hromadně pronikat firmy ze zahraničí, které zde chtěly působit. Nejlepší cestou, jak se uchytit na cizím trhu, je vždy spojení s domácí firmou....

Jak je možné spojit dvě společnosti?

8. 12. 2016

Svět podnikání je velmi živý. Jedna firma vzniká, další zaniká, mnohé se spojují, silnější požírá slabšího… Pokud založíte firmu, je pravděpodobné, že ve stávající podobě již za několik let nebude...

Druhotná platební neschopnost

7. 12. 2016

Druhotná platební neschopnost je neschopnost dlužníka splácet své závazky i přes úmysl svůj dluh splatit. Dlužník má vůli dluh splácet, ale kvůli platební insolvenci není schopen dostat svým...

Celková zadluženost

6. 12. 2016

Tento ukazatel spadá do sekce ukazatele zadluženosti. Můžeme ji (sekci ukazatelů zadluženosti) také nazývat finanční závislost, debt management. Udávají vztah mezi cizími a vlastními zdroji...

Finanční investice

5. 12. 2016

Pokud mluvíme o investicích, hovoříme o vložení určité hodnoty prostředků do určitých aktivit, které nám přinesou očekávaný výsledek v podobě vyšší budoucí hodnoty (ve většině případů se jedná o...

Finanční kruhy

4. 12. 2016

Finanční kruhy můžeme považovat za ukazatele (případně i osoby), které nám udávají správný směr nebo nám také poskytují odpovědi na otázky, které se týkají nejdůležitějších aspektů podnikání,...

Neveřejný trh cenných papírů

3. 12. 2016

Opět zde vystupují subjekty kupující a prodávající, kteří mezi sebou uzavírají dohody. Prodávající nabízí své cenné papíry kupujícímu, který má s prodávajícím uzavřenou určitou dohodu. Ta může být...

Reálné investice

2. 12. 2016

Pokud mluvíme o investicích, hovoříme o vložení určité hodnoty prostředků do určitých aktivit, které nám přinesou očekávaný výsledek v podobě vyšší budoucí hodnoty (ve většině případů se jedná o...

Trh s cizími měnami

1. 12. 2016

Trhy s cizími měnami jsou specifické trhy, které spadají pod velký segment a to finanční trh. Ten se člení na peněžní trh, kapitálový trh, trh dravých kovů a právě trh s cizími měnami. Poté...

Veřejný trh cenných papírů

30. 11. 2016

Na začátku je důležité vysvětlit, co je to vůbec trh cenných papírů. Vysvětlení je jednoduché. Jedná se o místo, kde dochází k obchodování s cennými papíry a střetává se zde nabídka s poptávkou po...

Co je to mateřská a dceřiná firma?

29. 11. 2016

Často můžete slyšet o některé firmě, že si založila tzv. dceřinou společnost a naopak firma původní bývá označována jako firma mateřská. Víte přesně, proč se takto společnost označuje a jak taková...

Jak probíhá konkurz?

28. 11. 2016

Konkurz není nikdy nic příjemného. Znamená to, že se firma ocitla ve skutečně velkých problémech a že se může snadno stát, že bude její činnost ukončena, a to s velkými ztrátami. Víte, jak vlastně...

Co přináší podnikatelům globalizace?

27. 11. 2016

Globalizace je fenomén, který trvá od osmdesátých let a na kterém se velmi silně podepsal také rozvoj moderních technologií. Právě díky nim je si celý svět bližší a mnohem propojenější....

Podvodné techniky podnikatelů

26. 11. 2016

Česká republika jako by přinášela podvodníkům rozevřenou náruč. Aspoň tak to vypadá, když se podíváme na množství podvodníků v našem státě. Lidé jsou vychytralí a podnikatelé...

K čemu slouží insolvenční rejstřík na internetu?

25. 11. 2016

Začínáte podnikat, nebo se pouštíte do obchodů s neznámým obchodním partnerem? Nebo se vám zdá, že váš partner má snad špatnou platební morálku? Je mnoho důvodů, proč nahlédnout do tzv....

Jakým způsobem podat na sebe návrh na insolvenční řízení?

24. 11. 2016

V některých případech se podnikání nedaří a i podnikatel sám má pocit, že se řítí do něčeho nedobrého. V takových případech může být nejvhodnější podat sám na sebe návrh na insolvenční řízení, což...

Jak komunikovat s dlužníkem a jaké další kroky podnikat?

23. 11. 2016

I když podnikáte s někým prověřeným, velmi často se může stát, že onen dotyčný se dostane do platební neschopnosti a své závazky není schopen, nebo dokonce nechce uhradit. Víte, jak byste měli...

Jak jednat s Ochranným svazem autorským? Kteří podnikatelé jsou mu povinni platit a jak?

22. 11. 2016

Ochranný svaz autorský nepatří mezi podnikateli mezi nejoblíbenější úřady. Jednání s ním a také placení poplatků se však mnozí podnikatelé nevyhnou. Víte, kdo je povinen s tímto úřadem přijít do...

Jak na dlužníky

21. 11. 2016

Zažil to každý, kdo někdy podnikal – dostal objednávku, zboží zajistil, dodal... ale zaplaceno už nedostal. A sám pak řešil problém, kde vzít peníze, které má zaplatit zase pro změnu svým...

Jak fungují fondy typu private equity

20. 11. 2016

Fondy soukromého kapitálu spravují majetek soukromých investorů, bank, penzijních fondů a dalších institucí. Jejich správci hledají zajímavé zhodnocení svěřených prostředků a obvykle investují do...

Vliv zahraničních investic – příležitosti a ohrožení

19. 11. 2016

I když hlavní příliv přímých investic dorazil do České republiky později než třeba do Polska či Maďarska, byl na počátku tisíciletí v přepočtu na obyvatele jedním z nejvyšších na světě a stal se...

Jaká jsou rizika při insolvenčním řízení?

18. 11. 2016

Insolvenční řízení dnes může vyvolat jak věřitel, tak dlužník sám na sebe. Jde však o komplikovaný proces, který může přivodit množství rizik. Víte, nač se během insolvenčního řízení zaměřit,...

Jak má vypadat návrh na insolvenční řízení?

17. 11. 2016

Ocitla se vaše firma ve velkých nesnázích, takže nejste schopni dostát svým závazkům? Jste ve fázi předlužení a vidíte, že vaše společnost spěje nezadržitelně do krachu? Jednou z možností, jak se...

Kdo nese odpovědnost za špatně či pozdě podaný návrh na insolvenci?

16. 11. 2016

Insolvenční řízení neslouží v první řadě pro likvidaci firmy, ale pro uspokojení pohledávek věřitelů. I po jeho skončení může dál firma existovat, navíc ozdravěná. Situaci se vždy vyplatí řešit co...

Převod jmění na společníka

15. 11. 2016

Mezi řadu transformací obchodních společností a družstev patří i převod jmění na společníka. Princip této transformace spočívá v převzetí celé společnosti jedním z hlavních společníků, který...

Světová banka

14. 11. 2016

Dvojznačný přívlastek světová může svádět k úvahám, zda se nejedená o PR článek velebící některou z bank. Přestože však Světová banka není tak známá instituce jako třeba Národní banka (u nás Česká...

K čemu slouží označení ISO?

13. 11. 2016

Informace o tom, od koho nakupujeme a co vlastně nakupujeme, můžeme získat třeba od jiného kupujícího, anebo prostřednictvím nejrůznějších certifikací od důvěryhodných autorit. Jedním...

Jaké jsou české oficiální známky kvality?

12. 11. 2016

Každý z nás si jistě přeje, aby si pořizoval ty nejkvalitnější výrobky. Jak ale poznat, zda se jedná o skutečně kvalitní výrobek, pakliže si ho pořizujeme poprvé? Pro lepší orientaci slouží...

Jak přihlásit pohledávku do konkurzního řízení?

11. 11. 2016

Také se vám stalo, že vám některý z vašich odběratelů nezaplatil? Pakliže byl na tohoto odběratele podán návrh na insolvenční řízení, pak můžete svou pohledávku do insolvenčního řízení přihlásit....

Co je to arbitráž?

10. 11. 2016

Někdy je možné slyšet, že zejména obchodní spory bývají řešeny tzv. arbitrážním soudem, nikoliv příslušným soudem České republiky. Víte přesně, o jaký soud jde, v jakých případech může být použit...

Veřejná a neveřejná nabídka akcií

9. 11. 2016

Založení akciové společnosti je možné dvěma způsoby – na základě veřejné nebo neveřejné nabídky akcií.   Veřejná nabídka akcií Tento způsob se používá v případě, pokud je potřeba...

Mezinárodní obchod

8. 11. 2016

Když se řekne světová ekonomika, společnost si představí nepřehlednou změť všemožných finančních toků, putujících ze státu do státu bez hlubšího smyslu, co na tom, že nebýt komiky, žili bychom...

Odkaz a činy velkého podnikatele

7. 11. 2016

O Tomáši Baťovi toho již bylo řečeno a napsáno mnoho, ale i přesto je důležité si jeho myšlenky a hodnoty připomínat. Tomáš Baťa dosáhl svého nevídaného podnikatelského úspěchu především díky...

Shareholders versus Stakeholders. Kdo jsou a proč se o ně zajímat?

6. 11. 2016

Termín shareholder je překládán jako akcionář. Pojem stakeholder označoval dočasného držitele peněz nebo majetku v oblasti práva a hazardu. V současné době je termín používán v managementu a...

Valuace společnosti. Co ovlivňuje hodnotu?

5. 11. 2016

Obrat, zisk, počet věrných zákazníků, růst firmy... Ocenění, nebo-li valuace společnosti není pevně stanovená finanční věda, která by se zakládala na přesně daných pravidlech. Ekonomové a...

Zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů společnosti

4. 11. 2016

Zvýšení základní kapitálu z vlastních zdrojů může být uskutečněno na základě rozhodnutí valné hromady společnosti po schválení řádné nebo také mimořádné účetní závěrky. Dalším předpokladem zvýšení...

Emise cenných papírů u akciové společnosti

3. 11. 2016

Akciová společnost je specifická tím, že její majetek se dělí na podíly neboli akcie. Pod spojením emise cenných papírů si můžeme představit vydání akcií do oběhu, které vede k navýšení finančních...

Dozorčí rada a její funkce

2. 11. 2016

Dozorčí radu dle obchodníku zákoníku mohou zřizovat všechny kapitálové obchodní společnosti, tedy akciová společnost a společnost s ručením omezeným. Dozorčí rada se tak řadí mezi tři základní...

Valná hromada u obchodních společností

1. 11. 2016

Valná hromada je zpravidla nejvyšším orgánem u obchodních společností. Dle podmínek definovaných v obchodním zákoníku ji povinně vytváří společnost s ručením omezeným a akciová společnost. Funkce...

GIS - pomocník při evidenci nemovitostí

31. 10. 2016

Slyšeli jste již o pojmu GIS? GIS neboli geografické informační systémy zahrnují produkty firmy ESRI (ArcGIS, ArcView). GIS je program založený na počítačích a sběru geodat. Součást...

Klastry aneb silná seskupení firem

30. 10. 2016

Klastr je seskupení firem daného odvětví. Důvod vzniku je jednoduchý, jde o posílení konkurenceschopnosti. Jsou místně koncentrované v jednom či několika regionech. Specializují se...

Tender

29. 10. 2016

Tender, tendr či nabídková veřejná soutěž, není takovou soutěží, jakou známe z dětských let. Tendr je soutěž probíhající v ekonomice a ve světě dospělých. Není určitě tak zábavná, ale ceny jsou...

Kdo je to prokurista?

28. 10. 2016

Výraz prokurista jste mohli dříve slyšet hlavně ve filmech pro pamětníky, avšak se můžete s tímto pojmem setkat i v současnosti. Víte, kdo to přesně prokurista ve firmě je a k čemu je...

Kdo je to jednatel?

27. 10. 2016

Ve vedení firmy velmi často figuruje osoba, která je označená jako jednatel. Její pravomoci a důležitost jsou značné. Víte přesně, co tato funkce obnáší a kdo ji může vykonávat? Jednatel se...

Žiro – převod cenných papírů

26. 10. 2016

Vše co se týče cenných papírů, je svým způsobem trochu zapeklité. Setkáte se se spoustou pojmů. Pojďme si vysvětlit jedny z nejužitečnějších. Převod vs. Přechod. Úplatný převod vs....

Jak je možné danit a odměňovat práci jednatele?

25. 10. 2016

Práce jednatele není klasickým zaměstnáním, které by probíhalo na běžnou pracovní smlouvu. Jedná se o funkci, která je speciálně odměňována podle určitých zásad. Víte, jak odměňovat práci...

Co je to obchodní tajemství?

24. 10. 2016

Někdy se můžeme v obchodním styku setkat s pojmem obchodní tajemství. Asi každý tuší, že se bude jednat o určité skutečnosti, které podnikatel hodlá utajit před ostatními, protože jejich odhalení...

Jak a za co může být jednatel sankcionován?

23. 10. 2016

Výkon funkce jednatele není vázán na pracovní smlouvu, ale na speciální mandátní smlouvu, kterou schvaluje valná hromada společnosti. Z titulu své funkce však může být také sankciován, pakliže...

Kdy se přistupuje k zákazu činnosti podnikatele?

22. 10. 2016

Podnikání není zrovna procházka růžovou zahradou. Jde o činnost, při které vás čeká mnohé úskalí a nutnost reagovat na naprosto neočekávané události. Stát se zkrátka může naprosto cokoliv a je jen...

Futures kontrakt – výdělek či ztráta?

21. 10. 2016

O obchodování s akciemi jistě slyšel již každý. Zkuste se dozvědět něco více o futures kontraktech, které nejsou tak známé. Přitom nabízí snadnou cestu k zbohatnutí – ale i ke ztrátě. Co to je...

Druhy výběrového řízení

20. 10. 2016

Výběrové nebo také zadávací řízení je druhem soutěže, při které se hledá nejvýhodnější nabídka řešení veřejné zakázky. Veřejná zakázka představuje uzavření smlouvy dvou stran. Veřejného...

Veřejný zadavatel

19. 10. 2016

Veřejný zadavatel Veřejný zadavatel je rozdělen do několika kategorií. Kategorie vymezují veřejného zadavatele pouze obecně. Pod jednotlivé kategorie spadají i související organizační...

Dotovaný zadavatel

18. 10. 2016

Dotovaným zadavatelem se rozumí osoby Právnické Fyzické Splňují podmínky Zakázka je z 50% hrazena veřejným zadavatelem Jedná se o nadlimitní zakázky na...

Centrální zadavatel

17. 10. 2016

Spadá pod veřejného zadavatele. Jedná se tady o institut, kdy zadavatelé zadají prostřednictvím centrálního zadavatele veřejnou zakázku. Podmínky jsou dále upraveny ve smlouvě mezi zadavatelem a...

Sektorový zadavatel

16. 10. 2016

Sektorový zadavatel je zadavatel veřejné zakázky. Splňuje určité náležitosti: 1.    Podniká na základě zvláštního či výhradního oprávnění 2.    Veřejný zadavatel uplatňuje nad touto...

Darovací daně

15. 10. 2016

Společně s novým občanským zákoníkem přichází i změny daňových zákonů. Změny byly předběžně odsouhlaseny 8. 8. 2013 Parlamentem ČR, v září je však Senát zamítl. Sněmovna je rozpuštěna a tudíž...

Povinná elektronická komunikace s ČSSZ

14. 10. 2016

Od 1. 1. 2014 platí povinnost elektronické komunikace s Českou správou sociálního zabezpečení. Všichni zaměstnavatelé tak budou muset veškeré předepsané tiskopisy podávat elektronicky. Tuto...

Hospodářská střediska

13. 10. 2016

Hospodářská střediska jsou samostatně hospodařící vnitropodnikové útvary, které: sledují své náklady a výnosy a zjišťují svůj hospodářský výsledek; mají v peněžních jednotkách předem...

Přejmenování společnosti

12. 10. 2016

Přejmenování společnosti bývá poměrně častou změnou, ke které ve společnosti může dojít. Každý podnikatel, který je zapsán do obchodního rejstříku, musí konat právní úkony pod názvem své obchodní...

© 2019, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!